Progress in Plant Protection

Plant protection costs in the selected farms in Lublin Voivodeship
Koszty ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego 

Jolanta Bojarszczuk, e-mail: jbojarszczuk@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Janusz Podleśny, e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to evaluate the cost of plant protection in the selected farms in Lublin Voivodeship based on the results of a survey conducted in 2015. The study included the farms with an area of over 10 ha of agricultural land. For the analytical purposes the farms were divided into four groups (I–IV) differing in the area of agricultural land: 10–20, 20–30, 30–50, 50–100 ha. The expenditure on chemical plant protection varied and depended on the size of the farm and the species of crop. On the smallest farms, the amount of inputs measured in the quantity of active substance per hectare was about 44% lower than on the larger farms. The results showed that the application of herbicide was the highest, fungicides significantly smaller and insecticides the smallest. The highest amount of active substance per hectare was used in maize crops (1.23 kg), significantly less in winter wheat (0.63 kg) and the least in spring barley (0.47 kg). The profitability of plant protection treatments also varied in the each farms. In winter wheat cultivation it ranged from 5.4 to 6.8 dt of grain and was the lowest in the farms from the area group of 20–30 ha. In the spring barley cultivation, it ranged from 6.28 to 8.90 dt of grain were used to cover the cost of protective treatments. In maize cultivation, the value of this index varied between 34.6–45.7 dt and was the lowest on the smallest farms, and the highest on the farms from the area group of 20–30 ha. In the other two groups of farms the value of this index was similar and it amounted on average to 38.5 dt of grain.


Celem badań była ocena kosztów ochrony roślin w wybranych gospodarstwach województwa lubelskiego. Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku. Uwzględniono typowo rolnicze gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych. Do celów analitycznych dokonano podziału gospodarstw na cztery grupy (I–IV) różniące się powierzchnią użytków rolnych: 10–20, 20–30, 30–50, 50–100 ha. Nakłady na chemiczną ochronę roślin były zróżnicowane i zależały od wielkości gospodarstwa i gatunku rośliny uprawnej. W gospodarstwach najmniejszych wielkość nakładów mierzona ilością substancji czynnej na ha była o około 44% mniejsza niż w gospodarstwach większych. W uprawie analizowanych gatunków roślin stwierdzono największe zużycie herbicydów, znacznie mniejsze fungicydów i najmniejsze insektycydów. Najwięcej substancji czynnej na 1 ha zużyto w uprawie kukurydzy (1,23 kg), znacznie mniej w uprawie pszenicy ozimej (0,63 kg) i najmniej w uprawie jęczmienia jarego (0,47 kg). Opłacalność zabiegów ochrony roślin była również zróżnicowana w poszczególnych gospodarstwach. W uprawie pszenicy ozimej wynosiła od 5,4 do 6,8 dt ziarna i była najniższa w gospodarstwach należących do grupy obszarowej 20–30 ha. W uprawie jęczmienia jarego na pokrycie kosztów zabiegów ochronnych przeznaczono od 6,28 do 8,90 dt ziarna. Natomiast w uprawie kukurydzy opłacalność była najniższa w gospodarstwach najmniejszych, a najwyższa w gospodarstwach należących do grupy obszarowej 20–30 ha. W pozostałych dwóch grupach obszarowych wartość tego wskaźnika była podobna i wynosiła średnio 38,5 dt ziarna.


Słowa kluczowe
farm; cereal protection costs; profitability of production; Lublin Voivodeship; gospodarstwo rolne; koszty ochrony zbóż; opłacalność uprawy; województwo lubelskie
Referencje

Bieńkowski J., Jankowiak J., Hołodyńska I. 2005. Zastosowanie wielokryterialnego indeksu oceny oddziaływania pestycydów na środowisko w różnych typach gospodarstw rolniczych. [Application of multi-criterial toxicity index for the assessment of pesticide impact on the environment in different farming types of farms]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 52–59.

 

Falger P., Jaworski R. 2011. Udział kosztów chemicznej ochrony roślin w wybranych uprawach polowych w latach 2003–2009. [Share of the costs of chemical plant protection in selected field crops in 2003–2009]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1455–1463.

 

Golinowska M. 2002. Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 433, 199 ss.

 

Golinowska M. 2009. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. Journal of Agriculture and Rural Development 2 (12): 53–60.

 

Golinowska M., Wiciak T., Kruszyński M., Adamska H. 2014. Intensywność nakładów na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwie indywidualnym. [Intensity of expenditure on chemical weed control in an individual farm]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (1): 50–56.

 

GUS 2011. Ochrona środowiska. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 574 ss.

 

GUS 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 452 ss.

 

Hołaj J. 2011. Straty plonu a próg opłacalności ochrony zbóż. [Crop losses and profitability threshold for cereals protection]. Inżynieria Rolnicza 1 (126): 77–83.

 

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. [The consumption of plant protection products in the background of changes in agricultural production]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1177–1183.

 

Kołoszko-Chomentowska Z. 2013. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe 41, 135 ss.

 

Kopeć B. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960–1980. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 84 (1): 8–25.

 

Matyjaszczyk E. 2011. Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i śro-dowiska. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego 25, 130 ss.

 

Matyjaszczyk E. 2014. Rynek środków ochrony roślin w Polsce w 2012 roku w ujęciu ilościowym i wartościowym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (3): 177–182.

 

Mierzejewska W. 1989. Rachunek kosztów w ochronie roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 363: 9–21.

 

Pruszyński S. 2007. Ochrona roślin w Polsce i nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ochrona Roślin 2: 3–5.

 

Urban S. 2016. Zmiany w zużyciu środków ochrony roślin w Polsce i ich aspekty ekonomiczne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (6): 505–509.

 

Zalewski A. (red.) 2014. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Analizy Rynkowe. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 45 ss.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 266-271
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-11-15 12:59:43
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-041
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy