Progress in Plant Protection

A trial of late blight threat assessment to tomato in Poland on the basis of computer simulations

Próba oceny ryzyka wystąpienia zarazy ziemniaka na pomidorze w Polsce na podstawie wyników symulacji komputerowych 

Andrzej Wójtowicz, e-mail: A.Wojtowicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Marek Wójtowicz, e-mail: marekw@nico.ihar.poznan.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu, Strzeszyńska 36, 60‐479 Poznań , Polska

Henryk Ratajkiewicz, e-mail: ratajh@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60‐637 Poznań , Polska
Streszczenie

Meteorological conditions play a significant role in infection of plants by pathogens. Phytophthora infestans belongs to those ones which development is strongly related to the weather course. The aim of the study was to determine the variation both in the space and time of threat to tomato by P. infestans in Poland. The aim was reached with the help of a model which estimates infection potential index on the basis of meteorological conditions. Meteorological data registered in 16 locations in 2007–2010 were used as input data for the computer simulations. The results of the study showed that weather conditions more favored tomato infection by P. infestans in 2009 and 2010 than in 2007 and 2008. Moreover, the differences in value of analyzed features were higher in time than in space. The best conditions for tomato infection by P. infestans appeared to occur in the neighbourhood of Nowy Sącz. Yet, in Zielona Góra the weather conditions favored late blight development the least. 

 

Warunki meteorologiczne odgrywają znaczącą rolę w procesie infekcji roślin przez patogeny. Phytophthora infestans – sprawca zarazy ziemniaka należy tych patogenów, których rozwój jest bardzo ściśle uzależniony od przebiegu pogody. Celem pracy było określenie przestrzennej i czasowej zmienności zagrożenia pomidora porażeniem przez P. infestans w Polsce. Do realizacji tego zadania wykorzystano opracowany we Włoszech model matematyczny szacujący wartość potencjału infekcyjnego na podstawie parametrów meteorologicznych. Symulacje komputerowe przeprowadzono z zastosowaniem danych meteorologicznych zarejestrowanych w szesnastu miejscowościach w Polsce w latach 2007–2010. Uzyskane wyniki wykazały, że w analizowanym okresie lepsze warunki do infekcji pomidora w Polsce wystąpiły w latach 2009 i 2010 niż w 2007 i 2008. Ponadto stwierdzono większe zróżnicowanie potencjału infekcyjnego w czasie niż w przestrzeni. Stacje zlokalizowane w Nowym Sączu zarejestrowały najbardziej sprzyjające infekcjom pomidora przez P. infestans warunki meteorologiczne. Natomiast pogoda w Zielonej Górze najmniej sprzyjała porażeniu pomidora przez sprawcę zarazy ziemniaka. 

Słowa kluczowe
late blight; tomato; computer simulations; zaraza ziemniaka; pomidor; symulacje komputerowe  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 684-687
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-120
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy