Progress in Plant Protection

The influence of alternaria black spot species on the oilseed rape infection development and intensity
Wpływ patogenów wywołujących czerń krzyżowych na rozwój i natężenie infekcji rzepaku 

Agnieszka Perek, e-mail: a.perek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Katarzyna Pieczul, e-mail: k.pieczul@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Dobrzycka, e-mail: a.m.dobrzycka@gmail.com

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, Polska

Joanna Wolko, e-mail: jowolko@gmail.com

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to determine the rate of colonization of oilseed rape by selected species causing black spot of oilseed rape in order to determine their mutual influence on the development and intensity of the infection. Isolates of Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria brassicicola, Ulocladium chartarum and Cladosporium cladosporioides were used in the study. The plants were inoculated with spores of the listed species at various combinations. The intensity of the infection was evaluated 5, 10 and 15 days after inoculation and the plant material was collected for mycological analysis. The most severe disease symptoms were caused by A. brassicicola, mainly in combination with A. tenuissima and U. chartarum. The symptoms of alternaria black spot of crucifers were also caused by U. chartarum and A. tenuissima species, which are not recognized as pathogens of oilseed rape. A. alternata infection caused weak disease symptoms. These results were confirmed by the mycological analyses.


Celem pracy było określenie tempa kolonizacji rzepaku przez wybrane gatunki wywołujące czerń krzyżowych oraz określenie ich wzajemnego wpływu na rozwój i natężenie infekcji. W doświadczeniu wykorzystano izolaty Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria brassicicola, Ulocladium chartarum i Cladosporium cladosporioides. Rzepak inokulowano zarodnikami wyżej wymienionych gatunków w różnych kombinacjach. Po 5, 10 oraz 15 dniach od inokulacji dokonywano oceny porażenia roślin oraz pobierano materiał roślinny do analiz mikologicznych. Najsilniejsze porażenie roślin rzepaku wywoływał A. brassicicola, głównie w kombinacjach z A. tenuissima i U. chartarum. Objawy czerni krzyżowych wywoływane były także przez U. chartarum i A. tenuissima – gatunki nieopisywane dotychczas jako patogeny rzepaku oraz w niewielkim nasileniu przez A. alternata. Wyniki te znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych analizach mikologicznych.


Słowa kluczowe
Alternaria black spot; Alternaria spp.; oilseed rape; pathogenicity; czerń krzyżowych; rzepak; patogeniczność
Referencje

Butler D., Griffin M.J., Fletcher J.T. 1979. Leaf spot on cucumber caused by Ulocladium atrum. Plant Pathology 28 (2): 96–97.

 

Conn K.L., Tewari J.P., Awasthi R.P. 1990. A disease assessment key for Alternaria black spot in rapeseed and mustard. Canadian Plant Disease Survey 70 (1): 19–22.

 

Demirci E., Döken M.T. 1989. Studies on the determination and identification of fungal agents of the diseases isolated from the roots, stems and leaves of potatoes in Erzurum region. Journal of Turkish Phytopathology 18 (1–2): 51–60.

 

Jajor E., Korbas M. 2012. Występowanie grzybów z rodzaju Alternaria w liściach i łuszczynach rzepaku z objawami czerni krzyżowych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 33 (2): 185–200.

 

Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Dictionary of the Fungi. 10th ed. CABI, Wallingford, 22 pp.

 

Köhl J., van Tongeren C., Groenenboom-de Haas B.H., van Hoof R.A., Driessen R., van der Heijden L. 2010. Epidemiology of dark leaf spot caused by Alternaria brassicicola and A. brassicae seed production of cauliflower. Plant Pathology 59 (2): 358–367.

 

Kumar D., Maurya N., Bharati Y.K., Kumar K., Srivastava K., Chand G., Kushwaha C., Singh S.K., Mishra R.K. 2014. Alternaria blight of oilseed Brassicas: A comprehensive review. African Journal of Microbiology Research 8: 2816–2829.

 

Lawrence D.P., Gannibal P.B., Peever T.L., Pryo B.M. 2013. The sections of Alternaria: formalizing species-groups concepts. Mycologia 105 (3): 530–546.

 

Logrieco A., Moretti A., Solfrizzo M. 2009. Alternaria toxins and plant diseases: An overview of origin, occurrence and risk. World Mycotoxin Journal 2: 129–140.

 

Marcinkowska J. 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja Rozwoju SGGW, Warszawa, 328 ss.

 

Pusz W. 2007. Wpływ obsady roślin w łanie na zdrowotność rzepaku ozimego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo XC, 553: 83–91.

 

Schubert K. 2005. Morphotaxonomic revision of foliicolous Cladosporium species (hyphomycetes). Ph.D. dissertation. Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany.

 

Simmons E.G. 2007. Alternaria. An Identification Manual. CBS Fungal Biodiversity, Series No. 6, Utrecht, 775 pp.

 

Thomma B.P. 2003. Alternaria spp.: from general saprophyte to specific parasite. Molecular Plant Pathology 4 (4): 225–236.

 

Tylkowska K., Dorna H., Szopińska D. 2007. Patologia nasion. Akademia Rolnicza, Poznań, 184 ss.

 

White T.J., Bruns T., Lee S., Taylor J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. p. 315–322. In: “PCR protocols: a guide to methods and applications” (M.A. Innis, D.H. Gelfand, J.J. Sninsky, T.J. White, eds.). Academic Press, San Diego, CA, USA.

 

Woudenberg J.H., Groenewald J.Z., Binder M., Crous P.W. 2013. Alternaria redefined. Studies in Mycology 75 (1): 171–212.

 

Woudenberg J.H., Seidl M.F., Groenewald J.Z., de Vries M., Stielow B., Thomma B.P., Crous P.W. 2015. Alternaria section Alternaria: Species, formae speciales or pathotypes? Studies in Mycology 82: 1–21.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 109-114
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-04-18 11:58:46
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-017
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy