Progress in Plant Protection

The activity of selected herbicides with addition of soil adjuvants in winter wheat
Aktywność wybranych herbicydów z dodatkiem adiuwantów doglebowych w pszenicy ozimej 

Roman Kierzek, e-mail: r.kierzek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Radosław Grychowski, e-mail: r.grychowski@piorin.gov.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Wrześni, Sikorskiego 34, 62-300 Września, Polska

Henryk Ratajkiewicz, e-mail: ratajh@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Krystyna Miklaszewska, e-mail: m.miklaszewska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of this study was to evaluate activity of herbicides Komplet 560 SC (flufenacet and diflufenican) and Expert Met 56 WG (flufenacet and metribuzin) with addition of soil adjuvants in winter wheat. The herbicides were used in a tank-mixture with the adjuvants Grounded (0.4 l/ha) and OSOL (0.25 l/ha). The herbicides were applied at the recommended doses: Komplet 560 SC – 0.5 l/ha, Expert Met 56 WG – 0.35 kg/ha. The experiments were conducted over two growing seasons (2015/2016 and 2016/2017) at the Experimental Station of the Institute of Plant Protection in Winna Góra in a randomized block design with four replications. The tested herbicides were applied at a growth stage of first leaf unfolded to two leaves unfolded (BBCH 11–12). The most common species of weeds were: Viola arvensis, Matricaria inodora, Polygonum convolvulus, Consolida regalis, Papaver rhoeas and Apera spica-venti. The use of tested adjuvants with soil herbicides at the full recommended doses had insignificant effect on weed control efficacy in winter wheat in autumn. The yield of winter wheat depended on weather condition, weed infestation and weed control efficacy. No phytotoxic effects of applied herbicides (separately and jointly with adjuvants) on winter wheat were observed.


Celem badań była ocena aktywności herbicydów Komplet 560 SC (flufenacet i diflufenikan) i Expert Met 56 WG (flufenacet i metrybuzyna) z dodatkiem adiuwantów doglebowych aplikowanych w pszenicy ozimej. Herbicydy stosowano wraz z adiuwantami Grounded (0,4 l/ha) i OSOL (0,25 l/ha). Herbicydy zastosowano w pełnych, zalecanych dawkach: Komplet 560 SC – 0,5 l/ha, Expert Met 56 WG – 0,35 kg/ha. Doświadczenia prowadzono przez dwa sezony wegetacyjne (2015/2016 i 2016/2017) na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze w układzie bloków losowanych, w czterech powtórzeniach. Badane herbicydy aplikowano w fazie od pierwszego do drugiego liścia pszenicy ozimej (BBCH 11–12). Najczęściej występującymi gatunkami chwastów były: Viola arvensis, Matricaria inodora, Polygonum convolvulus, Consolida regalis, Papaver rhoeas oraz Apera spica-venti. Dodatek testowanych adiuwantów do herbicydów o działaniu głównie doglebowym stosowanych w pełnych dawkach w okresie jesiennym w pszenicy ozimej miał nieznaczny wpływ na skuteczność chwastobójczą. Plonowanie pszenicy ozimej było uzależnione od przebiegu warunków pogodowych, zachwaszczenia i skuteczności działania herbicydów. Badane herbicydy oraz ich mieszaniny z adiuwantami były selektywne dla roślin pszenicy ozimej.


Słowa kluczowe
winter wheat; weeds; herbicides; adjuvant; pszenica ozima; chwasty; herbicydy; adiuwant
Referencje

Adamczewski K., Matysiak R. 2005. Znaczenie i korzyści wynikające ze stosowania adiuwantów z herbicydami sulfonylo-mocznikowymi. [The effects and benefits of adjuvants used with sulfonylourea herbicides]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 17–24.

 

Bayer D.E., Foy C.L. 1982. Action and fate of adjuvants in soils. Weed Science 34: 84–92.

 

EPPO PP 1/135 (3). Ocena skuteczności działania środków ochrony roślin. [Evaluation biologique des produits phytosanitaires]. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37: 4–10.

 

Foster D.K., Taylor W.A., Parsons R.G. 2006. Effects of adjuvants on the deposition, retention and efficacy of pesticides. Aspects of Applied Biology 77 (1): 127–132.

 

Foy C.L. 1992. Influence of certain surfactants on the mobility of selected herbicides in soil. p. 349–365. In: “Adjuvants for Agrichemicals” (C.L. Foy, ed.). CRC Press, Boca Raton, USA.

 

Jain R., Singh M. 1992. Effect of a synthetic polymer on adsorption and leaching of herbicides in soil. p. 329–348. In: “Adjuvants for Agrichemicals” (C.L. Foy, ed.). CRC Press, Boca Raton, USA.

 

Krogh K.A., Halling-Sørensen B., Mogensen B.B., Vejrup K.V. 2003. Environmental properties and effects of nonionic surfactant adjuvants in pesticides: a review. Chemosphere 50 (7): 871–901. DOI: https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00648-3.

 

KucharskiM. 2004. Degradation of phenmedipham in soil under laboratory conditions. Vegetable Crops Research Bulletin 60 (2): 63–70.

 

Kucharski M., Domaradzki K. 2008. Stosowanie adiuwantów z metamitronem w zabiegach przedwschodowych – wpływ na skuteczność chwastobójczą oraz pozostałości herbicydu w glebie. [Adjuvants with metamitron in preemergence treatment – influence on weed control efficacy and herbicide residues in soil]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 281–286.

 

Kucharski M., Sadowski J. 2006. Effect of adjuvants on herbicide residues level in soil and plant. Journal of Plant Diseases and Protection 20: 971–975.

 

Kucharski M., Sadowski J. 2009. Influence of adjuvants on behavior of phenmedipham in plant and soil. Polish Journal of Agronomy 1: 32–36.

 

Kucharski M., Sadowski J., Kieloch R. 2012. Adiuwanty w zabiegach przedwschodowych – wpływ na skuteczność diflufenikanu i jakość ziarna pszenicy ozimej. [Adjuvants in preemergence application – influence on diflufenican efficacy and quality of winter wheat grain]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1): 51–54. DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-010.

 

Kucharski M., Sadowski J., Wujek B., Trajdos J. 2011. Influence of adjuvants addition on lenacil residues in plant and soil. Polish Journal of Agronomy 5: 39–42.

 

McMullan P.M., Thomas J.M., Volgas G. 1998. HM9679 – A spray adjuvant for soil-applied herbicides. p. 285–290. In: Proceedings 5th International Symposium on Adjuvants for Agrochemicals. Memphis, Tennessee, USA, 17–21 August 1998, 519 pp.

 

PN-68/R-74017:1968. Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne – Oznaczanie masy 1000 ziarn.

 

PN-ISO 7971-2:1998. Ziarno zbóż – Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej „masą hektolitra” – Metoda rutynowa.

 

Swarcewicz M.K., Mulinski Z., Zbiec I. 1998. Influence of spray adjuvants on the behavior of trifluralin in the soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 60: 569–576.

 

Zontek S.J., Kostka S.J. 2012. Understanding the different wetting agent chemistries. Green Section Record 50 (15): 1–6. http://gsrpdf.lib.msu.edu/ticpdf.py?file=/article/zontek-understanding-7-20-12.pdf [Accessed: 20.06.2012].

Progress in Plant Protection (2017) 57: 312-318
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-12-28 11:58:49
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-048
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy