Progress in Plant Protection

Effect of stubble intercrop and biostimulants on the grain quality of spring wheat cultivated in monoculture
Wpływ międzyplonu ścierniskowego i biostymulatorów na jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze

Adela Maziarek, e-mail: adela.maziarek@oodr.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Główna 1, 49-330 Łosiów, Polska

Danuta Parylak, e-mail: danuta.parylak@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska

Roman Wacławowicz, e-mail: roman.waclawowicz@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska
Streszczenie

The field research was carried out at the Opole Agricultural Advisory Centre in Łosiów in 2011–2013. The aim of the study was to investigate cultivation of spring wheat crop in continuous cropping system, and to determine the effect of stubble intercrop and four different biostimulants on the quantity and quality of spring wheat grown in the short-term monoculture. The results showed that stubble intercrop cultivation with biostimulants application caused the increase of grain yield and improved its quality. Monoculture of spring wheat and the use of biostimulants decreased some quality parameters of grain.


Badania polowe realizowano na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w latach 2011–2013. Celem przeprowadzonych badań było poznanie reakcji pszenicy jarej na uprawę po sobie, a także określenie wpływu międzyplonu ściernis-kowego i czterech różnych biostymulatorów na wielkość i jakość plonu pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Z badanych czynników regeneracyjnych uprawa międzyplonu ścierniskowego i jednoczesne stosowanie biostymulatorów wpływało na wzrost plonu ziarna. Uprawa roślin w monokulturze oraz stosowanie biostymulatorów powodowało pogorszenie niektórych para-metrów jakościowych ziarna.


Słowa kluczowe
spring wheat; monoculture; stubble crop; biostimulants; yield; quality parameters; pszenica jara; monokultura; międzyplon ścierniskowy; biostymulatory; plon; parametry jakościowe
Referencje

Białkowska M., Wójtowicz A. 2011. Reakcja jęczmienia browarnego na aplikację biostymulatora Sunagreen. Episteme 12 (1): 133–141.

 

Borkowska H., Grundas S., Styk B. 2002. Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 57: 99–103.

 

Cygankiewicz A. 1997. Wartość technologiczna ziarna materiałów hodowlanych pszenicy ozimej i jarej na tle badań własnych i światowych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 204: 219–235.

 

Czeczko R., Mikos-Bielak M. 2004. Effects of Asahi bio-stimulator application in the cultivation of different vegetable species. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 59 (3): 1073–1079.

 

Dzienia S., Zimny L., Weber R. 2006. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragmenta Agronomica 2: 227–241.

 

Gawęda D., Kwiatkowski C. 2012. Plonowanie pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 67 (2): 50–58.

 

Gawrońska H., Przybysz A., Szalacha E., Słowiński A. 2008. Physiological and molecular mode of action of Asahi SL biostymulator under optimal and stress conditions. p. 54–77. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspects” (H. Gawrońska, ed.). Editorial House Wieś Jutra, Warsaw, 89 pp.

 

Gil Z., Narkiewicz-Jodko M., Wojciechowski W., Spychaj R. 2008. Wpływ międzyplonu i nawożenia azotem na wartość technologiczną ziarna pszenicy jarej. Fragmenta Agronomica 25, 1 (97): 134–144.

 

Gontarz D. 2006. Plonowanie i jakość technologiczna ziarna pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od przedplonu i poziomu agrotechniki. Rozprawa doktorska. Akademia Rolnicza w Lublinie, 95 ss.

 

Harasim E., Gawęda D. 2010. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plonowanie i efektywność energetyczną produkcji zbóż jarych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 65 (1): 64–72.

 

Holland J.M. 2004. The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agriculture, Ecosystems & Environment 103: 1–25.

 

Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Oleksy A. 2012. Wpływ nawożenia azotem oraz mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby na zawartość białka i wybrane cechy fizyczne ziarna pszenicy jarej. Fragmenta Agronomica 29 (2): 68–76.

 

Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D. 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. Fragmenta Agronomica 30 (4): 55–64.

 

Kraska P. 2010. Jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze w zależności od konserwujących wariantów uprawy roli oraz międzyplonów. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 256: 55–71.

 

Kwiatkowski C.A. 2012. Rola międzyplonów we współczesnym rolnictwie. Studia i Raporty Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 28 (2): 79–95.

 

Kwiatkowski C.A., Misztal-Majewska B. 2014. Wpływ międzyplonów ścierniskowych oraz sposobu uprawy roli na jakość ziarna pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 69 (2): 1–10.

 

Małecka I., Blecharczyk A., Pudełko J. 2004. Wartość nawozowa międzyplonów ścierniskowych w różnych systemach uprawy roli. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 97: 41–48.

 

Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S. 2011. Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach Wielkopolski. [Response of some crops cultivated in Great Poland to application of Asahi SL]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1849–1857.

 

Parylak D. 1999. Wpływ wilgotności gleby i obecności międzyplonu na plon i jakość ziarna pszenżyta ozimego w monokulturze. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo 74: 141–148.

 

Szwed-Urbaś K., Segit Z. 2004. Charakterystyka wybranych cech ilościowych u mieszańców pszenicy twardej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 59: 101–113.

 

Tendziagolska E., Parylak D. 2004. Zabiegi regeneracyjne w monokulturze pszenżyta ozimego a jakość ziarna. Pamiętnik Puławski 135: 317–324.

 

Wacławowicz R., Parylak D., Śniady R. 2005. Następczy wpływ nawożenia organicznego oraz mineralnego azotowego na plonowanie oraz wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pamiętnik Puławski 139: 277–288.

 

Weber R. 2010. Wpływ okresu stosowania systemów bezpłużnych na właściwości gleby. Postępy Nauk Rolniczych 1: 63–75.

 

Woźniak A. 2003. Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na plon i jakość ziarna. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 228: 41–50.

 

Woźniak A. 2004. Wpływ przedplonu na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pamiętnik Puławski 135: 325–330.

 

Woźniak A. 2005. Wpływ przedplonów na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 60: 103–112.

 

Woźniak A. 2006. Wpływ przedplonów na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 5 (2): 99–106.

 

Woźniak A. 2007. Jakość ziarna pszenicy ozimej odmiany Korweta w zmianowaniach o różnym jej udziale. Acta Agrophysica 10 (1): 247–255.

 

Woźniak A., Gontarz D. 2003. Wpływ przedplonów i sposobów zróżnicowanego pielęgnowania na jakość ziarna pszenicy jarej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 228: 33–39.

 

Woźniak A., Staniszewski M. 2007. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od jej udziału w zmianowaniu. Acta Agrophysica 9 (3): 809–816.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 455-461
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-12-09 11:38:25
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-071
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy