Progress in Plant Protection

Possibilities of integrated protection against septoria late blight of celery using of conventional and natural products
Możliwości integrowanej ochrony selera przed septoriozą z zastosowaniem środków konwencjonalnych i pochodzenia naturalnego 

Agnieszka Włodarek, e-mail: agnieszka.wlodarek@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Józef Robak

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The aim of field experiments carried out in 2012–2013 was to evaluate the usefulness of chemical fungicides, natural products, fertilizers and biological products used in integrated protection against septoria late blight of celery (Septoria apiicola Speg.). The following conventional fungicides: Amistar 250 SC and Signum 33 WG, natural products: Timorex Gold 24 EC, Beta-Chikol, extracts WS-15 TM, WS-16 FN and WS-1M, fertilizers: Viflo Cal S, Silvit, Actifos and biological product – Serenade were evaluated. The examined products showed high and very high effectiveness in protection of celery against septoria late blight.


Celem przeprowadzonych w latach 2012–2013 badań polowych było określenie przydatności środków konwencjonalnych, pochodzenia naturalnego, nawozów dolistnych i środków biologicznych w integrowanej ochronie selera przed septoriozą (Septoria apiicola Speg.). Przedmiotem badań były następujące środki chemiczne: Amistar 250 SC i Signum 33 WG, środki pochodzenia naturalnego: Timorex Gold 24 EC, Beta-Chikol, ekstrakty WS-15 TM, WS-16 FN i WS-1M, nawozy dolistne: Viflo Cal S, Silvit, Actifos oraz środek biologiczny Serenade. Środki wykazały wysoką i bardzo wysoką skuteczność w integrowanej ochronie selera przed septoriozą. 


Słowa kluczowe
celery; septoria late blight; control; chemical-natural;  seler; septorioza; zwalczanie; środki naturalne; środki konwencjonalne
Referencje

Abbott W.S. 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265–267.

Bishop C.D., Reagan J. 1998. Control of the storage pathogen Botrytis cinerea on Dutch cabbage (Brassica oleracea var. capitata) by the essential oil of Melaleuca alternifolia. Journal of Essential Oil Research 10: 57–60.

Daayf F., Schmitt A., Bélanger R.R. 1995. The effect of plant extracts of Reynoutria sachalinensis on powdery mildew development and leaf physiology of long English cucumber. Plant Disease 79 (6): 577–580.

Huang L., Wei P., Fan L., Ye D., Zhu X., Xu Z. 2010. The biosynthesis and bioactivity evaluation of the cytosine-substituted mildiomycin analogue (MIL-C) for controlling powdery mildew. World Journal of Microbiology and Biotechnology 26: 649–655.

Koziara W., Sulewska H., Panasiewicz K. 2006. Effect of resistance stimulator application to some agricultural crops. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 82–87.

Masny S., Sobiczewski P., Bielenin A. 2004. Efektywność preparatów proekologicznych w zwalczaniu parcha i mączniaka jabłoni. [Efficacy of proecological products in control of apple scab and apple powdery mildew]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 937–941.

Mazur S., Nawrocki J. 2007. Wykorzystanie związków naturalnych w ochronie marchwi przed alternariozą. [The application of natural compounds in protection of carrot against Alternaria blight]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 383, Ogrodnictwo 41: 565–569.

Moret A., Muñoz Z., Garcés S. 2009. Control powdery mildew on cucumber cotyledons by chitosan. Journal of Plant Pathology 91 (2): 375–380.

Mudita I.W., Kushalappa A.C. 1993. Ineffectiveness of the first fungicide application at different initial disease incidence level to manage septoria blight in celery. Plant Disease 77 (11): 1081–1084.

Nawrocki J. 2009. Wpływ zastosowanych preparatów na zdrowotność selera korzeniowego. [The influence of used compounds on health status of celery]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 237–241.

Ostrowska A., Badełek E., Robak J. 2010a. The influence of new pre-harvest protectants on carrot long term storage. 2nd International Conference “Effect of pre- and post-harvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities”. Programme & Book of Abstracts. Skierniewice, 24–25 May, 2010, p. 47.

Ostrowska A., Badełek E., Robak J. 2010b. Wpływ zrównoważonej ochrony przedzbiorczej kapusty głowiastej i pekińskiej przed chorobami na ich zdolność przechowalniczą. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Warzywnicza „Postęp w integrowanej produkcji warzyw kapustowatych”. Skierniewice, 21 października 2010: 33–34.

Ostrowska A., Robak J. 2009. Wpływ nowych środków ochrony roślin stosowanych przedzbiorczo w ochronie selera na zdrowotność korzeni w okresie długotrwałego przechowywania. [The effect of new products used for pre-harvest protection of root celery and their influence on long-term storage]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 252–255.

Ostrowska A., Robak J., Gidelska A. 2010c. Nowe możliwości przedzbiorczej ochrony warzyw kapustowatych z zastosowaniem nowoczesnych środków na ich zdolność przechowalniczą. [New possibilities preharvest protection of brassica vegetables using new products on their influence on long-term storage]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 555–559.

Prithiviraj B., Singh U.P., Singh K.P., Plank-Schumacher K. 1998. Field evaluation of ajoene, a constituent of garlic (Allium sativum) and neemazal, a product of neem (Azadirachta indica) for the control of powdery mildew (Erysiphe pisi) of pea (Pisum sativum). Journal of Plant Diseases and Protection 105 (3): 274–278.

Puntener W. (red.) 1981. Podręcznik doświadczalnictwa polowego w ochronie roślin. Instytut Ochrony Roślin, Poznań: 39–41.

Reuveni M., Agapov V., Reuveni R. 1995. Suppression of cucumber powdery mildew (Sphaerotheca fulginea) by foliar sprays of phosphate and potassium salts. Plant Pathology 44: 31–39.

Sobolewski J., Robak J. 2004. Możliwości kompleksowej ochrony pomidora z wykorzystaniem nowych fungicydów i środków pochodzenia organicznego. [New products used for complex disease control on tomato growing in open field]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1105–1107.

Sherf A.F., Macnab A.A. 1986. Vegetable Diseases and Their Control. 2 ed. A Wiley – Interscience Publication, 728 pp.

Terzi V., Morcia C., Faccioli P., Valé G., Tacconi G., Malnati M. 2007. In vitro antifungal activity of the tea tree (Mealeuca alternifolia). Essentials oil and its major components against plant pathogens. Letters in Applied Microbiology 44 (6): 613–618.

Toppe B., Stensvand A., Herrero M.L., Gislerd H.R. 2007. C-Pro (grapefruit seed extract) supplement or replacement against rose- and cucumber powdery mildew. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science 57 (2): 105–110.

Włodarek A., Badełek E., Robak J. 2011. The influence of conventional and natural products used for pre-harvest protection on storage potential of carrot roots. Vegetable Crops News 53: 37–45.

Włodarek A., Badełek E., Robak J. 2013. The influence of new products used during growing season on storage potential of root vegetables. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 21: 127–137.

Włodarek A., Robak J. 2013. The possibility of natural products of use in the protection of lettuce in open field and under cover against diseases. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 21: 117–126.

Wojdyła A.T. 2001. Chitosan in the control of rose diseases – 6 year-trials. Bulletin of the Polish Academy Science, Biology Science 49: 243–252.

Yang X., Ma X., Yang L., Yu D., Qian Y., Ni H. 2009. Efficacy of Rheum officinale liquid formulation on cucumber powdery mildew. Crop Protection 28: 1031–1035.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 177-182
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-24 08:06:01
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-029
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy