Progress in Plant Protection

Official quality control of plant protection products in Poland in 2011–2015
Urzędowa kontrola jakości środków ochrony roślin w Polsce w latach 2011–2015

Marek Miszczyk, e-mail: m.miszczyk@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Marlena Płonka, e-mail: m.plonka@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Dorota Kronenbach-Dylong, e-mail: d.dylong@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska
Streszczenie

European Union law regulation imposes on Member States the obligation to conduct independent from manufacturers, official quality control of plant protection products that are authorized for application. In Poland in 2011–2015 such a control was carried out in cooperation with the Ministry of Agriculture and Rural Development, State Inspectorate of Plant Health and Seed and the Institute of Plant Protection – National Research Institute Sośnicowice Branch. The official control is designed to check whether the plant protection products placed on the market in Poland are of sufficient quality and if they meet the technical requirements established for them in the process of their registration. A total of 1,596 samples of plant protection products were examined and herbicides accounted for 53.9% , fungicides for 27.2% and insecticides for 11.8%. Illegal origin and falsification of plant protection products are the main causes of the negative phenomena results in the pesticide market in Poland.


Prawo unijne nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przeprowadzania niezależnej od producentów, urzędowej kontroli jakości dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin. W Polsce w latach 2011–2015 kontrola taka przeprowadzana była przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice. Kontrola urzędowa ma na celu sprawdzenie, czy środki ochrony roślin znajdujące się w obrocie handlowym w Polsce są odpowiedniej jakości, czyli czy spełniają wymagania techniczne ustalone dla nich w procesie ich rejestracji. W ramach kontroli jakości przebadano ogółem 1596 próbek środków ochrony roślin, w tym 53,9% stanowiły herbicydy, 27,2% fungicydy, a 11,8% insektycydy. Nielegalne pochodzenie oraz fałszerstwa środków ochrony roślin, to główne przyczyny negatywnych zjawisk na rynku pestycydowym w Polsce.


Słowa kluczowe
official control; plant protection products; Poland; kontrola urzędowa; jakość środków ochrony roślin; Polska
Referencje

MT 3 Specific gravity, density, and weight per millilitre. CIPAC Handbook Volume F. 1995. Physico-chemical Methods for Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 11–21.

 

MT 30.2 Dean and stark method. CIPAC Handbook Volume F. 1995. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 93–94.

 

MT 30.5 Karl Fisher method using pyridine-free reagents. CIPAC Handbook Volume J. 2000. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 120–123.

 

MT 36.3 Emulsion characteristic of emulsifiable concentrates. CIPAC Handbook Volume K. 2003. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 137–139.

 

MT 53 Wettability. CIPAC Handbook Volume F. 1995. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 160–166.

 

MT 75.3 Determination of pH values. CIPAC Handbook Volume J. 2000. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 131–132.

 

MT 179 Degree of dissolution and solution stability. CIPAC Handbook Volume H. 1998. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 307–309.

 

MT 184 Suspensibility of formulations forming suspensions on dilution with water. CIPAC Handbook Volume K. 2003. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 142–148.

 

MT 185 Wet sieve test. CIPAC Handbook Volume K. 2003. Analysis of Technical and Formulated Pesticides. Colaborative International Pesticides Analytical Council Ltd.: 149–150.

 

Rozporządzenie 1107/2009. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21.10.2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Dz. U. UE nr L 309/1 z dnia 24.11.2009 r.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 443-446
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-11-16 09:12:18
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-069
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy