Progress in Plant Protection

Possibility of combined application of amidosulfuron with CCC depending on winter wheat growth stage

Ocena łącznego stosowania amidosulfuronu z CCC w zależności od fazy rozwojowej pszenicy ozimej 

Katarzyna Marczewska‐Kolasa, e-mail: k.marczewska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Renata Kieloch

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

The objective of this study was the evaluation of possible joint application of amidosulfuron (Grodyl 75 WG) with retardant containing CCC (Antywylegacz Płynny 675 SL). In particular the influence of the examined mixture on stem shortage, wheat yielding and broad leaved weed control was taken into consideration. Amidosulfuron and retardant were applied jointly and separately, at two dates: beginning of wheat shooting and flag leaf stage. Four weeks after the treatment, the assessment of weed control efficacy was carried out. Plants height and lodging were recorded after wheat earing. At harvest, grain yield and weight of 1000 grain were determined. Application method of CCC and amidosulfuron did not influence weed control and wheat yielding. Weed control and wheat stem shortage were related to the application date of examined products. Later application resulted in a slightly weaker reduction of plants height and weed regulation. 

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości łącznego stosowania amidosulfuronu (Grodyl 75 WG) z bioregulatorem zawierającym CCC (Antywylegacz Płynny 675 SL). Oceniano wpływ mieszaniny na skrócenie źdźbła i plonowanie pszenicy ozimej oraz na stopień zniszczenia chwastów dwuliściennych. Amidosulfuron aplikowano łącznie i rozdzielnie z badanym retardantem w dwóch terminach: na początku strzelania w źdźbło oraz w fazie liścia flagowego pszenicy ozimej. Po upływie 4 tygodni od wykonania zabiegu przeprowadzono szacunkową ocenę zachwaszczenia. Po wykłoszeniu pszenicy dokonano pomiarów wysokości roślin i ocenę wylegania. Z poletek doświadczalnych zebrano ziarno i określono plon i masę tysiąca nasion. Sposób aplikacji CCC i amidosulfuronu nie wpłynął na skuteczność niszczenia chwastów i plonowanie pszenicy ozimej. Stopień zwalczania chwastów oraz skrócenia źdźbeł pszenicy ozimej uzależnione były od terminu stosowania badanych środków. Późniejsza aplikacja spowodowała nieco słabsze ograniczenie wysokości rośliny uprawnej i gorsze zniszczenie chwastów. 

Słowa kluczowe
winter wheat; cultivars; herbicides; yield; grain quality; pszenica ozima; bioregulatory; herbicydy; skuteczność; termin aplikacji  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 567-571
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-098
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy