Progress in Plant Protection

Costs of integrated plant protection

Koszty integrowanej ochrony roślin 

Maria Golinowska, e-mail: maria.golinowska@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska
Streszczenie

The main goal of this article is to present the costs of integrated plant protection method taking into consideration two types of integration. The first one deals with joint use of is about the chemical plant protection with biological control methods against the pest in tomato and cucumber greenhouse grown crops. The second type of integration relies on combining chemical protection and mechanical weed regulation. The differential calculation of weed reduction in the case of different variants were very varied. The greatest difference was shown between chemical and mechanical method in sugar beet, and it was stated by 50.1 dt. The integrated method of weed reduction enables the reduction in farmer’s effort, and is much cheaper than chemical method and environmentally friendly. High prices of herbicides used in sugar beet crops are very disturbing issue. It is because a limiting factor to affect the production profitability put into question when only the herbicide protection is used. Introduction of integrated method in greenhouse grown tomato and cucumber enables the reduction of insecticide use in these crops production from 5.6 to 14.5 kg active substance, and decrease the number of chemical treatments by 10. The total cost of tomatoes’ plant protection including the integrated method was lower by 17% in comparison to only use of chemical method. The costs of two methods of plant protection in cucumbers’ cultivation were similar. The profitability of integrated plant protection method in tomatoes’ and cucumbers’ cultivation were 100% higher than in case of chemical method. 

 

Określono koszt integrowanej ochrony roślin dla dwóch sposobów integracji: pierwszy dotyczy integrowania chemicznej ochrony roślin z metodą biologiczną zwalczania szkodników w uprawie pomidora i ogórka, drugi to ochrona chemiczna i mechaniczna redukowania stanu zachwaszczenia. Kalkulacje różnicowe redukowania stanu zachwaszczenia różnych wariantów ochrony buraka cukrowego były bardzo zróżnicowane. Największe różnice wystąpiły pomiędzy metodą chemiczną i mechaniczną i wynosiły 50,1 dt/ha. Metoda integrowana redukowania stanu zachwaszczenia pozwala na zmniejszenie wysiłku rolnika, a także jest tańsza od metody chemicznej i przyjazna środowisku. Wysokie ceny herbicydów stosowanych w buraku cukrowym stają się zjawiskiem bardzo niepokojącym, gdyż przy ochronie tylko herbicydowej stawia się pod znakiem zapytania opłacalność produkcji. W uprawie pomidora i ogórka szklarniowego wprowadzenie integrowanej ochrony pozwala na zmniejszenie zużycia insektycydów od 5,6 do 14,5 kg substancji aktywnej i zmniejszenie liczby zabiegów chemicznych o 10. Koszty całkowite ochrony pomidora, w którym zastosowano integrację metod w zwalczaniu szkodników były niższe o 17% w porównaniu do metody tylko chemicznej. W uprawie ogórka koszty ochrony dwóch wariantów były podobne. Opłacalność ochrony pomidora i ogórka, gdzie zastosowano integrowaną ochronę była, w porównaniu do metody tylko chemicznej, o 100% wyższa. 

Słowa kluczowe
costs; integrated plant protection; tomatoes; cucumbers; pests; sugar beets; weed regulation; koszty; integrowana ochrona roślin; pomidory; ogórki; szkodniki; buraki cukrowe; redukowanie stanu zachwaszczenia  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 521-526
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-091
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy