Progress in Plant Protection

Various parameters affecting the pesticide residues extraction efficiency from the plant material

Wpływ różnych czynników na efektywność ekstrakcji pozostałości środków ochrony roślin z materiału roślinnego 

Agnieszka Hołodyńska-Kulas, e-mail: a.holodynska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Anna Nowacka, e-mail: a.nowacka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

In this study we introduced modifications of QuEChERS (Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe) method in terms of type of solvent (acetone, acetonitrile, ethyl acetate, dichloromethane), extraction temperature (25°C, 6°C, –18°C), extraction time (1–30 minutes) and way of extracting (by hand and using Heidolph Multi Reax shaker). The aim of the experiment was to investigate the influence of modifications on the pesticide residues extraction efficiency from the plant material. A mixture of 33 pesticides was quantitatively recovered from spiked tomato samples and determined using gas chromatography with nitrogen phosphorus detector and electron capture detector (GC–NPD/ECD). For each condition there were three replicates. Extraction by acetonitrile, ethyl acetate and dichloromethane gave good results (recoveries above 70% for almost all compounds). Ethyl acetate and dichloromethane were found to be more suitable solvents for QuEChERS extraction than acetonitrile. However, use of dichloromethane and ethyl acetate resulted in larger impact of interfering compounds than use of acetone and acetonitrile. In the presence of acetone recoveries of most compounds were below 70%. Shaking time and intensity were less important in condition of chilled and frozen samples (recoveries above 80%). Storage at room temperature and shaking with Heidolph decreased extraction efficiency with the length of shaking. 1 minute shaking by hand and 5 minutes shaking using Heidolph seemed sufficient for more than 70% yields under all temperature conditions. 

 

Przedstawiono modyfikacje metody ekstrakcji QuEChERS (Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe) obejmujące zmianę: rozpuszczalnika (aceton, acetonitryl, octan etylu, dichlorometan), temperatury ekstrakcji (25°C, 6°C, –18°C), czasu ekstrakcji (1–30 minut) i sposobu ekstrahowania (ręcznie i za pomocą wytrząsarki Heidolph Multi Reax). Celem eksperymentów była ocena wpływu tych modyfikacji na wydajność ekstrakcji pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.) z materiału roślinnego. Eksperymenty przeprowadzono na próbce kontrolnej pomidorów wzbogaconej mieszaniną 33 związków. Analizę pozostałości ś.o.r. wykonano metodą chromatografii gazowej (GC–NPD/ECD). Każdy eksperyment wykonano w trzech powtórzeniach. Ekstrakcja acetonitrylem, octanem etylu i dichlorometanem dawała dobre wyniki, odzyski powyżej 70%, dla prawie wszystkich związków. Octan etylu i dichlorometan były bardziej efektywne od acetonitrylu. W obecności acetonu odzysk wielu badanych związków był niższy od 70%. Zastosowanie dichlorometanu, jak i octanu etylu wiązało się z większą intensywnością ko-ekstrakcji związków przeszkadzających w analizie chromatograficznej, niż w przypadku użycia acetonitrylu czy acetonu. Czas i intensywność wytrząsania nie miała większego wpływu na wydajność ekstrakcji w przypadku próbek, które po wytrząsaniu zostały schłodzone (odzysk >80%). Natomiast w przypadku próbek pozostawionych w temperaturze pokojowej użycie wytrząsarki powodowało spadek efektywności ekstrakcji wraz z długością wytrząsania. Wytrząsanie ręczne przez 1 minutę okazało się wystarczające w każdych warunkach temperaturowych, podobnie jak 5 minutowa ekstrakcja za pomocą wytrząsarki Heidolph. 

Słowa kluczowe
pesticide residues; QuEChERS; gas chromatography; GC–NPD/ECD; pozostałości środków ochrony roślin; chromatografia gazowa 
Progress in Plant Protection (2012) 52: 691-697
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-121
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy