Progress in Plant Protection

The efficiency of light trapping and pheromone traps for monitoring cutworms (Noctuinae) infesting in the cultivation of carrots and the importance of correctly forecasting

Efektywność odłowu na światło i pułapki feromonowe w monitoringu rolnic (Noctuinae) zasiedlających uprawy marchwi i jego znaczenie w poprawnym prognozowaniu 

Andrzej Lewandowski, e-mail: andrzej.lewandowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Maria Zjawińska

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

Monitoring of cutworm moths flight dynamic by the light trap was conducted in 2010 and 2011. Obtained results permit to estimated practical usage the light trap for monitoring: Agrotis segetum, Xestia c-nigrum, A. exclamationis, A. ipsilon and Noctua pronuba. The A. segetum population was monitored also by using pheromone traps, that allowed to compare both methods of moths flight monitoring on A. segetum example. Simulating of larval development period for each monitoring technique, to determine treatment date, showed higher practical utility of pheromone traps as in compared to light trap monitoring system. For both monitoring methods estimated average A. segetum larval period from hatching to reach third stage was 16.7 days (2010) and 22 days (2011). Established treatment period was similar for both monitoring methods in 18.4% for first and 84% for second generation (2011). In 2010 it was unable to established treatment period for both monitoring methods cause very low captures from light trap monitoring. 

 

W latach 2010–2011 przeprowadzono monitorowanie dynamiki populacji osobników dorosłych sówek za pomocą pułapki świetlnej. Dzięki uzyskanym danym, podjęto się oceny zasadności monitoringu za pomocą pułapki świetlnej rolnicy zbożówki (Agrotis segetum Schiff.), rolnicy panewki (Xestia c-nigrum L.), rolnicy czopówki (A. exclamationis L.), rolnicy gwoździówki (A. ipsilon Hufn.) i rolnicy tasiemki (Noctua pronuba L.). Populację motyli rolnicy zbożówki monitorowano także za pomocą pułapek feromonowych, co pozwoliło porównać obie metody monitoringu na przykładzie tego gatunku oraz umożliwiło przeprowadzenie osobno dla każdej z metod odławiania osobników dorosłych symulacji rozwoju gąsienic i wyznaczenia optymalnego terminu przeprowadzenia zabiegu ochrony. W wyniku badań stwierdzono wyższą przydatność dla celów praktycznych pułapek feromonowych w porównaniu do monitorowania populacji za pomocą odławiania na światło. Dla obu metod monitorowania określono średni czas rozwoju gąsienic rolnicy zbożówki od wylęgu do osiągnięcia trzeciego stadium, który wynosił 16,7 dni w roku 2010 i 22 dni w roku 2011. Wyznaczone optymalne terminy zwalczania były zgodne dla obu metod monitorowania w 18,4% dla pierwszego pokolenia i 84% dla drugiego. W roku 2010 nie było możliwe porównanie optymalnych terminów zwalczania z powodu bardzo niskiej liczby odłowionych osobników za pomocą lampy samołownej. 

Słowa kluczowe
turnip moth; pheromone trap; light trap; monitoring; rolnica zbożówka; pułapka feromonowa; samołówka 
Progress in Plant Protection (2012) 52: 535-540
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-093
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy