Progress in Plant Protection

Effect of forecrop on effectiveness of fungicides in integrated crop protection against disease

Wpływ przedplonu na skuteczność fungicydów w integrowanej ochronie przed chorobami 

Agnieszka Mączyńska, e-mail: a.maczynska@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Barbara Krzyzińska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Mariola Głazek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska
Streszczenie

The findings of three-year studies indicate that humidity and lower stand density of rape crop grown after cereal, which resulted in lower plant coverage, did not favor initial infection and growth of fungal diseases. The forecrop had no impact on how effectively fungal diseases were controlled by the different fungicidal programmes. Winter rape plants grown after a cereal forecrop were more sensitive to fungicides applied in the autumn and spring. They also showed a greater decrease of shoot height and a significant increase in pod count. A positive impact of fungicidal control expressed as a significant increase in winter rape seed yield was observed for the plots grown after a cereal forecrop. Despite an effective disease control, due to the poor plant condition, rape grown after rape did not reveal an increase in seed yield caused by fungicidal treatment. 

 

Wyniki trzyletnich badań wskazują, iż warunki wilgotnościowe i słabsze zwarcie łanu rzepaku uprawianego po zbożach, który charakteryzował się niższą obsadą, nie sprzyjały infekcji i rozwojowi chorób grzybowych. Efektywność zwalczania chorób przy zastosowaniu różnych wariantów programu fungicydowego nie zależała od przedplonu. Rośliny rzepaku ozimego uprawiane po przedplonie zbożowym wykazały silniejszą reakcję na zastosowanie fungicydów w terminie jesiennym i wiosennym. Uzyskano większe skrócenie pędów i istotny wzrost liczby łuszczyn. Korzystny wpływ ochrony fungicydowej wyrażony istotnym wzrostem plonu nasion rzepaku ozimego odnotowano po przedplonie zbożowym. Pomimo dobrego zwalczenia chorób, ze względu na słabą kondycję roślin, rzepak uprawiany po rzepaku, nie zareagował wzrostem plonowania na zastosowaną ochronę fungicydową. 

Słowa kluczowe
winter oilseed rape; forecrop; fungicide; disease; biometric parameters; rzepak ozimy; przedplon; fungicydy; choroby; parametry biometryczne  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 584-589
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-101
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy