Progress in Plant Protection

Overview of weed management in garlic in Poland
Analiza możliwości regulacji zachwaszczenia w uprawach czosnku w Polsce

Ewa Matyjaszczyk, e-mail: e.matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Adam Dobrzański, e-mail: adam.dobrzanski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

Garlic is susceptible to weeds and is an example of the crop where integrated weed management seems to be the most effective protection solution. Due to the large number of small farms in Poland, production of minor crops, including garlic, has great importance, as it allows achieving a relatively high income per hectare. The paper presents both the non-chemical and chemical methods of garlic protection against weeds. The non-chemical weed management is usually not sufficient on large plantations. On the other hand too strong dependence on chemical weed control is also not viable solution in garlic protection. Therefore for optimal results the chemical and non-chemical methods should complement each other. The availability of plant protection products for weed control in Poland is limited to prosulfocarb, pendimethalin, propaquizafop, fluazifop P-butyl and quizalofop-P-ethyl. The availability of herbicides registered for garlic protection in other European Union Member States is also limited but usually better than in Poland.


Czosnek jest podatny na zachwaszczenie i stanowi przykład uprawy, w której integrowana ochrona przed chwastami jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym. Ze względu na dużą liczbę niewielkich gospodarstw, produkcja upraw małoobszarowych, a wśród nich czosnku, ma w Polsce spore znaczenie, ponieważ pozwala na osiągnięcie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara uprawianej powierzchni. W pracy przedstawiono zarówno niechemiczne, jak i chemiczne metody ochrony czosnku przed chwastami. Na dużych plantacjach metody niechemiczne są zwykle niewystarczające. Z drugiej strony stosowanie wyłącznie ochrony chemicznej także nie sprawdza się w ochronie czosnku. Dla uzyskania optymalnego rezultatu metody chemiczne i niechemiczne powinny wzajemnie się uzupełniać. Dostępność środków chwastobójczych w Polsce jest ograniczona do prosulfokarbu, pendimetaliny, propachizafopu, fluazyfopu P-butylowego oraz chizalofopu-P-etylowego. Dostępność herbicydów zarejestrowanych do ochrony czosn-ku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej jest także ograniczona, ale zwykle lepsza niż w Polsce.


Słowa kluczowe
garlic; weeds; herbicide; weed management; minor crops; integrated pest management; czosnek; chwasty; herbicydy; zwalczanie chwastów; uprawy małoobszarowe; integrowana ochrona roślin
Referencje

Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 275 ss.

 

Adamczewski K., Dobrzański A. 2008. Znaczenie i możliwości wykorzystania metod agrotechnicznych i niechemicznych do regulowania zachwaszczenia w ekologicznej uprawie roślin. s. 221–241. W: „Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych” (E. Matyjaszczyk, red.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 388 ss.

 

Agamalian H.S., Kurtz E.A. 1989. Garlic weed competition. California Agriculture. January-February: 11–12.

 

Ascard J. 1995. Thermal weed control by flaming: Biological and technical aspects. Report 200, Swedish University of Agricultural Science, Alnarp, 61 pp.

 

Babik I., Babik J., Dyśko J., Kaniszewski S., Moraczewski A., Podsiedlik A., Wojtysiak J. 2015. Ściółkowanie. s. 22–27. W: „Rewitalizacja ekosystemu glebowego” (S. Karniszewski, red.). Instytut Ogrodnictwa i Instytut Technologii i Eksploatacji – PIB, 153 ss.

 

Barańska Z., Sabat T. 1988. Nakłady pracy na produkcję czosnku jarego w 1986 r. Nowości Warzywnicze 20: 69–75.

 

Bond W., Grundy A.C. 2001. Non chemical weed management in organic farming systems. Weed Research 41: 383–405.

 

Chmielewska B. 2011. Wpływ członkostwa Polski w UE na sytuację ekonomiczną małych gospodarstw oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (26) 4: 56–66.

 

Databases on registered plant protection products in Europe 2016. http://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information _ppp.htm [dostęp: 12.09.2016].

 

Dobrzański A. 1988. Zwalczanie chwastów w uprawie czosnku. Nowości Warzywnicze 20: 23–32.

 

Dobrzański A. 1999. Chwasty w uprawach warzywnych – aktualne problemy i zagrożenia. s. 11–14. W: „Przenikanie gatunków ruderalnych z siedlisk sadowniczych i parkowych do zbiorowisk segetalnych, upraw warzywniczych i rolniczych”. XXIII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 15–16.07.1999, 68 ss.

 

Dobrzański A. 2008. Rola chwastów zimujących i ozimych w agrofitocenozach upraw warzyw. [The role of winter and overwintering weeds in agrophytocenosis of vegetable crops ]. Zeszyty Naukowe Wydziału Ogrodniczego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach. Zeszyt 8: 85–100.

 

Dobrzański A., Adamczewski K. 2013. Niechemiczne metody zwalczania chwastów – stan obecny i perspektywy. s. 55–96. W: „Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Tom III (R. Hołownicki, M. Kuboń, red.). Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Drukrol S.C., Kraków, 443 ss.

 

Dobrzański A., Anyszka Z. 2006. Zastosowanie ściółki z folii biodegradowalnej do regulowania zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw. Nowości Warzywnicze 43: 75–80.

 

Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński I. 2003. Biomasa chwastów w zależności od gatunku roślin warzywnych i sposobu uprawy. Pamiętnik Puławski 134: 51–58.

 

Domaradzki K., Praczyk T., Matysiak K. 2003. Prototype of Polish version of Decision Support System for weeds. DIAS Report Plant Production 96, 175 pp.

 

Doruchowski R.W. 2006 Warto uprawiać czosnek. Hortpress, Warszawa, 63 ss.

 

Duranti A. 1988. Competitive interrelationship between weeds and some Alliaceae (Allium cepa and Allium sativum L.). Proceeding of 11th Pacific Weed Science Society Conference. Taipej, the Republic of China, 29.11–05.12.1987, 117 pp.

 

Fajkowska H., Dobrzański A. 1970. Odchwaszczanie czosnku przy użyciu herbicydów. [Weed control in garlic with the use of herbicides]. Biuletyn Warzywniczy 11: 79–99.

 

FAO 2007. Garlic. Post-harvest operations. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 43 pp.

 

Główny Urząd Statystyczny 2012. Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny spis rolny 2010. Warszawa, 468 ss.

 

Główny Urząd Statystyczny 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w roku 2013. Warszawa, 450 ss.

 

Golinowska M. 2012. Koszty integrowanej ochrony roślin. [Costs of integrated plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 521–526.

 

Kotlińska T. 1993. Kolekcja genotypów czosnku (Allium sativum L). Ogólnopolska Konferencja „Biologia i agrotechnika czosnku”. Lublin, 21.10.1993: 59–62.

 

Kotliński S. 2004. Przydatność stosowania ściółek z roślin okrywowych w ograniczaniu chemizacji upraw. [Usefulness of cover crops mulch in limitation of synthetic chemicals applied in plant cultivation]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 167–175.

 

Kucharski M. 2015. Rola adiuwantów doglebowych w ograniczaniu wymywania herbicydów. Warzywa 4: 93–98.

 

Lauer E. 1953. Über die Keimtemperatur von Ackerunkräutern und deren Einfluß auf die Zusammensetzung von Unkrautgesellschaften. Flora 140: 551–595.

 

Markow M. 1978. Agrofitocenologia nauka o zbiorowiskach roślinnych. PWRiL, Warszawa, 266 ss.

 

Matthews J.M. 1994. Management of herbicide resistant weed populations. p. 317–335. In: “Herbicide Resistance in Plants: Biology and Biochemistry” (S.B. Powels, J.A.M. Holtum, eds.). CRC Press, Lewis Publishers, 353 pp.

 

Matyjaszczyk E. 2012. Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. [Current possibilities of selected minor crops protection in Poland and other European Union countries]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1): 167–173.

 

Matyjaszczyk E., Dobrzański A. 2015. Ochrona rabarbaru (Rheum raponticum L.) przed chwastami w Polsce i innych krajach. [Weed management in rhubarb (Rheum raponticum L.) in Poland and other countries]. Progress in Plant Protection 55 (4): 466–471.

 

Matyjaszczyk E., Dobrzański A. 2016. Zachwaszczenie upraw szpinaku i problemy z jego ograniczaniem. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2 (84): 103–113.

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 2016. Kalkulacje kosztów produkcji czerwiec 2016. http://www.modr.mazowsze.pl/notowania-i-kalkulacje-cenowe/kalkulacje-kosztow-produkcji [dostęp: 29.08.2016].

 

Nowacki W. 2008. Porównanie opłacalności upraw konwencjonalnych i ekologicznych na przykładzie ziemniaka. s. 48–62. W: „Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych” (E. Matyjaszczyk, red.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 388 ss.

 

Orłowski M., Kołota E. 1983. Chemiczne zwalczanie chwastów w uprawie czosnku. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Rolnictwo 31 (cz. I): 191–203; (cz. II): 207–213.

 

Orłowski M., Kołota E. 1984. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na plon czosnku. Cz. II. Wpływ terminu gęstości sadzenia na plon czosnku. Biuletyn Warzywniczy 27: 165–175.

 

Orłowski M., Kołota E. 1993. Czosnek. s. 78–94. W: „Uprawa warzyw”. Wydawnictwo Brasika, Szczecin, 248 ss.

 

Pałczyński J., Dobrzański A. 1993. Zwalczanie chwastów w uprawie czosnku (Allium sativum L.) sadzonego jesienią. [Weed control in winter garlic (Allium sativum L.)]. Biuletyn Warzywniczy 40: 111–124.

 

Paszko D., Pawlak J., Jarzyna M., Zmarlicki K. 2015. Integrowana ochrona roślin w opinii producentów owoców jagodowych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe 17 (3): 309–314.

 

PPDB – Pesticides Properties DataBase 2016. http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/ [dostęp: 04.09.2016].

 

Quasem J.R. 1996. Weed competition in garlic (Allium sativum L.). Journal of Horticultural Science 71 (1): 41–48.

 

Rahman H.U., Khattak A.M., Sadiq M., Ullah K., Javaria S., Ullah I. 2012. Influence of different weed management practices on yield of garlic crop. Sarhad Journal of Agriculture 28 (2): 213–218.

 

Rembiałkowska E. 2007. Jakość ziemiopłodów i produktów zwierzęcych w rolnictwie ekologicznym. W: „Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce” (A. Harasim, red.). Studia i Raporty IUNG – PIB: 59–75.

 

Rola J., Rola H. 2013. 40 lat zespołowych badań nad biologią i rejonizacją chwastów segetalnych w Polsce (1971–2011). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Puławy, 331 ss.

 

Rola H., Rola J., Zaliwski A. 1999. Monitoring stanu stopnia zachwaszczenia upraw rolniczych. [Monitoring of weed infestation of field crop in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 39 (1): 289–297.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Dz. U. UE L 309/1 z dnia 24.11.2009 r.

 

Rumpel J., Grudzień K. 1984. Folia w warzywnictwie gruntowym. PWRiL, Warszawa, 156 ss.

 

Siciński J. 2000. Zbiorowiska chwastów upraw warzywnych w rejonie Łęczycy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 15: 67–79.

 

Teasdale J.R., Beste C.E., Potts W.E. 1991. Response of weeds to tillage and cover crop residue. Weed Science 39: 195–199.

 

Termopielnik 2016. http://www.lukomet.pl/termopielnik-pielnik-wielofunkcyjny-p3579 [dostęp: 10.09.2016].

 

Van der Weide R.Y., Bleker P.O., Achten V.T.J.M., Lotz L.A.P. 2008. Innovation in mechanical weed control in crop rows. Weed Research 48: 215–224.

 

Wyszukiwarka Środków Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2016. http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin/ [dostęp: 29.08.2016].

 

Zbytek Z., Talarczyk W. 2013. Niechemiczne (mechaniczne) metody zwalczania chwastów dla produkcji ekologicznej. s. 393–419. W: „Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania”. Monografia. Tom II (R. Hołownicki, M. Kuboń, red.). Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Drukrol S.C., Kraków, 421 ss.

 

Żelaziński T. 2014. Mechaniczne zwalczanie chwastów. Technika sadownicza i warzywnicza 2: 65–72.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 447-454
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-11-25 10:51:50
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-070
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy