Progress in Plant Protection

The structure of edible potato crops (Solanum tuberosum L.) under conditions of the application of microbiological product UGmax
Struktura plonu ziemniaka jadalnego (Solanum tuberosum L.) w warunkach stosowania preparatu mikrobiologicznego UGmax

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Alicja Baranowska, e-mail: alabar@tlen.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Rolnictwa, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Rolnictwa, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Marek Gugała, e-mail: gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii , Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The objective of the research was to evaluate the effect of microbiological product UGmax on the structure of potato yield. The experiment was designed as a two-factor randomized block with three replications. The study included two factors: two medium early varieties of edible potato – Satina and Tajfun, and five treatments of using UGmax soil fertilizer at different doses and various dates. The obtained result showed that the UGmax soil fertilizer had a beneficial effect on the potato yield structure. The highest percentage of tubers with the fractions from 35 to 60 mm was recorded for the UGmax applied before tubers planting at a dose of 1.0 dm3/ha and when the height of plants was about 10–15 cm, and at the flower buds making phase at a dose of 0.5 dm3/ha, and application of examined product to soil before planting tubers at a dose of 0.5 dm3/ha, when the height of plants was about 10–15 cm, and also at the flower buds making phase at a dose of 0.25 dm3/ha. The data proved that individual potato tuber fractions were modified by two factors such as variety type and weather conditions.

 

Celem eksperymentu było określenie wpływu preparatu mikrobiologicznego UGmax na strukturę plonu ziemniaka. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I. dwie średnio wczesne odmiany ziemniaka jadalnego – Satina i Tajfun, II. pięć sposobów stosowania Użyźniacza Glebowego UGmax w różnych dawkach i terminach. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że Użyźniacz Glebowy UGmax korzystnie wpływał na strukturę plonu ziemniaka. Największy udział procentowy bulw we frakcjach od 35 do 60 mm odnotowano po zastosowaniu preparatu UGmax przed sadzeniem bulw w dawce 1,0 dm3/ha i przy wysokości roślin 10–15 cm i w fazie pąków kwiatowych po 0,5 dm3/ha oraz po aplikacji UGmax przed sadzeniem bulw w dawce 0,5 dm3/ha przy wysokości roślin 10–15 cm i w fazie pąków kwiatowych po 0,25 dm3/ha. Wykazano, że poszczególne frakcje bulw ziemniaka były modyfikowane przez czynnik odmianowy i warunki pogodowe.

Słowa kluczowe
potato; yield structure; microbiological product; ziemniak; struktura plonu; preparat mikrobiologiczny
Referencje

Baranowska A., Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I. 2017. Contents of zinc, copper and manganese in potato tubers depending on the ways of application of the soil fertilizer UGmax. Journal of Ecological Engineering 18 (1): 99–106. DOI: 10.12911/22998993/66250.

 

Barea J.M., Pozo M.J., Azon R., Azon-Aguilar C. 2005. Microbial cooperation in the rhizosphere. Journal of Experimental Botany 56: 1761–1778. DOI: 10.1093/jxb/eri197.

 

Bernat E. 2007. Wpływ stosowania Użyźniacza Glebowego na plonowanie i zdrowotność ziemniaków. Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Kołobrzeg, 19–20 kwietnia 2007: 43–46.

 

Condor A.F., Perez P.G., Lokare Ch. 2006. Effective microorganisms: myth or reality. Revista Peruana de Biologia 14 (2): 315–319.

 

FAO 2017. Food and Agriculture Organization of the United Nations 2017. Statistical Pocketbook World Food and Agriculture. http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf. [Accessed: 27.10.2017].

 

Gajewski P., Kaczmarek A., Owczarzak W., Jakubas M., Mocek A. 2013. Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu EM-A na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część III. Stan struktury. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 119–123.

 

Janas R. 2009. Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych. Problemy Inżynierii Rolniczej 3: 111–119.

 

Kocoń A., Gałązka A. 2015. Wpływ preparatów z mikroorganizmami pożytecznymi na właściwości fizykochemiczne gleby oraz plon roślin. Studia i Raporty Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 45 (19): 113–125.

 

Kocoń A., Jadczyszyn T. 2015. Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobów ich stosowania oraz dawek nawożenia azotem na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie i inne wybrane wskaźniki chemiczne żyzności gleby. Polish Journal of Agronomy 21: 11–18.

 

Kosicka D., Wolna-Murawka A., Trzeciak M. 2015. Wpływ preparatów mikrobiologicznych na glebę oraz wzrost i rozwój roślin. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 64 (2): 327–335.

 

Kowalska J. 2016. Wpływ nawożenia oraz biostymulatorów mikrobiologicznych na zdrowotność i plonowanie ziemniaka w systemie ekologicznym. [Effect of fertilization and microbiological bio-stimulators on healthiness and yield of organic potato]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 56 (2): 230–235. DOI: 10.14199/ppp-2016-039.

 

Maciejewski T., Rębarz K. 2011. Wpływ stosowania UGmax na rozwój i plonowanie ziemniaków i pszenicy ozimej. Doniesienie. Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka. Darłówko, 19–20 maja 2011, 35 ss.

 

Martyniuk S., Księżak J. 2011. Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin. Polish Journal of Agronomy 6: 27–33.

 

Mrówczyński M., Roth M. 2009. Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin. Problemy Inżynierii Rolniczej 2: 93–97.

 

Nowacki W. 2010. Współczesne technologie i systemy uprawy ziemniaka. s. 7–11. W: Materiały Konferencji nt. Tradycja i nowoczesność w produkcji ziemniaka. Jadwisin, 7–9 lipca 2010, 134 ss.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. 2003. (Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku).

 

Sawicka B., Pszczółkowski P. 2004. Fenotypowa zmienność struktury plonu odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. [Phenotypic variation of yield structure of potato cultivars under conditions of mideastern Poland]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 232: 53–66.

 

Schenck M., Müller T. 2009. Impact of effective microorganisms and other biofertilizers on soil microbial characteristics, organic-matter decomposition and plant growth. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 172 (5): 704–712. DOI: 10.1002/jpln.200800021.

 

Szewczuk Cz., Sugier D., Baran S., Bielińska E.J., Gruszczyk M. 2016. Wpływ preparatów użyźniających i zróżnicowanych dawek nawozów na wybrane właściwości chemiczne gleb oraz plon i cechy jakościowe bulw ziemniaka. [The impact of fertilising agents and different doses of fertilizers on selected soil chemical properties as well as the yield and quality traits of potato tubers]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura LXXI (2): 65–79.

 

Trawczyński C., Bogdanowicz P. 2007. Wykorzystanie użyźniacza glebowego w aspekcie ekologicznej uprawy ziemniaka. [Utilization of soil fertilizer in ecological aspect of potato cultivation]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (4): 94–97.

 

Turska E., Wielogórska G., Rymuza K. 2009. Oddziaływanie wybranych czynników agrotechnicznych na jakość bulw ziemniaka. [The influence of some agricultural factors on the quality of potato tubers]. Fragmenta Agronomica 26 (3): 156–161.

 

Zarzecka K., Gugała M. 2013. Wpływ użyźniacza glebowego UGmax na plon ziemniaka i jego strukturę. [The effects of soil fertilizer UGmax on yield of potato tubers and its structure]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 267: 105–110.

 

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A., Sikorska A. 2017. Jakość sensoryczna bulw ziemniaka w zależności od aplikacji UGmax. [Sensory quality of potato tubers depending on UGmax application]. Fragmenta Agronomica 34 (1): 117–125.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 129-134
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-05-22 09:28:34
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-015
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy