Progress in Plant Protection

Forecasting of hazards caused by phytophagous pests occurring on vegetable crops

Prognozowanie zagrożeń powodowanych przez fitofagi występujące na uprawach roślin warzywnych 

Maria Rogowska, e-mail: Maria.Rogowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Robert Wrzodak

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Andrzej Lewandowski

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Katarzyna Woszczyk

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

In 2008–2011, the Research Institute of Horticulture in Skierniewice carried out the project No. 1.14 „Prediction the risks caused by pests occurring in vegetable crops” within the framework of the Long‐term Programme „Development of sustainable methods for horticultural production in order to provide high‐quality nutritional and biological of horticultural products and to preserve biodiversity and protect its resources” for 2008–2014. Field experiments were conducted on the utility of pheromone, odour and sticky traps for monitoring main pest species of vegetables: cutworms, carrot fly, cabbage fly and western corn rootworm. The developed methods of monitoring of the pests occurrence will contribute to the determination of optimal dates for their controlling in some vegetables crops. 

 

W latach 2008–2011, w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w wybranych gospodarstwach w Polsce centralnej i południowej realizowano zadanie 1.14 „Prognozowanie zagrożeń powodowanych przez fitofagi występujące na uprawach roślin warzywnych” wchodzące w skład Programu Wieloletniego pt. „Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”. Badania dotyczyły określenia przydatności pułapek feromonowych, pułapek zapachowych i lepowych oraz opracowanie metod monitorowania nalotu i kontroli liczebności kilku gatunków szkodników na warzywach. Aktualne systemy monitoringu zagrożeń roślin warzywnych przez szkodniki polegają głównie na obserwacji i stosowaniu pułapek świetlnych i mechanicznych. Badania w ramach systemów ostrzegających o zagrożeniu prowadzono na warzywach kapustnych – śmietka kapuściana (Delia radicum L.); na cebuli, marchwi, buraku ćwikłowym – rolnice: zbożówka [A. segetum (Den&Schiff.)], panewka (Amathes cnigrum L.), czopówka (Agrotis exclamationis L.) i gwoździówka (A. ypsilon Rott.) oraz na marchwi, pasternaku, pietruszce, selerze – połyśnica marchwianka [Chamaepsila rosae (Fabr.)]. Zastosowano również pułapki feromonowe, odławiające stonkę kukurydzianą (Diabrotica virgifera Le Conte). Po zakończeniu badań zostaną opracowane dla producentów i doradców metody monitorowania zagrożeń i ustalania optymalnego terminu zabiegu ochronnego. Będzie to podstawą do prowadzenia integrowanej ochrony warzyw przed wymienionymi gatunkami szkodników. 

Słowa kluczowe
monitoring; cutworms; carrot fly; cabbage fly; western corn rootworm; śmietka kapuściana; rolnice; połyśnica marchwianka; stonka kukurydziana  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 746-751
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-130
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy