Progress in Plant Protection

Potential of using products containing amino acids in the protection of garden pansy (Viola wittrockiana) against pansy leaf anthracnose (Colletotrichum violae-tricoloris) and their impact on plant growth
Możliwość wykorzystania środków zawierających aminokwasy w ochronie bratka ogrodowego (Viola wittrockiana) przed Colletotrichum violae-tricoloris oraz ich wpływ na wzrost roślin

Adam T. Wojdyła, e-mail: adam.wojdyla@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

The study evaluated the effects of plant growth promotor Agro-Sorb Folium and foliar fertilizers Agro-Sorb L-Amino+ and Agro-Sorb Radiculum on the development of pansy leaf anthracnose caused by Colletotrichum violae-tricoloris. Agro-Sorb Folium and Agro-Sorb L-Amino+ were applied 6 times at 7-day intervals in a greenhouse conditions at the concentrations of 0.25, 0.5 and 1%. Their efficacy ranged from 48 to 61.7% and 40 to 61.7%, respectively. Higher concentrations of the tested products increased their effectiveness. Agro-Sorb Radiculum used as a foliar treatment at 0.5% displayed an efficacy of approximately 57%. The fertilizers Agro-Sorb L-Amino+ and Agro-Sorb Radiculum applied 6 times as watering plants, showed an efficacy from 67% to 70.2% and from 57.5% to 65%, respectively. All the tested products used for spraying or watering caused significant stimulation of the growth of pansy plants. None of the tested products caused changes in the appearance of the plants (phytotoxicity).

 

Oceniano wpływ stymulatora wzrostu roślin Agro-Sorb Folium, nawozów dolistnych Agro-Sorb L-Amino+ oraz Agro-Sorb Radiculum, stosowanych 6-krotnie co 7 dni do opryskiwania bratka ogrodowego uprawianego w szklarni, na rozwój objawów chorobowych powodowanych przez Colletotrichum violae-tricoloris. Agro-Sorb Folium oraz Agro-Sorb L-Amino+ stosowano w stężeniu 0,25, 0,5 oraz 1%. Ich skuteczność wynosiła odpowiednio od 48 do 61,7% oraz 40 do 61,7%. Wzrost stężenia badanych środków powodował zwiększenie ich skuteczności. Agro-Sorb Radiculum w stężeniu 0,5% zastosowany do opryskiwania bratka, wykazywał około 57% skuteczność. Nawozy Agro-Sorb L-Amino+ oraz Agro-Sorb Radiculum po 6-krotnym podlaniu bratka wykazywały skuteczność odpowiednio od 67 do 70,2% oraz 57,5 do 65%. Wszystkie badane środki stosowane do opryskiwania lub podlewania powodowały istotną stymulację wzrostu krzewów bratka. Żaden z badanych środków nie powodował zmian w wyglądzie bratka (fitotoksyczności).

Słowa kluczowe
Colletotrichum violae-tricoloris; anthracnose; garden pansy; amino acids; effectiveness; spraying; antraknoza; bratek ogrodowy; aminokwasy; skuteczność; opryskiwanie
Referencje

Abbott W.S. 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18 (2): 265–267. DOI: 10.1093/jee/18.2.265a.

 

Aly A.A., Hussein E.M., Omar M.R., Abd-Elsalam K.A. 2010. Effects of amino acids in cotton seeds against the resistance to Fusarium wilt diseases. Allelopathy Journal 26 (1): 83–90.

 

Bakry M.A., Rizk R.H. 1967. Seed transmission of Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, the causal agent of cotton wilt in the United Arab Republic. Agricultural Research (Cairo) 45: 1–4.

 

El-Ghamry A.M., Abd El-Hai K.M.A., Ghoneem K.M. 2009. Amino and humic acids promote growth, yield and disease resistance of faba bean cultivated in clayey soil. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 3 (2): 731–739.

 

Gałązka A. 2013. Przemiany związków fenolowych a rola amoniakoliazy L-fenyloalaninowej (PAL) w indukcji mechanizmów obronnych rośliny. [Conversion of phenolic compounds and the role of L-phenylalanine amonia lyase (PAL) in the induction of plant defense mechanisms]. Polish Journal of Agronomy 15: 83–88.

 

Hasabi V., Askari H., Alavi S.M., Zamanizadeh H. 2014. Effect of amino acid application on induced resistance against citrus canker disease in lime plants. Journal of Plant Protection Research 54 (2): 144–149. DOI: 10.2478/jppr-2014-0023.

 

Homma Y., Shida T., Misato T. 1973. Studies on the control of plant diseases by amino acid derivatives. (1) Effect of N-lauroyl-L-valine on rice blast. Annales of the Phtopathological Society of Japan 39 (2): 90–98.

 

Kadotani N., Akagi A., Takatsuji H., Miwa T., Igarashi D. 2016. Exogenous proteinogenic amino acid induce systemic resistance in rice. BMC Plant Biology 16: 60. DOI: 10.1186/s12870-016-0748-x.

 

Kuć J., Barnes E., Daftsios A., Williams E.B. 1959. The effect of amino acids on susceptibility of apple varieties to scab. Phytopathology 49: 313–315.

 

Lipson D.A., Näsholm T. 2001. The unexpected versatility of plants: organic nitrogen use and availability in terrestrial ecosystems. Oecologia 128 (3): 305–316. DOI: 10.1007/s004420100693.

 

Mehta A., Mehta P., Chopra S. 1991. Effect of various nitrogenous sources on the production of pectolitic and cellulolytic enzymes by Fusarium oxysporum and F. moniliforme. Zentralblatt für Microbiologie 146 (6): 393–398. DOI: 10.1016/S0232-4393(11)80264-7.

 

Sarosh B.R., Sivaramakrishnan S., Shetty H.S. 2005. Elicitation of defense related enzymes and resistance by L-methionine in pearl millet against downy mildew disease caused by Sclerospora graminicola. Plant Physiology and Biochemistry 43 (8): 808–815. DOI: 10.1016/j.plaphy.2005.06.009.

 

Tzeng D.D., Tzeng H.C., Chen R., Cheng A., Tsai C.C., Chen C., Hwang T., Yeh Y., DeVay J.E. 1996. The use of MR formulation as a novel and environmentally safe photodynamic fungicide for the control of powdery mildew. Crop Protection 15 (4): 341–347.

 

Van Andel O.M. 1966. Amino acids and plant diseases. Annual Review of Phytopathology 4 (1): 349–368. DOI: 10.1146/annurev.py.04.090166.002025.

 

Wojdyła A.T. 2017. Możliwość wykorzystania środków zawierających aminokwasy w ochronie róż przed Podosphaera pannosa oraz ich wpływ na rozwój roślin. [Possibilities of using products containing amino acids in the protection of roses against Podosphaera pannosa and their influence on plant development]. Progress in Plant Protection 57 (1): 82–87. DOI: 10.14199/ppp-2017-014.

 

Wojdyła A.T., Sobolewski J. 2016. Możliwość wykorzystania środków zawierających aminokwasy w ochronie fasoli przed zgnilizną twardzikową. [The possibility of using products containing amino acids in the protection of bean against Sclerotinia sclerotiorum]. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 24: 131–140.

 

Woltz S.S., Jones J.P. 1970. Effects of twenty natural amino acids on pathogenesis of Homestead 24 tomato by Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici races 1 and 2. Florida State Horticultural Society 83: 175–179.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 107-114
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-05-16 15:09:54
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-013
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy