Progress in Plant Protection

The presence of Rhizoctonia solani on potato tubers of ware potatoes depending on the method of application of the soil fertilizer UGmax
Występowanie Rhizoctonia solani na bulwach ziemniaka jadalnego w zależności od sposobów stosowania Użyźniacza Glebowego UGmax

Alicja Baranowska, e-mail: alabar@tlen.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Rolnictwa, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Rolnictwa, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Marek Gugała, e-mail: marek.gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to determine the occurrence of Rhizoctonia solani on tubers of ware potatoes depending on the method of application of the soil fertilizer UGmax. The studies were conducted at the Agricultural Experimental Farm of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce on the IVa soil valuation class. The examined factors included variety and method of the soil fertilizer UGmax application. Two medium-early varieties of ware potato (Satina and Tajfun) and five ways of using the soil fertilizer UGmax, at different doses and terms were used. The studies showed that the methods of application of the soil fertilizer UGmax significantly reduced the occurrence of black scurf on tubers, the average degree of tuber infestation and the average degree of infestation on infested tubers.


Celem badań było określenie występowania Rhizoctonia solani na bulwach ziemniaka jadalnego w zależności od sposobów stosowania Użyźniacza Glebowego UGmax. Badania przeprowadzono w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Eksperyment założono na glebie klasy bonitacyjnej IVa, metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I – dwie średnio wczesne odmiany ziemniaka jadalnego – Satina i Tajfun, II – pięć sposobów stosowania Użyźniacza Glebowego UGmax w różnych dawkach i terminach. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że Użyźniacz Glebowy UGmax istotnie wpływał na ograniczenie występowania rizoktoniozy na bulwach, na średni stopień porażenia próby i średni stopień porażenia bulw porażonych.


Słowa kluczowe
Rhizoctonia solani; black scurf; soil fertilizer UGmax; potato; rizoktonioza; Użyźniacz Glebowy UGmax; ziemniak
Referencje

Agrios G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press INC, London, 338 pp.

 

Atkinson D., Thornton M.K., Miller J.S. 2010. Development of Rhizoctonia solani on stems, stolons and tubers of potatoes. I. Effect of inoculum source. American Journal of Potato Research 87 (4): 374–381.

 

Bernat E. 2007. Wpływ stosowania użyźniacza glebowego na plonowanie i zdrowotność ziemniaków. Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Kołobrzeg, 19–20 kwietnia 2007: 43–46.

 

Bernat E., Osowski J. 2006. Wpływ różnych terminów zaprawiania na tempo wschodów i zdrowotność ziemniaka. [The influence of different seed dressing date on the emergencje rate and healthiness of potato]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 401–407.

 

Boligłowa E., Gleń K. 2008. Assessment of effective microorganism activity (EM) in winter wheat production against fungal diseases. Ecological Chemistry and Engineering 15 (1–2): 23–27.

 

Cwalina-Ambroziak B., Wróbel E. 2005. Wpływ nawożenia azotem na występowanie ważniejszych chorób na bulwach ziemniaka. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 237/238: 169–176.

 

Jeske M., Pańka D., Wichrowska D. 2015. Wpływ ochrony chemicznej, nawożenia organicznego oraz użyźniacza glebowego UGmax na zdrowotność bulw ziemniaka. [Effect of chemical protection, organic fertilization and UGmax soil conditioner on health status of potato tubers]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 55 (1): 92–97.

 

Lehtonen M., Ahvenniemi P., Wilson P., German-Kinari M., Valkonen J. 2008a. Biological diversity of Rhizoctonia solani (AG-3) in a northern potato-cultivation environment in Finland. Plant Pathology 57: 141–151.

 

Lehtonen M., Somervuo P., Valkonen J. 2008b. Infection with Rhizoctonia solani induces defence genes and systemic resistance in potato sprouts grown without light: implications of dynamic plant-pathogen interplay underground. Phytopathology 98: 1190–1198.

 

Lutomirska B., Jankowska J. 2013. Ospowatość bulw zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka. [Black scurf in tubers of the potato advanced breeding material]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 789–795.

 

Roztropowicz S. (red.). 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików, Oddział Jadwisin, 50 ss.

 

Sadowski Cz. 2006. Stan zdrowotności polskiego ziemniaka i jej zagrożenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 511 (1): 37–51.

 

Trawczyński C. 2007. Wykorzystanie użyźniacza glebowego w uprawie ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 26–29.

 

Wales S., Platt H.W., Cattlin N. 2008. Diseases, Pests and Disorders of Potatoes. A Colour Handbook. Manson Publishing Ltd., London: 75–76.

 

Walters D., Havis N., Paterson L., Taylor J., Walsh D. 2011. Cultivar effects on the expression of induced resistance in spring barley. Plant Disease 5: 596–600.

 

Wróbel S. 2006. Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków na plon oraz porażenie bulw ospowatością i parchem zwykłym. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 5 (1): 93–101.

 

Zarzecka K., Gugała M., Milewska A. 2011. Oddziaływanie użyźniacza glebowego UGmax na plonowanie ziemniaka i zdrowotność roślin. [Effect of soil fertilizer UGmax on potato yielding and plant health]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 153–157.

 

Zimny L., Wacławowicz R., Oliwa T. 2006. Porażenie bulw przez Rhizoctonia solani w zależności od systemów uprawy ziemniaka. [Tuber infestation by Rhizoctonia solani in relation to cultivation systems of potato]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 388–394.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 115-120
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-05-02 11:36:03
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy