Progress in Plant Protection

Chemical protection of oilseed rape in Poland and neighboring countries
Chemiczna ochrona rzepaku w Polsce i krajach sąsiednich

Ewa Matyjaszczyk, e-mail: e.matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Joanna Sobczak, e-mail: j.sobczak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznan, Polska

Hanna Adamska, e-mail: hanna.adamska@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wroclaw, Polska
Streszczenie

The paper presents data regarding the availability of products for oilseed rape chemical protection in Poland, Czech Republic, Lithuania, Germany and Slovakia in April 2017. Significant differences between countries have been observed. The most fungicides and herbicides for oilseed rape protection are registered in Czech Republic, while the highest number of insecticides in Poland. The number of active substances and chemical groups varies depending on the group of product and is the highest for fungicides and insecticides in Czech Republic. Regardless of the product group, availability of active substances, as well as their groups is the lowest in Lithuania. Products containing mixture of two or three active substances constitute about 30% of registered formulations of fungicides, about 15% of herbicides and 10% of insecticides. However, insecticides containing two active substances are not registered for oilseed rape protection in Germany. The availability of biological products for oilseed rape protection is still low. There are comparatively few products that are registered and they are not available in all countries.

 

W pracy przedstawiono dostępność środków do ochrony rzepaku w kwietniu 2017 roku w Polsce, Niemczech, Czechach, na

Litwie i Słowacji. Zaobserwowano znaczne różnice pomiędzy krajami. Najwięcej fungicydów oraz herbicydów do ochrony rzepaku zarejestrowanych jest w Czechach, natomiast w Polsce najwięcej insektycydów. Liczba substancji czynnych i grup chemicznych zależy od grupy środków i dla fungicydów oraz insektycydów największa jest w Czechach. Niezależnie od grupy najmniej substancji czynnych oraz grup chemicznych dostępnych jest na Litwie. Środki zawierające mieszaninę dwóch lub trzech substancji czynnych stanowią około 30% fungicydów, około 15% herbicydów oraz 10% insektycydów, przy czym w Niemczech insektycydy zawierające dwie substancje czynne nie są zarejestrowane do ochrony rzepaku. Dostępność biopreparatów do ochrony rzepaku jest niewielka. Zarejestrowanych jest relatywnieniewiele produktów i nie są one dostępne we wszystkich krajach.

Słowa kluczowe
active substances; availability; chemical groups; fungicides; herbicides; insecticides; plant protection; oilseed rape; registration; resistance; substancje czynne; dostępność; grupy chemiczne; fungicydy; herbicydy; insektycydy; ochrona roślin; rzepak; rejestracja; odporność
Referencje

Barzman M., Barberi P., Birch A.N.E., Boonekamp P., Dachbrodt-Saaydeh S., Graf B., Hommel B., Jensen J.E., Kiss J., Kudsk P., Lamichhane J.R., Messéan A., Moonen A.-C., Ratnadass A., Ricci P., Sarah J.-L., Sattin M. 2015. Eight principles of integrated pest management. Agronomy for Sustainable Development 35 (4): 1199–1215. DOI: 10.1007/s13593-015-0327-9.

 

BVL – Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Verzeichsnis Zugelassener Pflanzenschutzmittel – Standardsuche 2017. https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/index.jsp?modul=form [Accessed: 15.04.2017].

 

Eurostat 2017. Crop Statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [Accesed: 25.07.2017].

 

GUS 2016. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 460 ss. ISSN 2080-8798.

 

Heimbach U., Müller A., Thieme T. 2006. First steps to analyse pyrethroid resistance of different oilseed rape pests in Germany. Nachrichtenblatt für den Pflanzenschutz 58 (1): 1–5.

 

Jajor E., Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla producentów. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 65 ss. ISBN 978-83-89867-89-6.

 

Makūnas V., Brazauskienė I., Šmatas R. 2011. Resistance of Meligethes aeneus to pyrethroids in Lithuania. Žemdirbystė=Agriculture 98 (4): 431‒438.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J., Szulc M. 2015. Is the possibility of replacing seed dressings containing neonicotinoids with other means of protection viable in major Polish agricultural crops? Journal of Plant Protection Research 55 (4): 329–335. DOI: 10.1515/jppr-2015-0056.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J. 2017a. Nowe substancje aktywne herbicydów stosowane w Polsce. Przemysł Chemiczny 96 (1): 245–247. DOI: 10.15199/62.2017.1.31.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J. 2017b. Nowe substancje aktywne fungicydów stosowane w Polsce. Przemysł Chemiczny 96 (6): 1407–1409. DOI: 10.15199/62.2017.6.39.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J. 2017c. Nowe substancje aktywne insektycydów stosowane w Polsce. Przemysł Chemiczny 96 (6): 1367–1369. DOI: 10.15199/62.2017.6.30.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J. 2017d. Is the EU law leading to harmonization in availability of plant protection products? A case study from oilseed rape and potato in 5 member states. Crop Protection 100: 73–76.

 

Mrówczyński M. (red.). 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony. t. 1. PWRiL, Poznań, 153 ss.

 

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2017. Wyszukiwarka środków ochrony roślin. https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin [dostęp: 15.04.2017].

 

Rosiak E. 2014. Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (29) (1): 86–96.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, OJ L 309/1.

 

The Pesticide Manual 2012. Sixteen Edition (C. MacBean, ed.). BCPB, 1440 pp.

 

The State Plant Service under the Ministry of Agriculture 2017. Plant protection products authorisation division. http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas/#raap [Accessed: 15.04.2017].

 

ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Prípravky na ochranu rastlín. 2017. Zoznam autorizovaných prípravkov. http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/ [Accessed: 15.04.2017].

 

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a z kušební ústav zemědělský. Registr přípravků na ochranu rostlin. 2017. http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1438154442628 [Accessed: 15.04.2017].

 

Węgorek P., Mrówczyński M., Zamojska J. 2009. Resistance of pollen beetle (Meligethes aeneus F.) to selected active substances on insecticides in Poland. [Odporność słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na wybrane substancje aktywne insektycydów w Polsce]. Journal of Plant Protection Research 49 (1): 119–127.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 174-180
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-07-30 11:52:11
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-022
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy