Progress in Plant Protection

Effectiveness of Nemaslug in reducing damage plants caused by grey field slug – Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774)

Efektywnośc biopreparatu Nemaslug w ograniczaniu uszkodzeń roślin przez pomrowika plamistego – Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) 

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Monika Jaskulska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Maria Kozłowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań , Polska

Anna Gawior

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii , Umultowska 89, 61-614 Poznań , Polska
Streszczenie

In 2010–2011 tests were carried out under laboratory conditions on the effectiveness of Nemaslug, applied in three doses, to reduce the damage done to plants of winter rape and Chinese cabbage (at the 4–5 leaf stage) by the slug Deroceras reticulatum. The aim of the research was to evaluate the usefulness of various doses of the nematode Phasmarhabditis hermaphrodita in reducing the number of D. reticulatum in populations in Poland. Observations were done 24 hours after the application of the nematodes, and then consecutively every two days for the period of two-and-a-half weeks. The survival of the slugs were determined, as well as the rate and quantity of plant damage caused by them. The results of the tests showed that the applied doses of the nematode P. hermaphrodita were effective against D. reticulatum. Nine days after the application of the biocontrol agent, there was a significant reduction in damage to the rape and cabbage plants, and after 9–15 days a large proportion of the slugs died. The results suggest that all of the tested doses of the nematode may potentially be useful in controlling D. reticulatum on horticultural and agricultural crops. However, due to particular humidity and temperature requirements of P. hermaphrodita, it is necessary to carry out detailed work to determine the conditions for its application. 

 

W latach 2010–2011, w warunkach laboratoryjnych wykonano badania nad efektywnością biopreparatu Nemaslug, zastosowanego w trzech dawkach, w ograniczaniu uszkodzeń roślin rzepaku ozimego i kapusty pekińskiej (w fazie 4–5 liści) przez ślimaka Deroceras reticulatum. Celem badań była ocena przydatności różnych dawek nicienia Phasmarhabditis hermaphrodita w ograniczaniu liczebności polskich populacji D. reticulatum. Obserwacje rozpoczęto po 24 godzinach od aplikacji nicieni i prowadzono, co dwa dni przez dwa i pół tygodnia. Określano żywotność ślimaków oraz tempo i wielkość powodowanych przez nie uszkodzeń roślin. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono skuteczne działanie zastosowanych dawek nicienia P. hermaphrodita. Po dziewięciu dniach od ich aplikacji, nastąpiło istotne ograniczenie uszkodzeń roślin rzepaku i kapusty, a po 9–15 dniach duża część ślimaków ginęła. Uzyskane wyniki sugerują, że wszystkie testowane dawki nicienia mogą być potencjalnie przydatne w zwalczaniu D. reticulatum w uprawach ogrodniczych i rolniczych. Ze względu jednak na specyficzne wilgotnościowe i temperaturowe wymagania P. hermaphrodita, konieczne jest szczegółowe opracowanie warunków jego stosowania. 

Słowa kluczowe
Deroceras reticulatum; Phasmarhabditis hermaphrodita; reducing damage of plants; ograniczenie uszkodzeń roślin  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 721-724
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-125
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy