Progress in Plant Protection

Influence of meteorological factors on release of Venturia inaequalis ascospores and occurrence of critical infection periods of apple scab

Wpływ czynników meteorologicznych na wysiewy askospor grzyba Venturia inaequalis i występowanie okresów krytycznych parcha jabłoni 

Sylwester Masny, e-mail: sylwester.masny@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa, Pomologiczna 18, 96‐100 Skierniewice , Polska

Paweł Jankowski, e-mail: pawel_jankowski@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki , Nowoursynowska 159, 02‐776 Warszawa , Polska
Streszczenie

Field and laboratory experiments were conducted at the Department of Plant Protection (Pomology Division) of Research Institute of Horticulture in Skierniewice. In addition, analysis of the relationship between weather data and sporulation of Venturia inaequalis were conducted at the Faculty of Applied Informatics and Mathematics of Warsaw University of Life Science – SGGW. The aim of the study was to determine influence of weather conditions on ascospore release and occurrence of critical periods of apple scab in 2005–2007 at the Dąbrowice Experimental Orchard (IO) near Skierniewice. Among the analyzed, measurable parameters of moisture, the best was the leaf wetness to forecast the ascospore release . More than 58% of ascospore trapping events occurred during leaf wetness, and another 36% occurred during 6 hours before wetting or within 6 hours after disappearance of leaf wetness. The air temperature in the range of 5°C to 19°C did not significantly effect the size of ascospore trapping event. However, at low temperatures (below 4.2°C) no ascospores were detected, and at the temperatures above 25°C the duration of ascospore trapping events were no longer than two hours. The results indicated that in 2005–2007 on average 55% of discharges of V. inaequalis ascospores were related to favorable conditions for the occurrence of critical periods of apple scab. 

 

W Zakładzie Ochrony Roślin Sadowniczych należącym do Instytutu Ogrodnictwa (IO) w Skierniewicach przeprowadzono badania polowe i laboratoryjne. Ponadto na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykonano analizę danych pogodowych w odniesieniu do zarodnikowania grzyba Venturia inaequalis. Celem badań była ocena wpływu czynników atmosferycznych na wysiewy askospor V. inaequalis i występowanie okresów krytycznych parcha jabłoni w latach 2005–2007 w Sadzie Doświadczalnym IO w Dąbrowicach koło Skierniewic. Spośród analizowanych mierzalnych wyróżników wilgotności, mogących znaleźć zastosowanie w prognozowaniu wysiewów, najwięcej, gdyż ponad 58% wysiewów, rozpoczynało się w obecności zwilżenia liści, a kolejne 36% w ciągu 6 godzin poprzedzających zwilżenie lub podczas 6 godzin po jego zaniku. Temperatura powietrza w zakresie od 5°C do 19°C nie wpływała na wystąpienie lub wielkość wysiewu. W temperaturze poniżej 4,2°C wysiew askospor nie występował, a w temperaturze powyżej 25°C wysiewy nie trwały dłużej niż dwie godziny. Uzyskane wyniki wskazały, że w latach 2005–2007 średnio 55% wysiewów askospor V. inaequalis było związanych z korzystnymi warunkami dla wystąpienia okresów krytycznych parcha jabłoni. 

Słowa kluczowe
weather conditions; apple scab; ascospore discharge; warunki pogodowe; parch jabłoni; wysiew askospor  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 638-641
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-111
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy