Progress in Plant Protection

Influence of biostimulators on the health of beans during the growing season

Wpływ stosowania biostymulatorów na zdrowotność fasoli szparagowej w okresie wegetacji 

Stanisław Mazur, e-mail: smazur@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Edward Kunicki

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Ewelina Dukała

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

The aim of field studies was to evaluate the effect of biostimulators on health and yield of bean. The study was conducted on the cultivar Berggold. The biopreparations encoded as OPT-101 and OPT-137 wer used at doses of: 2, 3 and 5 l/ha at two dates. Health observations was carried out during the bean harvest of bean leaf and pod infection by anthracnose was evaluated using a modified 5-point scale. The result of field observations showed that in the combinations with OPT-137 the infection of leaves was significantly lower in the first year of the study. In the second year of the investigations, there was no significance both in the infection leaves and pods was stated and the infection level of plants treated with biostimulators was reduced. 

 

W badaniach polowych oceniano wpływ stosowania biostymulatorów na zdrowotność oraz plon fasoli szparagowej odmiany Berggold. Biopreparaty zakodowane jako OPT-101 i OPT-137 stosowano w dawkach: 2, 3 i 5 l/ha w dwóch terminach. Obserwacje zdrowotności fasoli prowadzono w okresie zbioru, oceniając porażenie liści i strąków przez antraknozę, według przyjętej 5-stopniowej skali. Obserwacje wykazały, że w kombinacjach, gdzie stosowano OPT-137 porażenie liści było istotnie mniejsze w pierwszym roku badań, w drugim natomiast nie stwierdzono istotności w porażeniu tak liści, jak strąków, jednak wystąpiła tendencja słabszego porażenia roślin w kombinacjach, gdzie stosowane były testowane biostymulatory. 

Słowa kluczowe

bean; Colletotrichum lindemuthianum; anthracnose; biostimulator; healthiness; fasola szparagowa; antraknoza; biostymulator; zdrowotność

Progress in Plant Protection (2012) 52: 737-739
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-128
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy