Progress in Plant Protection

Reaction of potato cultivars to tuber rot agents in the field and laboratory conditions

Reakcja odmian ziemniaka na sprawców powodujących zgnilizny bulw w warunkach polowych i laboratoryjnych 

Hanna Gawińska-Urbanowicz, e-mail: h.gawinska@wp.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin − Państwowy Instytut Badawczy Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka , 76-009 Bonin 3 , Polska
Streszczenie

Evaluation of reaction of some selected potato cultivars to late blight, soft and dry rots was carried out in 2008–2010 at Bonin. At harvest time the samples of potato tubers were taken from all experimental plots. The evaluation of natural infection of tuber was made twice in the autumn (post harvest), and in the spring (after storage period). For each cultivar the share of naturally infected tubers was assessed and expessed as weight percent of tuber sample. Additional, experiments were conducted in controlled laboratory conditions using the tuber slice method. Double slices were cut out from the tubers. The spores of Phytophthora infestans, Fusarium sambucinum and bacterial cell of the Pectobacterium carotovorum were used inoculation of tuber slice. Statistically significant differences in the level of progeny tubers’ infection with storage pathogens were stated. The largest number of diseased potato tubers were recorded for the cultivars: Annabelle, Miłek, Justa, Flaming, Eugenia (very early and early), Courage and Tetyda (middle early) and Niagara, Zagłoba (middle late and late). 

 

Ocenę podatności wybranych odmian ziemniaka na zarazę, mokrą i suchą zgniliznę przeprowadzono w Boninie, w latach 2008–2010. Podstawę do oceny stanowiły próby pobierane z poletek w trakcie zbioru. Ocenę porażenia naturalnego bulw wykonano dwukrotnie: jesienią – po zbiorze i wiosną – po okresie przechowywania (po dwa powtórzenia). Dla każdej odmiany oszacowano udział bulw naturalnie porażonych chorobą i wyrażono jako procent wagowy próby. Dodatkowo, doświadczenie przeprowadzono w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych metodą zakażania wyciętych plastrów i bulw ziemniaka pobieranych z każdej testowanej odmiany. Do zakażeń wykorzystywano zarodniki Phytophthora infestans, Fusarium sambucinum oraz bakterii Pectobacterium carotovorum. Stwierdzono statystycznie istotne różnice w wielkości porażania bulw potomnych przez sprawców chorób przechowalniczych. Najwięcej bulw z objawami chorób wystąpiło u odmian: Annabelle, Miłek, Justa, Flaming, Eugenia (bardzo wczesne i wczesne), Courage i Tetyda (średnio wczesne) oraz Niagara i Zagłoba (średnio późne i późne). 

Słowa kluczowe
assessment of susceptibility; cultivar; dry rot; potato blight; potato diseases; soft rot; choroby ziemniaka; mokra zgnilizna; odmiana; podatność; sucha zgnilizna; zaraza ziemniaka  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 619-624
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-107
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy