Progress in Plant Protection

The use of fungicides in a protection of forest nurseries against fungal diseases in Poland
Wykorzystanie fungicydów w ochronie szkółek leśnych przed chorobami grzybowymi w Polsce

Elżbieta Karmiłowicz, e-mail: ela.karmi@op.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział Gołdap, Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap, Polska
Streszczenie

The work presents changes in the assortment of fungicides and their active substances used in forest nurseries to protect tree seedlings against diseases caused by fungal pathogens in the years 1999–2018. In the analyzed period, 36 active substances belonging to 24 chemical groups were registered for application in forests. The most frequently used fungicides belonged to dithiocarbamates, triazoles and benzimidazoles, both in single- and multicomponent plan protection products (PPPs). Out of 67 fungicides, 45 PPPs with one active substance, 20 products with two active substances and two products containing a mixture of three active substances belonging to two chemical groups were used in a protection of forest nurseries. The most frequently carried out protective treatments were against pathogens causing gangrene of seedlings, rashes, powdery mildews, rust and leaf blotch.

 

Praca przedstawia zmiany w asortymencie fungicydów i ich substancji czynnych stosowanych w latach 1999–2018 w szkółkach leśnych w celu ochrony sadzonek drzew przed chorobami powodowanymi przez patogeny grzybowe. W analizowanym okresie do stosowania w lasach zarejestrowanych było 36 substancji czynnych należących do 24 grup chemicznych. Najczęściej wykorzystywane były fungicydy należące do ditiokarbaminianów, triazoli i benzimidazoli, zarówno w preparatach jedno- jak i wieloskładnikowych. Spośród 67 fungicydów, w ochronie lasu stosowano 45 produktów z jedną substancją czynną, 20 środków z dwoma substancjami czynnymi oraz dwa preparaty zawierające mieszaninę trzech substancji czynnych należących do dwóch grup chemicznych. Najczęściej wykonywane zabiegi ochronne dotyczą patogenów powodujących zgorzele siewek, osutki, mączniaka prawdziwego, rdze oraz plamistość liści.

Słowa kluczowe
fungicides; forest nurseries; active substances; chemical groups; protection; fungicydy; szkółki leśne; substancje czynne; grupy chemiczne; ochrona
Referencje

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. Tom 1. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 640 ss. ISBN 978-830-901-07-53.

 

Karmiłowicz E., Skrzecz I., Matyjaszczyk E. 2018. Plant protection and forest protection the development of legislation and forest protection services in Poland. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 60 (1): 52–60. DOI: 10.2478/ffp-2018-0005.

 

Matyjaszczyk E. 2011. Active substances used in plant protection in Poland after the European Union accession. [Substancje aktywne stosowane w ochronie roślin w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej]. Journal of Plant Protection Research 51 (3): 217–224. DOI: 10.2478/v10045-011-0037-5.

 

Matyjaszczyk E. 2017. Rolnicze uprawy małoobszarowe i możliwości ich ochrony w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. [Agricultural minor crops and possibility of their protection in Poland and other European Union countries]. Progress in Plant Protection 57 (3): 169–176. DOI: 10.14199/ppp-2017-026.

 

Matyjaszczyk E., Karmiłowicz E., Skrzecz I. 2019. How European Union accession and implementation of obligatory integrated pest management influenced forest protection against harmful insects: A case study from Poland. Forest Ecology and Management 433: 146–152. DOI: 10.1016/j.foreco.2018.11.001.

 

Okorski A., Pszczółkowska A., Oszako T., Nowakowska J. 2015. Aktualne możliwości i perspektywy wykorzystania fungicydów w leśnictwie. [Current possibilities and prospects of using fungicides in forestry]. Leśne Prace Badawcze 76 (2): 191–206. DOI: 10.1515-frp-2015-0019.

 

Raport o stanie lasów w Polsce 2017. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa 2018, 100 ss.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309/1 z 24.11.2009).

 

Sierota Z. 1998. Choroby infekcyjne – ocena występowania i wpływ na gospodarkę leśną. Sylwan 142 (1): 21–37.

 

Sierota Z. 2011. Gdy las choruje. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 80 ss. ISBN 978-83-61633-14-3.

 

Skrzecz I., Perlińska A. 2018. Current problems and tasks of forest protection in Poland. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 60 (3): 161–172. DOI: 10.2478/ffp-2018-0016.

 

Środki ochrony roślin oraz środki biobójcze zalecane do stosowania w leśnictwie 2000–2018. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/srodki-ochrony-roslin.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 53-61
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-03-15 13:29:10
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-008
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy