Progress in Plant Protection

The effect of seed potato dressing on the severity of rhizoctoniose and anthracnose

Nasilenie rizoktoniozy i antraknozy na łodygach ziemniaka zaprawianego fungicydami i preparatem biologicznym 

Bożena Cwalina-Ambroziak, e-mail: bambr@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn , Polska

Aldona Trojak

Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział Tomaszów Mazowiecki , Kościuszki 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki , Polska
Streszczenie

A field experiment was carried out (2004–2005) to determine the effect of seed potato treatment with the fungicides Dithane M 45 75 WG, Prestige 290 FS and Vitavax 2000 FS, and the biocontrol agent Polyversum on the severity of stem infection of three potato cultivars, Vineta, Irga and Wawrzyn caused by Rhizoctonia solani and Colletotrichum coccodes. Untreated seed potatoes were planted in the control plots. Disease severity was assessed using a four-point scale, at the following potato developmental stages: beginning of leaf yellowing, end of leaf yellowing – beginning of tuber ripening. The communities of fungi colonizing potato stems was also determined (the fungi were cultured on Potato Dextrose Agar medium). Seed potato treatment with the fungicides Dithane M 45 75 WG and Vitavax 2000 FS, and the biocontrol agent Polyversum significantly reduced the symptoms of rhizoctoniose and anthracnose on the stems of the studied potato cultivars. Prestige 290 FS showed the weakest protective effect. The lowest number of C. coccodes and R. solani isolates were obtained from the stems grown from seed potatoes treated with Vitavax 2000 FS and Polyversum. 

 

W ścisłym doświadczeniu polowym (2004–2005) badano wpływ chemicznego zaprawiania fungicydami: Dithane M 45 75 WG, Prestige 290 FS and Vitavax 2000 FS oraz preparatem biologicznym Polyversum bulw trzech odmian ziemniaka: Vineta, Irga i Wawrzyn na nasilenie infekcji łodyg przez Rhizoctonia solani i Colletotrichum coccodes. Na poletkach w kombinacji kontrolnej wysadzano bulwy niezaprawiane. Ocenę nasilenia chorób prowadzono według 4-stopniowej skali (gdzie 0E – oznacza brak objawów porażenia, 3E – porażenie silne, tj. ponad 50% porażonych łodyg), kolejno w fazie początek żółknięcia roślin i koniec żółknięcia – początek dojrzewania bulw. Określano zbiorowisko grzybów zasiedlających łodygi ziemniaka (hodowlę grzybów prowadzono na podłożu glukozowoziemniaczanym PDA – Potato Dextrose Agar). Zaprawianie bulw fungicydami Dithane M 45 75 WG i Vitavax 2000 FS oraz preparatem Polyversum istotnie ograniczało nasilenie objawów rizoktoniozy i antraknozy na łodygach badanych odmian ziemniaka. Zaprawa Prestige 290 FS wykazała najsłabsze działanie ochronne. Z łodyg ziemniaka wyrosłych z bulw zaprawianych fungicydem Vitavax 2000 FS oraz preparatem biologicznym wyizolowano najmniej sprawców antraknozy, a w ogóle nie wyosobniono izolatów R. solani

Słowa kluczowe
fungicide; Polyversum; potato tubers; rhizoctoniosis; antracnose; fungi; fungicydy; bulwy ziemniaka; ryzoktonioza; antraknoza; grzyby  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 614-618
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-106
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy