Progress in Plant Protection

Effect of plant protection treatments on the occurrence of ground beetles (Col. Carabidae) in selected plant plantations

Wpływ zabiegów ochrony roślin na występowanie biegaczowatych (Col. Carabidae) w wybranych uprawach 

Agnieszka Kosewska, e-mail: a.kosewska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn , Polska
Streszczenie

The aim of this study was to determine the species composition and structure of assemblages of ground beetles inhabiting plantations of wheat, triticale and tall fescue. In addition, the effect of plant protection treatments on the occurrence of Carabidae beetles was studied. The examined plantations contained ground beetle assemblages which were highly diverse in species composition, dominated by open-habitat, mesohygrophilous spring breeders. They were mainly hemizoophages and medium zoophages. The Principal Component Analysis (PCA) revealed the Carabidae communities dwelling on the examined fields as separate although not very stable assemblages. The Redundancy Analysis (RDA) revealed a reverse correlation between the occurrence of most of the Carabidae species and the application of plant protection chemicals, especially herbicides and insecticides. 

 

Badania miały na celu poznanie składu gatunkowego i struktur zgrupowań biegaczowatych zasiedlających uprawy pszenicy, pszenżyta i kostrzewy trzcinowej. Próbowano również określić wpływ zabiegów ochrony roślin na występowanie Carabidae. W badanych uprawach zaobserwowano wysoką różnorodność gatunkową Carabidae. Przeważały tu biegaczowate terenów otwartych, o umiarkowanych wymaganiach wilgotnościowych i najczęściej wiosennym typie rozwojowym. Występowały tu głównie hemizoofagi i zoofagi średnie. Analiza głównych składowych (PCA – Principal Component Analysis) ukazała zgrupowania Carabidae badanych pól jako odrębne, ale mało stabilne. Analiza redundancji (RDA – Redundancy Analysis) wskazała na odwrotną korelację występowania większości gatunków Carabidae ze stosowaniem środków ochrony roślin, szczególnie herbicydów i insektycydów. 

Słowa kluczowe
carabid beatles; cultivations; pesticides; biegaczowate; uprawy; pestycydy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 529-534
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-092
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy