Progress in Plant Protection

The yielding and weed infestation of blue lupine mixtures with oat cultivated for green mass
Plonowanie a zachwaszczenie mieszanek łubinu wąskolistnego z owsem uprawianych na zieloną masę 

Anna Płaza, e-mail: plaza@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Artur Makarewicz, e-mail: makarewicz@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Barbara Gąsiorowska, e-mail: barbara.gasiorowska@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Anna Cybulska, e-mail: anna.cybulska@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Rafał Górski, e-mail: szur@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Emilia Rzążewska, e-mail: emilia.rzazewska@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The paper presents the results from the studies carried our in 2009–2011. The objective of the research was to evaluate the influence of the share of components in the mixtures of blue lupine and oat, and the harvest date on the yield, and weed infestation. Two factors were taken into account: I – the share of components in the mixture: blue lupine (pure stand) 100%, oat (pure stand) 100%, blue lupine 75% + oat 25%, blue lupine 50% + oat 50%, blue lupine 25% + oat 75%, II – the harvest date: flowering stage of blue lupine, flat green pod stage of blue lupine. The results showed that the blue lupine and oat mixtures were less infested with weeds than blue lupine cultivated in a pure stand. The less mass of weed was observed in the mixtures that were harvested at the flowering stage of blue lupine than at the flat green pod stage of blue lupine. The highest yield of green matter was obtained from the blue lupine and oat mixture with the share of components 50% + 50% and the oat cultivated in a pure stand, and harvested at the flat green pod stage of blue lupine.


W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2009–2011 mające na celu określenie wpływu udziału komponentów w mieszance i terminu zbioru na plonowanie oraz zachwaszczenie mieszanek łubinu wąskolistnego z owsem. W doświadczeniu badano dwa czynniki: I – udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny (siew czysty) 100%, owies (siew czysty) 100%, łubin wąskolistny 75% + owies 25%, łubin wąskolistny 50% + owies 50%, łubin wąskolistny 25% + owies 75%, II – termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż mieszanki łubinu wąskolistnego z owsem charakteryzowały się mniejszym zachwaszczeniem niż łubin wąskolistny uprawiany w siewie czystym. Mniejszą masę chwastów odnotowano w mieszankach zebranych w fazie kwitnienia niż w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. Większy plon świeżej masy otrzymano z mieszanki łubinu wąskolistnego z owsem o udziale komponentów 50% + 50% oraz z owsa uprawianego w siewie czystym zebranych w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego.


Słowa kluczowe
mixture; blue lupine; oat; weed; yield; mieszanka; łubin wąskolistny; owies; zachwaszczenie; plon
Referencje

Bojarczuk J., Księżak J., Staniak M. 2013. Ocena zachwaszczenia mieszanek grochu siewnego z pszenicą jarą uprawianych w systemie ekologicznym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 33–40.

 

Bojarczuk J., Księżak J., Staniak M. 2014. Evaluation of yielding of oat-pea mixtures cultivated in organic farming. Journal Research and Applications in Agricultural Engineering 59 (3): 12–17.

 

Borowiecki J., Księżak J. 2000. Rośliny strączkowe w mieszankach ze zbożami w produkcji pasz. Postępy Nauk Rolniczych 2: 89–100.

 

Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D. 2007. Ocena plonowania i odchwaszczającego działania jarych mieszanek zbożowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 516: 11–18.

 

Buraczyńska D. 2009. Zachwaszczenie mieszanek strączkowo-zbożowych przy zróżnicowanym składzie ilościowo-jakościowym. [Weed infestation of legume-ceral mixtures associated with different quantitative and qualitative composition]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 779–783.

 

Buraczyńska D., Ceglarek F. 2009. Plon i skład chemiczny mieszanek strączkowo-zbożowych. Fragmenta Agronomica 26 (3): 15–24.

 

Christensen S. 1995. Weed suppression ability of spring barley varieties. Weed Research 35 (4): 241–247.

 

Creamer N.G., Bennett M.A., Stinner B.R., Regnier E.E. 1996. Mechanism of weed suppression in cover crop-based production systems. Hort Science 31 (3): 410–413.

 

Idziak R., Michalski T. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek jęczmienia jarego i owsa przy różnym udziale obu komponentów w zasiewie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 490: 99–104.

 

Parylak D., Zawieja J., Jędruszczak M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbkowska T., Snarska K. 2006. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, właściwości odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczaniu zachwaszczenia. [Use of the mixed crops, cultivar properties or allelopathy in weed control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 33–44.

 

Sobkowicz P., Podgórska-Lesiak M. 2007. Zmiany w zachwaszczeniu zasiewów czystych i mieszanek dwóch odmian grochu z jęczmieniem pod wpływem nawożenia azotowego. [Changes in weed infestation in pure stands and mixtures of two pea cultivars with barley affected by nitrogen fertilization]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 271–275.

 

Staniak M., Bojarczuk J., Księżak J. 2014. The assessment of weed infestation of oats-peas mixtures grown in organic farm. Journal of Research and Applications in Agricultural Enginering 59 (4): 83–88.

 

Wanic M., Nowicki J., Kurowski T.P. 2004. Zachwaszczenie oraz stan zdrowotny jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszance i siewach jednogatunkowych Cz. I. Zachwaszczenie roślin. [Weed occurrence and sanitary state of spring barley and oat cultivated in a mixture and single-species stand Part I. Weed infestigation]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1191–1193.

 

Wojciechowski W., Kozak M., Białkowska M., Ćwiertniewska M. 2013. Wpływ mieszanek strączkowo-zbożowych na zachwaszczenie łanu. [Effect of legume-cereal mixtures for weed infestation]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (1): 110–114.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 130-134
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-05-11 14:19:37
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-020
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy