Progress in Plant Protection

Evaluation of health conditions of leaves of Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) in selected locations of Tatra National Park and Wigry National Park
Ocena zdrowotności liści rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt.) w wybranych lokalizacjach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wigierskiego Parku Narodowego

Wojciech Pusz, e-mail: wojciech.pusz@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Polska

Anna Baturo-Cieśniewska, e-mail: baturo-a@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Kordeckiego 20, 85-255 Bydgoszcz, Polska

Katarzyna Patejuk, e-mail: katarzyna.patejuk@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Polska

Tomasz Zwijacz-Kozica, e-mail: tzwijacz@tpn.pl

Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, Polska
Streszczenie

Phytopathological studies on health conditions of leaves of Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) were conducted in the Wigry National Park in 2017–2018, and in the Tatra National Park in 2018. Disease symptoms as spots on the leaves occurred in 2018. The following fungi were isolated from the spots: Alternaria alternata, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Phomopsis velata and Phaeosphaeria sp. Alternaria alternata dominated in the material collected from Wigry National Park whereas A. pullulans and C. cladosporioides were isolated the most from the leaves originating from the Tatra National Park. This report is the first description of the organisms causing leaf diseases of the Japanese knotweed plants growing in Poland.

 

Badania fitopatologiczne prowadzono w latach 2017–2018 w Wigierskim Parku Narodowym oraz w 2018 roku w Tatrzańskim Parku Narodowym. W drugim roku badań stwierdzono występowanie objawów chorobowych na liściach rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica Houtt.) w postaci plam. Z plam wyizolowano łącznie 6 taksonów grzybów: Alternaria alternata, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides, Epicoccum nigrum, Phomopsis velata i Phaeosphaeria sp. W Wigierskim Parku Narodowym dominował grzyb A. alternata, z kolei z plam rdestowca rosnącego w Tatrzańskim Parku Narodowym wyosobniono w największym stopniu A. pullulans i C. cladosporioides. Niniejsze doniesienie jest pierwszym opisem organizmów powodujących choroby liści rdestowca ostrokończystego w Polsce.

Słowa kluczowe
fungi; leaf spots; diseases of Japanese knotweed; Wigry; Tatra Mts.; grzyby; plamistości liści; choroby rdestowca ostrokończystego; Wigry; Tatry
Referencje

Alberternst B., Böhmer H.J. 2011. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Fallopia japonica. Online Database of the North European and Baltic Network onInvasive Alien Species. www.nobanis.org [dostęp: 2.11.2018].

 

Álvarez-Loayza P., White J.F. Jr, Torres M.S., Balslev H., Kristiansen T., Svenning J.-C., Gil N. 2011. Light converts endosymbiotic fungus to pathogen, influencing seedling survival and niche-space filling of a common tropical tree, Iriartea deltoidea. PLoS ONE 6 (1): e16386. DOI: 10.1371/journal.pone.0016386.

 

Bensch K., Groenewald J.Z., Meijer M., Dijksterhuis J., Jurjević Ž., Andersen B., Houbraken J., Crous P.W., Samson R.A. 2018. Cladosporium species in indoor environments. Studies in Mycology 89: 177–301. DOI: 10.1016/j.simyco.2018.03.002.

 

Chlebicki A. 2015. Biofilmy występują powszechnie w przyrodzie. [Biofilms commonly occur in nature]. Komos 64 (2): 337–345.

 

Dajdok Z., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M., Śliwiński M. 2007. Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym. Wigierski Park Narodowy, Krzywe, 24 ss.

 

Dajdok Z., Śliwiński M., Romański M., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2011. Gatunki inwazyjne jako zagrożenie dla bioróżnorodności. W: Poradnik dla pracowników parków narodowych. Edycja 4. Wigierski Park Narodowy. http://www.wigry.org.pl/inf_i_rozw/budowa_por/por4_4.htm [dostęp: 13.10.2018].

 

Djeddour D.H., Shaw R.H., Evans H.C., Tanner R.A., Kurose D., Takahashi N., Seier M. 2008. Could Fallopia japonica be the first target for classical weed biocontrol in Europe? XII International Symposium on Biological Control of Weeds: 463–469.

 

Doyle J.J., Doyle J.L. 1990. Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus 12 (1): 13–15.

 

Fan X.L., Yang Q., Bezerra J.D.P., Alvarez L.V., Tian C.M. 2018. Diaporthe from walnut tree (Juglans regia) in China, with insight of the Diaporthe eres complex. Mycological Progress 17 (7): 841–853. DOI: 10.1007/s11557-018-1395-4.

 

Konwencja o Różnorodności Biologicznej. 2002. Dz.U. 2002 nr 184, poz. 1532.

 

Kowalczyk B. 2009. Rdestowiec japoński (Reynoutria japonica Houtt.) – gatunek inwazyjny i leczniczy – rozprzestrzenianie się w gminie Krzyżanowice (Kotlina Raciborska). [Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – invasive alien and medical plant – distribution in the commune Krzyżanowice (Raciborska Valley)]. Annales Academiae Medicae Silesiensis 63 (6): 48–53.

 

Kumar S., Stecher G., Li M., Knyaz C., Tamura K. 2018. MEGA X: molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. Molecular Biology and Evolution 35 (6): 1547–1549. DOI: 10.1093/molbev/msy096.

 

Kurose D., Furuya N., Seier M.K., Djeddour D.H., Evans H.C., Matsushita Y., Tsuchiya K., Tsushima S. 2015. Factors affecting the efficacy of the leaf-spot fungus Mycosphaerella polygoni-cuspidati (Ascomycota): A potential classical biological control agent of the invasive alien weed Fallopia japonica (Polygonaceae) in the UK. Biological Control 85: 1–11. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2015.03.002.

 

Kurose D., Furuya N., Tsuchiya K., Tsushima S., Evans H.C. 2012. Endophytic fungi associated with Fallopia japonica (Polygonaceae) in Japan and their interactions with Puccinia polygoni-amphibii var. tovariae, a candidate for classical biological control. Fungal Biology 116 (7): 785–791. DOI: 10.1016/j.funbio.2012.04.011.

 

Marcinkowska J. 2012. Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 508 ss.

 

Meepagala K.M., Briscoe W.E., Techen N., Johnson R.D., Clausen B.M., Duke S.O. 2018. Isolation of a phytotoxic isocoumarin from Diaporthe eres-infected Hedera helix (English ivy) and synthesis of its phytotoxic analogs. Pest Management Science 74 (1): 37–45. DOI: 10.1002/ps.4712.

 

Najberek K., Solarz W. 2016. Gatunki obce. Przyczyny inwazyjnych zachowań i sposób zwalczania. [Alien species. Causes of invasiveness and control methods]. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 65 (1) 310: 81–91.

 

Ogórek R., Lejman A., Pusz W., Miłuch A., Miodyńska P. 2012. Characteristics and taxonomy of Cladosporium fungi. [Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Cladosporium]. Mikologia Lekarska 19 (2): 80–85.

 

Pitt J.I., Hocking A.D. 1997. Fungi and Food Spoilage. Blackie Academic and Professional, London, New York, 593 ss.

 

Pusz W. 2016. Plants’ healthiness assessment as part of the environmental monitoring of protected mountainous area in the example of Karkonosze (Giant) Mts. (SW Poland). Environmental Monitoring and Assessment 188 (10): 544. DOI: 10.1007/s10661-016-5551-5.

 

Pyšek P. 2006. Fallopia japonica. DAISIE, Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe. http://www.europe-aliens.org [dostęp: 15.12.2013].

 

Schulz B., Boyle C. 2005. The endophytic continuum. Mycological Research 109: 661–686.

 

Shaw R.H., Bryner S., Tanner R. 2009. The life history and host range of the Japanese knotweed psyllid, Aphalara itadori Shinji: potentially the first classical biological weed control agent for the European Union. Biological Control 49 (2): 105–113. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2009.01.016.

 

Sienkiewicz J. 2013. Ochrona różnorodności biologicznej w krajach UE do 2020 r. – nowa strategia europejska. [Biodiversity conservation in ue countries until 2020 – new european strategy]. Polish Journal of Agronomy 14: 45–52.

 

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Tarłowska S., Koszela K. 2009. Gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. W: Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski (Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, red.). Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin: 87–99.

 

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. GDOŚ, Warszawa, 197 ss.

 

Udayanga D., Castlebury L.A., Rossman A.Y., Chukeatirote E., Hyde K.D. 2014. Insights into the genus Diaporthe: phylogenetic species delimitation in the D. eres species complex. Fungal Diversity 67 (1): 203–229. DOI: 10.1007/s13225-014-0297-2.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 27-31
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-02-22 10:54:40
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-004
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy