Progress in Plant Protection

Possibilities of joint application of tritosulfuron with florasulam as tank mix with other agrochemicals in oat
Możliwości łącznego stosowania tritosulfuronu z florasulamem w mieszaninie z innymi agrochemikaliami w uprawie owsa

Radosław Grychowski, e-mail: o-wrzesnia@piorin.gov.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział Września, Sikorskiego 34, 62-300 Września, Polska

Mateusz Szymańczyk, e-mail: m.szymanczyk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Roman Kierzek, e-mail: r.kierzek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Henryk Ratajkiewicz, e-mail: ratajh@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the field trials conducted in 2014 and 2015 was to evaluate the possibilities of combined application of herbicides with other agrochemicals in oat crops. The experiments were set up in randomized block design with four replications and plot size of 16.5 m2 at the Agricultural Experimental Station in Winna Góra. The following products were examined in the study: tritosulfuron and florasulam (Biathlon 4D) applied in a mixture with the adjuvant Dash HC or OSMO or the foliar fertilizers (Basfoliar 2.0 36 Extra and ADOB Cu 2.0) and separately or jointly with the retardant Moddus 250 EC (trinexapac ethyl). The investigated components were applied as a tank mix or separately in two treatments within 3 hours. The spraying was performed at the growth stage of first node to second node of oats (BBCH 31–32). The studies showed that the tank mixes of Biathlon 4D with Moddus 250 EC and examined adjuvant and foliar fertilizers controlled efficiently most of the weeds assessed in the trails conducted in the oat crops. The general effectiveness of herbicide and retardant applied separately was similar to joint application of the examined products. Moreover, the study showed that Biathlon 4D at investigated mixes controlled efficiently Chenopodium album, Veronica hederifolia and Veronica persica. The effective protection against weeds with tank mixes of agrochemicals had beneficial effect on oat’s yielding.

 

Celem doświadczeń polowych wykonanych w latach 2014 i 2015 była ocena możliwości łącznego stosowania herbicydu z retardantem i innymi agrochemikaliami w owsie siewnym. Doświadczenia założono w Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze w układzie bloków losowanych z czterema powtórzeniami na poletkach o wielkości 16,5 m2. Przedmiotem badań była mieszanina tritosulfuronu z florasulamem (Biathlon 4D) stosowana z adiuwantem (Dash HC lub OSMO) lub nawozami dolistnymi (Basfoliar 2.0 36 Extra i ADOB Cu 2.0) oraz łącznie lub rozdzielnie z retardantem Moddus 250 EC (trineksapak etylu). Komponenty mieszanin stosowano łącznie oraz rozdzielnie w dwóch niezależnych zabiegach w odstępie około 3 godzin. Zabieg wykonywano w fazie rozwojowej owsa pomiędzy pierwszym a drugim kolankiem (BBCH 31–32). Badania wykazały, że zabiegi łączone z użyciem herbicydu Biathlon 4D, regulatora wzrostu Moddus 250 EC i adiuwantów oraz nawozów dolistnych były skuteczne w zwalczaniu większości chwastów ocenianych w doświadczeniach w owsie siewnym znajdującym się w fazie rozwojowej od 1. do 2. kolanka. Ogólna skuteczność działania aplikowanego oddzielnie herbicydu i retardantu była podobna do uzyskanej podczas jednego zabiegu z użyciem obu badanych produktów. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że Biathlon 4D w badanych mieszaninach skutecznie zwalczał także komosę białą, przetacznika bluszczykowego i przetacznika perskiego. Skuteczna ochrona herbicydowa z zastosowaniem mieszanin agrochemikaliów miała korzystny wpływ na plonowanie owsa.

Słowa kluczowe
oat; tritosulfuron; florasulam; plant growth regulators; adjuvants; biostimulators; foliar fertilizers; owies siewny; regulatory wzrostu; adiuwanty; biostymulatory; nawozy dolistne
Referencje

Delchev G. 2011. Impact of mixtures between retardants and combined herbicides on the sowing properties of the durum wheat. Agricultural Science and Technology 3 (2): 117–120.

 

EPPO (PP 1/135 (2)). Ocena skuteczności działania środków ochrony roślin. Evaluation biologique des produits phytosanitaires. Ocena fitotoksyczności. Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin. European and Mediterranean Plant Protection Organization, 15 ss.

 

Głazek M., Mrówczyński M. 1999. Łączne stosowanie agrochemikaliów w nowoczesnej technologii produkcji zbóż. Pamiętnik Puławski 114: 119–126.

 

Kieloch R., Marczewska-Kolasa K., Domaradzki K. 2010. Wpływ sposobu i terminu aplikacji CCC i fluroksypyru na zniszczenie chwastów i plonowanie pszenicy ozimej. [The influence of method and application time on weed control and wheat yield]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 803–806.

 

Krawczyk R. 2006. Badania nad efektywnością łącznego stosowania florasulamu z regulatorami wzrostu roślin w zwalczaniu chwastów w pszenicy ozimej. [Studies on effectivity on application of tank-mixture florasulam with growth regulators in the weed control in winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 200–204.

 

Marczewska-Kolasa K., Kieloch R. 2012. Ocena łącznego stosowania amidosulfuronu z CCC w zależności od fazy rozwojowej pszenicy ozimej. [Possibility of combined application of amidosulfuron with CCC depending on winter wheat growth stage]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 567–571. DOI: 10.14199/ppp-2012-098.

 

Matysiak K., Skrzypczak W., Kaczmarek S. 2013. Porównanie sposobów stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju w życie ozimym. [Comparison of application methods of plant growth regulators on winter rye]. Fragmenta Agronomica 30 (1): 78–91.

 

Miziniak W., Piszczek J. 2014. Biologiczna aktywność retardantów stosowanych z adiuwantami w uprawie pszenicy ozimej. [Biological activity of growth regulators used with adjuvants in winter wheat crops]. Progress in Plant Protection 54 (4): 476–480. DOI: 10.14199/ppp-2014-081.

 

Miziniak W., Piszczek J. 2015. Wpływ łącznego stosowania etefonu z adiuwantami i nawozami azotowymi na wzrost i plonowanie jęczmienia jarego. [Influence of mix application of ethephon with adjuvants and nitrogen fertilizers on growth and yield of spring barley]. Progress in Plant Protection 55 (4): 440–445. DOI: 10.14199/ppp-2015-072.

 

Miziniak W., Praczyk T. 2006. Wpływ łącznego stosowania jodosulfuronu metylowego i propoksykarbazonu sodowego z retardantami na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej. [Effect of iodosulfuron methyl and propoxycarbazone – sodium + retardant mixtures on the growth and yield of winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 295–299.

 

Miziniak W., Praczyk T. 2007. Wpływ łącznego stosowania fenoksapropu-p-etylowego z retardantami na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej oraz zwalczanie miotły zbożowej (Apera spica-venti). [Effect of mix application of fenoxaprop-p-ethyl with retardants on growth and yield of winter wheat and Apera spica-venti control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 210–215.

 

PN-68/R-74017. 1968. Oznaczanie masy 1000 ziarn.

 

PN-ISO 7971-2. 1998. Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej „masą hektolitra”.

 

Rola H., Banach P. 2001. Współdziałanie herbicydów i nawozów na cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. Biuletyn Naukowy UWM 12: 67–74.

 

Stachecki S., Praczyk T., Adamczewski K. 2004. Adjuvant effects on plant growth regulators in winter wheat. [Wpływ adiuwantów na działanie regulatorów wzrostu zastosowanych w pszenicy ozimej]. Journal of Plant Protection Research 44 (4): 365–371.

 

Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Buczek J. 2008. Nawożenie dolistne a struktura plonu i jakość ziarna owsa. Fragmenta Agronomica XXV Nr 1 (97): 428–435.

 

Wysmułek A., Ciesielska A. 2012. Skuteczność chwastobójcza nowego herbicydu BAS 812 00 H (tritosulfuron + florasulam) w zbożach ozimych. [The efficacy of new herbicide BAS 812 00 H (tritosulfuron + florasulam) in winter cereals]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 933–938. DOI: 10.14199/ppp-2012-161.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 148-155
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-06-06 09:40:31
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy