Progress in Plant Protection

Determination of allelopathy Centaurea cyanus seeds by using bioassays

Wykrywanie potencjału allelopatycznego nasion Centaurea cyanus za pomocą biotestów 

Katarzyna Marczewska-Kolasa, e-mail: k.marczewska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Tomasz Sekutowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Marcin Bortniak

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

The aim of the studies was to determine (by using two types of test) the allelophatic effect of Centaurea cyanus achenes on Triticum aestivum and Secale cereale germination, seedling growth and plant development. A modified test PhytotoxkitTM was used for the experiments. Research objects were assay plates with C. cyanus seeded in the number of 5, 10 and 15 pieces per each cereal grain. On the control plates only cereal grains were seeded. The same experimental design was used in the case of using traditional bioassay to determine the infuence of different amount of cornflower seeds in plant hight and fresh weight of crops. Both tests were carried out in three seperate experimental series, each in three replications. The obtained results showed that neighbourhood of C. cyanus seeds differentiated root length, height and fresh weight of aboveground parts of T. aestivum and S. cereale plants. Cornflower achenes decreased fresh weight of winter wheat by 16–20% in comparison to the control. A stimulating effect of the tested weed species on growth and development of rye plants was stated. Winter wheat was a more sensitive species to the neighbourhood of C. cyanus seeds than rye. 

 

Celem badań było określenie, za pomocą dwóch biotestów, wpływu niełupek Centaurea cyanus znajdujących się w bliskim sąsiedztwie ziarniaków Triticum aestivum i Secale cereale na ich zdolność kiełkowania, wzrost korzeni zarodkowych oraz późniejszy rozwój roślin. W doświadczeniu użyto zmodyfikowanego testu PhytotoxkitTM. Obiekty badawcze stanowiły płytki testowe z wysianymi nasionami C. cyanus po 5, 10 i 15 sztuk na każdy ziarniak T. aestivum i S. cereale. Na obiekcie kontrolnym wysiano tylko ziarniaki zbóż. Taki sam układ doświadczenia przeprowadzono metodą tradycyjnego biotestu, w którym określano wpływ różnej ilości nasion C. cyanus na wysokość i świeżą masę roślin uprawnych. Oba testy przeprowadzono w 3 niezależnych seriach, każda w 3 powtórzeniach. Uzyskane wyniki badań wykazały, że sąsiedztwo nasion C. cyanus różnicowało długość korzeni oraz wysokość i masę części nadziemnych T. aestivum i S. cereale. Sąsiedztwo nasion chabra wpłynęło istotnie na redukcję świeżej masy części nadziemnych T. aestivum. Pszenica ozima okazała się gatunkiem bardziej wrażliwym na sąsiedztwo niełupek C. cyanus niż żyto. Zaobserwowano stymulujący wpływ niełupek C. cyanus na wzrost i rozwój roślin żyta. 

Słowa kluczowe
allelopathy; achane; Centaurea cyanus; winter wheat; winter rye; allelopatia; niełupka; pszenica ozima; żyto  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 733-736
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-127
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy