Progress in Plant Protection

Integrated production of potato in relation to different potato cultivation systems

Integrowana produkcja ziemniaka na tle innych systemów uprawy 

Wojciech Nowacki, e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Agronomii Ziemniaka Oddział Jadwisin , 05-140 Serock , Polska
Streszczenie

Currently different production systems are used for potato production in the country. The most common are conventional systems with different degree of intensity. Among certified systems in Poland, ecological and integrated production are used. Integrated production is a system similar to the medium-heavy conventional system and should be regarded as the most convenient for Polish farmers. In practice, integrated production of potato is the least popular system. This is due to the requirements for certification process and insufficient recognition of agricultural products produced in this system on the market. Based on the results of long-term research conducted by Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Branch Jadwisin, different systems of potato production were compared. It was stated that the use of pesticides and fertilizers in the integrated production system was not higher as compared to the sustainable technologies of potato cultivation. 

 

W kraju aktualnie w uprawie ziemniaka stosowane są różne systemy produkcji. Najpowszechniejszymi w praktyce są systemy konwencjonalne o różnym stopniu intensywności. Z systemów certyfikowanych stosuje się w Polsce system ekologiczny oraz integrowaną produkcję (IP), która jest systemem zbliżonym do średnio intensywnego systemu konwencjonalnego i powinna najbardziej odpowiadać polskim rolnikom. W praktyce jest jednak najmniej popularnym systemem. Dzieje się tak za sprawą obowiązujących wymogów formalnych procesu certyfikacji oraz słabego rozpoznawania na rynku produktów rolnych produkowanych w tym systemie. Na podstawie wyników z wieloletnich badań prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Jadwisinie, w opracowaniu porównano różne systemy produkcji ziemniaka. Udowodniono, że użycie środków ochrony roślin i nawozów w systemie integrowanej produkcji nie powinno być wyższe niż stosowane w zrównoważonej technologii uprawy ziemniaka. 

Słowa kluczowe
potato; cultivation systems; integrated production; plant protection; yielding; costs of cultivation; ziemniak; systemy uprawy; integrowana produkcja; ochrona roślin; plonowanie; koszty uprawy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 740-745
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-129
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy