Progress in Plant Protection

Effect of fungicides on yielding and grain quality of malting barley cultivars

Wpływ fungicydów na plonowanie i jakość ziarna browarnych odmian jęczmienia 

Kazimierz Noworolnik, e-mail: knoworolnik@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Uprawy Roślin Zbożowych , Czartoryskich 8, 24‐100 Puławy , Polska
Streszczenie

In field experiments with spring barley (Conchita, Mauritia and Sebastian cultivars) carried out in 2010–2011, the effect of fungicides Alert 375 SC (flusilazole, carbendazym), Artea 330 EC (propiconazole, cyproconazole) and Capalo 337,5 SE (fenpropimorph, metrafenone, epoxyconazole) on grain yield, yield components, diseases occurrence, grain filling and protein content in grain of spring barley cultivars were studied. All fungicides affected the increase in grain yield of spring barley cultivars, and reduced the intensity of fungal diseases caused by Pyrenophora tere, Rhynchosporium secalis and P. graminea. Yield increase was related to the increase of grain mass per ear and 1000 seed weight. The effect of applied fungicides on protein content in grain of spring barley cultivars was small. The positive effect of the applied fungicides on grain filling of spring barley was also stated. 

 

W doświadczeniu polowym z jęczmieniem jarym (odmiany: Conchita, Mauritia i Sebastian) przeprowadzonym w latach 2008–2009 badano wpływ fungicydów: Alert 375 SC (flusilazol, karbendazym), Artea 330 EC (propikonazol, cyprokonazol) oraz Capalo 337,5 SE (fenpropimorf, metrafenon, epoksykonazol) na nasilenie chorób, plonowanie, nasilenie chorób, cechy struktury plonu, celność ziarna i zawartość białka w ziarnie odmian jęczmienia jarego. Badane fungicydy wpływały na wzrost plonu ziarna odmian jęczmienia jarego ograniczając ich porażenie chorobami Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis i P. graminea. Zwyżka plonu była efektem zwiększenia masy ziaren z kłosa i masy 1000 ziaren. Stwierdzono niewielki wpływ badanych fungicydów na zawartość białka w ziarnie i dodatni ich wpływ na celność ziarna. 

Słowa kluczowe
spring barley; fungicide; grain yield; yield components; protein content; fungus; jęczmień jary; fungicydy; plon ziarna; struktura plonu; zawartość białka; choroby
Progress in Plant Protection (2012) 52: 642-645
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-112
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy