Progress in Plant Protection

Influence of insecticide acetamipride in tank-mix with fungicides flutriafole and tebuconazole and their effect on the pods health and yielding of winter oilseed rape

Wpływ mieszanin insektycydu acetamipryd z fungicydami flutriafol i tebukonazol na zdrowotność łuszczyn i poziom plonowania rzepaku ozimego 

Gustaw Seta, e-mail: g.seta@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Anna Gałuszka

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska
Streszczenie

In 2010–2011, the Sośnicowice Branch of the Institute of Plant Protection – National Research Institute conducted field and laboratory evaluations designed to test the potential use of insecticide Mospilan 20 SP (acetamipride) in tank mixtures with fungicides Impact 125 SC (flutriafole), Sparta 250 EW (tebuconazole) and Tebu 250 EW (tebuconazole) to protect forming pods and seeds of winter oilseed rape. In relation to the control, both the tested insecticide and its tank mixtures with the fungicides provided a significantly better control against Ceutorhynchus assimilis, caused an increase in the number of fully-formed pods and reduced the number of winter rape pods damaged by larvae of C. assimilis and Dasyneura brassicae, the fungus Botrytis cinerea and Alternariagenus fungi. Two tank mixtures tested in 2010 and all tank mixtures tested in 2011 caused significant increases of seed yield in relation to the control yield. The results of the physical and chemical analysis and a lack of visible phytotoxic effects allow for use of the tank mixtures in a broad range of agricultural practices. 

 

Badania poletkowe i laboratoryjne, dotyczące możliwości zastosowania mieszanin insektycydu Mospilan 20 SP (acetamipryd) w mieszaninach z fungicydami Impact 125 SC (flutriafol), Sparta 250 EW (tebukonazol) i Tebu 250 EW (tebukonazol) w ochronie zawiązujących się łuszczyn i nasion rzepaku ozimego, przeprowadzono w latach 2010–2011, w Oddziale Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Sośnicowicach. Zarówno badany insektycyd, jak i jego mieszaniny z fungicydami, statystycznie istotnie w porównaniu do kontroli, zwalczały chrząszcze Ceutorhynchus assimilis, wpłynęły na wzrost liczby wykształconych łuszczyn oraz ograniczyły liczbę łuszczyn uszkodzonych przez larwy C. assimilis i Dasyneura brassicae, a także przez grzyb Botrytis cinerea oraz grzyby z rodzaju Alternaria. W przypadku dwóch mieszanin w roku 2010 oraz wszystkich mieszanin w roku 2011, uzyskano istotne wzrosty plonów nasion ponad plon kontrolny. Analiza fizyko-chemiczna, jak również brak widocznych objawów fitotoksyczności na roślinach, pozwalają calecić stosowanie badanych mieszanin w praktyce rolniczej. 

Słowa kluczowe
oilseed rape; pods control; tank-mixtures; insecticides; fungicides; rzepak; ochrona łuszczyn; mieszaniny; insektycydy; fungicydy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 752-756
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-131
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy