Progress in Plant Protection

Influence of different cultivation systems on the occurrence of carabid – beetle (Carabidae) on winter triticale plantations

Wpływ różnych systemów uprawy pszenżyta ozimego na występowanie chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) 

Amelia Dębek‐Jankowska, e-mail: amelia@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno‐Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Katedra Entomologii Stosowanej , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska
Streszczenie

The aim of the present research carried out in the vicinity of Bydgoszcz (the Kujawy and Pomorze Province) was to investigate whether the cultivation system affects the qualitative and quantitative composition of Carabidae. The catches were performed staring from the first decade of May to the first decade of August, over 2008–2009, on the plantations of winter triticale grown in two systems, organic and traditional. Over the two‐year research period 4716 beetles were caught from the Carabidae family. The beetles represents 21 genera, of which 2892 individuals – on the organic farm and 1824 – on the traditional farm. The eudominants were represented by the following genera: Harpalus spp., Poecilus spp., Pterostichus spp., Calathus spp. The least abundant were the species of the genera of Notiophilus spp., Dyschirius spp., Broscus spp., Bradycellus spp., Badister spp., Platynus spp. and Zabrus spp. 

 

Badania podjęte w okolicach Bydgoszczy (województwo kujawsko‐pomorskie) miały dać odpowiedź, czy system uprawy wpływa na skład jakościowy i ilościowy Carabidae. Odłowy prowadzono od I dekady maja do I dekady sierpnia, w latach 2008–2009, na plantacjach pszenżyta ozimego, uprawianego w dwóch systemach, ekologicznym i konwencjonalnym. W czasie dwuletniego okresu badań odłowiono 4716 chrząszczy z rodziny biegaczowatych, należących do 21 rodzajów, z czego 2892 osobniki w gospodarstwie ekologicznym i 1824 w konwencjonalnym. Do eudominantów należały rodzaje: Harpalus spp., Poecilus spp., Pterostichus spp., Calathus spp. Najmniej licznie notowano gatunki z rodzajów: Notiophilus spp., Dyschirius spp., Broscus spp., Bradycellus spp., Badister spp., Platynus spp. i Zabrus spp. 

Słowa kluczowe
carabid – beatles; organic and traditional farms; triticale; biegaczowate; różne systemy uprawy; pszenżyto  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 581-583
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-100
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy