Progress in Plant Protection

Occurrence and the possibility of late goldenrod (Solidago gigantea Aiton) control
Występowanie oraz możliwość zwalczania nawłoci późnej (Solidago gigantea Aiton)

Krzysztof Domaradzki, e-mail: k.domaradzki@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Anna Jezierska-Domaradzka, e-mail: anna.jezierska-domaradzka@umed.wroc.pl

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Borowska 211, 50-556 Wrocław, Polska

Marek Badowski, e-mail: m.badowski@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Adam Matkowski, e-mail: pharmaceutical.biology@wp.eu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Borowska 211, 50-556 Wrocław, Polska
Streszczenie

Late goldenrod (Solidago gigantea Aiton) was brought to Europe from North America. It is an invasive weed species which acclimatizes and displaces native species in Poland quite well. Currently late goldenrod occurs commonly throughout Poland. It grows mainly on fallow lands and in ruderal habitats. Recently late goldenrod has been found in farmlands. In the years 2013–2016 the places of late goldenrod appearing, a productivity of fresh mass through plants, and possibility of its control on fallow lands were determined. Three herbicides and mechanical mowing were applied to control weeds in the trials. The efficacy of weed control was evaluated 2, 4, 6 and 8 weeks after each treatment. Regrowth of plants was analyzed after 3, 4 and 5 months. The best effect of late goldenrod control was observed after application of trichlopyr + fluroxypyr + chlopyralid mixtures. The other examined herbicides showed weaker effect.

 

Nawłoć późna (Solidago gigantea Aiton) pochodzi z Ameryki Północnej i została zawleczona do Europy. Jest gatunkiem inwazyjnym, który doskonale zaaklimatyzował się w Polsce i wypiera gatunki rodzime. Obecnie nawłoć późna występuje pospolicie na terenie całej Polski. Gatunek ten rośnie głównie na odłogach i miejscach ruderalnych. Nowymi siedliskami opanowanymi przez nawłoć późną są pola uprawne. W latach 2013–2016 wykonano obserwacje miejsc występowania nawłoci późnej, określono produktywność świeżej masy przez rośliny oraz oceniono możliwość jej zwalczania na terenach odłogowanych. W doświadczeniach wykorzystano 3 herbicydy oraz mechaniczne koszenie roślin. Skuteczność zwalczania oceniono 2, 4, 6 i 8 tygodni po zabiegu. Odrastanie analizowano po 3, 4 i 5 miesiącach. Najlepsze rezultaty obserwowane były po zastosowaniu mieszaniny trichlopyr + fluroksypyr + clopyralid. Pozostałe z badanych herbicydów działały słabiej.

Słowa kluczowe
Solidago gigantea; herbicide; weed control; fallow lands; herbicydy; zwalczanie; odłogi
Referencje

Ashton P.J., Mitchell D.S. 1989. Aquatic plants: Patterns and model of invasion, attributes of invading species, and assessment of control program. p. 111–154. In: “Biological Invasions. A Global Perspective” (J.A. Drake, H.A. Mooney, F. Di Castri, R.H. Groves, F.J. Kruger, M. Rejmánek, M. Williamson, eds.). John Willey & Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 525 pp.

 

Baličević R., Ravlić R., Živković T. 2015. Allelopathic effect of invasive species giant goldenrod (Solidago gigantea Ait.) on crops and weeds. Herbologia 15 (1): 19–29. DOI: 10.5644/Herb.15.1.03.

 

Bohren Ch. 2011. Exotic weed contaminationin in Swiss agriculture and the non-agriculture environment. Agronomy for Sustainable Development 31 (2): 319–327. DOI: 10.1051/agro/2010017.

 

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensozologie. Springer, Wien, New York, 865 pp.

 

Chwastek E. 2008. Zbiorowiska segetalne Pogórza Cieszyńskiego. Praca doktorska. Uniwersytet Śląski, Katowice, 141 ss.

 

Domaradzki K., Badowski M. 2012. Możliwość chemicznego ograniczania występowania Solidago gigantea Aiton na terenach odłogowanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo C, 584: 17–24.

 

Gleason H.A., Cronquist A. 1991. Manual of Vascular Plants of Northeastern US and Adjacent Canada. New York Botanical Garden, New York, 910 pp.

 

Gołębiowska H. 2014. Effects of the penetration of Artemisia vulgaris L. into maize crops as a result of the use of reduced tillage. Acta Agrobotanica 67 (2): 109–116. DOI: 10.5586/aa.2014.01.

 

Grime J.P. 2002. Plant Stratiegies, Vegetation Processes, and Ecosystem Properties. 2nd Edition, Wiley, 456 pp. ISBN 978-0-470-85040-4.

 

Guohui S., Hongmei Y., Liqiu G., Zhenguan Q., Yansong A. 2005. Distribution and infestation of Solidago canadensis L. in Shanghai suburbs and its chemical control. Shanghai Nongye Xuebao 21 (2): 1–4.

 

Guzikowa M., Maycock P.F. 1986. The invasion and expansion of three North American species of goldenrod (Solidago canadensis L. sensu lato, S. gigantea Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb.) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 55 (3): 367–384.

 

Guzikowa M., Maycock P.F. 1993. Comparative investigation of biology and ecology of some northamerican expansive goldenrod (Solidago spp.). Wiadomości Botaniczne 37 (3/4): 221–223.

 

Jacobs G., Weber E., Edwards P.J. 2004. Introduced plants of the invasive Solidago gigantea (Asteraceae) are larger and grow denser than conspecifics in the native range. Diversity and Distributions 10 (1): 11–19. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2004.00052.x.

 

Korniak T., Hołdyński Cz., Wąsowicz K., Święczkowska J. 2012. Amerykańskie gatunki z rodzaju Solidago w północno-wschodniej Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo C, 584: 81–88.

 

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. (red.). 2015. Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia – dobre i złe doświadczenia. Wyd. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Krzywe, 303 ss. ISBN 978-83-60115-01-5.

 

Mei D., Jianzhong L., Wenju Z., Jiakuan C., Bo L. 2006. Canada goldenrod (Solidago canadensis): An invasive alien weed rapidly spreading in China. Acta Phytotaxonomica Sinica 44 (1): 72–85.

 

Otręba A., Michalska-Hejduk D. 2014. Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego sąsiedztwie. Wyd. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 120 ss. ISBN 978-83-7585-248-6.

 

Pużyńska K., Stokłosa A., Stupnicka-Rodzynkiewicz E. 2012. Wpływ warunków ekologicznych na występowanie Solidago sp. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo C, 584: 89–98.

 

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 389 ss.

 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 911 ss.

 

Rola J., Rola H. 2010. Solidago spp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych. [Solidago spp. as bioindicator of fallow occurence on arable area]. Fragmenta Agronomica 27 (3): 122–131.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.08.2004 r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1890).

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.04.2005 r. (Dz. U. Nr 76 poz. 670).

 

Rzymowska Z., Skrzyczyńska J., Wyrzykowska M. 2015. Ocena skuteczności wybranych herbicydów do zwalczania Solidago canadensis L. [Assessment of selected herbicides applied to suppress Solidago canadensis L.]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Rolnictwo, 2 (2): 15–24.

 

Skrajna T., Ługowska M., Pawlonka Z. 2012. Wybrane cechy morfologiczne i biologia Solidago canadensis L. na odłogach środkowej części Niziny Południowopodlaskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo CI, 585: 69–78.

 

Skrzyczyńska J., Stachowicz P. 2012. Solidago L. w zbiorowiskach odłogów Podlaskiego Przełomu Bugu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo CI, 585: 79–92.

 

Sobisz Z., Parzych A., 2012. Udział Solidago gigantea Aiton w zbiorowiskach roślinnych wybranych biotopów śródpolnych Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo C, 584: 113–128.

 

Szymura M., Szymura T.H. 2011. Rozmieszczenie nawłoci (Solidago spp.) na obszarze Dolnego Śląska oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną zasiedlanych fitocenoz. [Distribution of goldenrods (Solidago spp.) in Lower Silesia and their impact on biodiversity of invaded vegetation]. W: „Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej”(Z. Kącki, E. Stefańska-Krzaczek E., red.). Acta Botanica Silesiaca 6: 195–212.

 

Szymura M., Wolski K. 2006. Zmiany krajobrazu pod wpływem ekspansywnych bylin północnoamerykańskich z rodzaju Solidago L. [Landscape transformation in the influence of expansive North Americans perennial from Solidago L. genus]. Problemy Ekologii Krajobrazu 16: 451–460.

 

Tokarska-Guzik B. 2003. The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland. In: “Plant invasions: ecological threats and management solutions” (L.E. Child, J.H. Brock, G. Brundu, K. Prach, P. Pysék, P.M. Wade, M. Wiliamson, eds.). Backhuys Publishers, Leiden, Netherlands: 147–167.

 

Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 192 ss. ISBN 83-226-1485-3.

 

Yuan G. 2008. Study on the control of Solidago canadensis by spraying metsulfuron-methyl. Journal of Anhui Agricultural Sciences 32: 14188–14189.

 

Voser-Huber M.L. 1983. Studien an eingebürgerten Arten der Gattung Solidago L. Phd Thesis Dissertation Botany 68, 97 pp.

 

Weber E. 1998. The dynamics of plant invasions: a case study of three exotic goldenrod species (Solidago L.) in Europe. Journal of Biogeography 25 (1): 147–154. DOI: 10.1046/j.1365-2699.1998.251119.x.

 

Weber E., Jakobs G. 2005. Biological flora of central Europe: Solidago gigantea Aiton. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 200 (2): 109–118. DOI: 10.1016/j.flora.2004.09.001.

 

Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 716 ss.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 209-215
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-08-21 13:11:28
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-028
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy