Progress in Plant Protection

Mycosis – increasing threat to buxus and the effect of some of natural compounds and attempts at their control

Mikozy – narastające zagrożenie dla bukszpanu oraz przydatność niektórych naturalnych substancji w ich zwalczaniu 

Halina Kurzawińska, e-mail: h.kurzawinska@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Małgorzata Nadziakiewicz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Piotr Muras

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

The most dominant fungi, isolated from the diseased shoots of Buxus sempervirens cultivar Suffruticosa included: Pestalotia sydowiana, Alternaria alternata and Volutella buxi. From diseased roots the following species were most numerously isolated: Phytophthora cactorum, P. cinnamomi, Fusarium avenaceum and F. oxysporum. From diseased leaves the most frequent isolates were: Macrophoma candollei and Volutella buxi. The obtained overall research results uotcomed the studies indicated a complex participation of phytopathogenes in the infection process. In the laboratory experiments it was shown, that among the tested fungi, the most infective to Buxus were F. avenaceum and A. alternata. Fungistatic activity expressed as a percentage of mycelium growth inhibition depended on the test preparation, its concentration and the tested fungus. Prev-AM 060 SL (active substance – orange oil) showed the best fungistatic activity against A. alternata, F. avenaceum and P. sydowiana. 


Najczęściej izolowanymi z chorych pędów bukszpanu wieczniezielonego odmian Suffructicosa były: Pestalotia sydowiana, Alternaria alternata i Volutella buxi. Z chorych korzeni tej rośliny izolowano najliczniej: Phytophthora cactorum, P. cinnamomi, Fusarium avenaceum i F. oxysporum. Natomiast z chorych liści najliczniej wyosobnionymi były: Macrophoma candollei i Volutella buxi. Uzyskane wyniki wskazują na kompleksowy udział fitopatogenów w procesie chorobowym. W doświadczeniach laboratoryjnych z przebadanych gatunków grzybów najbardziej patogenicznymi okazały się izolaty F. avenaceum i A. alternata. Aktywność fungistatyczna wyrażona procentem zahamowania wzrostu grzybni zależała od badanego preparatu, jego stężenia i testowanego grzyba. Spośród środków biotechnicznych Prev-AM 060 SL (substancja aktywna – olej z pomarańczy) charakteryzował się najlepszą aktywnością fungistatyczną zarówno w stosunku do A. alternata, F. avenaceum, jak i P. sydowiana


Słowa kluczowe

Buxus sempervirens; isolation; microorganism pathogenicity; biocontrol agents; fungistatic activity; bukszpan wiecznie zielony; izolacja; mikroorganizmy; patogeniczność; preparaty zawierające naturalne substancje; fungistatyczna aktywność  

Progress in Plant Protection (2012) 52: 634-637
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-110
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy