Progress in Plant Protection

Pathogenicity of selected strains of entomopathogenic fungi to tetranychid mites (Tetranychidae) under laboratory conditions
Patogeniczność wybranych szczepów grzybów entomopatogenicznych w stosunku do roztoczy z rodziny przędziorkowatych (Tetranychidae) w warunkach laboratoryjnych

Cezary Tkaczuk, e-mail: tkaczuk@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Tomasz Krzyczkowski, e-mail: tkrzyczkowski@gmail.com

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Anna Majchrowska-Safaryan, e-mail: anna.majchrowska-safaryan@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Prusa14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The aim of the laboratory experiments was to assess the pathogenicity of selected strains of entomopathogenic fungi in relation to the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) and raspberry spider mite (Neotetranychus rubi). The tested fungal isolates, applied in the form of spraying with an aqueous spore suspension (1 × 105/ml), were characterized by varying pathogenicity in relation to the mobile forms of spider mites. The highest mortality rate of pest was caused by Lecanicillium lecanii (75.4%) and Beauveria bassiana (69.1%) isolates. The lowest mortality of T. urticae was recorded when Isaria fumosorosea and Metarhizium flavoviride were applied. Increased concentration of fungal spores in the aqueous suspension from 1 × 105/ml to 1 × 107/ml did not significantly increase the number of infected individuals. Entomopathogenic fungus L. lecanii caused over 75% mortality of the raspberry spider mite.

 

Celem przeprowadzonych badań laboratoryjnych była ocena patogeniczności wybranych szczepów grzybów entomopatogenicznych w stosunku do przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae) i przędziorka malinowca (Neotetranychus rubi). Testowane szczepy grzybów, zastosowane w formie opryskiwania wodną zawiesiną zarodników (1 × 105/ml) charakteryzowały się zróżnicowaną patogenicznością w stosunku do form ruchomych przędziorka chmielowca. Najwyższą śmiertelność szkodnika spowodowały szczepy Lecanicillium lecanii (75,4%) oraz Beauveria bassiana (69,1%). Najniższą śmiertelność odnotowano w przypadku opryskiwania T. urticae wodną zawiesiną zarodników Isaria fumosorosea i Metarhizium flavoviride. Zwiększenie koncentracji zarodników grzybów w zawiesinie wodnej z 1 × 105/ml do 1 × 107/ml nie wpłynęło istotnie na zwiększenie liczby zainfekowanych osobników szkodnika. Owadobójczy grzyb L. lecanii powodował ponad 75% śmiertelności przędziorka malinowca.

Słowa kluczowe
phytophagous mites; Tetranychus urticae; Neotetranychus rubi; entomopathogenic fungi; pathogenicity; roślinożerne roztocze; grzyby owadobójcze; patogeniczność
Referencje

Alves S.B., Rossi L.S., Lopes R.B., Tamai M.A., Pereira R.M. 2002. Beauveria bassiana yeast phase on agar medium and its pathogenicity against Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) and Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal of Invertebrate Pathology 81 (2): 70–77. DOI: 10.1016/S0022-2011(02)00147-7.

 

Bałazy S., Miętkiewski R., Tkaczuk C., Wegensteiner R., Wrzosek M. 2008. Diversity of acaropathogenic fungi in Poland and other European countries. Experimental and Applied Acarology 46 (1–4): 53–70. DOI: 10.1007/s10493-008-9207-1.

 

Bischoff J.F., Rehner S.A., Humber R.A. 2006. Metarhizium frigidum sp. nov.: a cryptic species of M. anisopliae and a member of the M. flavoviride complex. Mycologia 98 (5): 737–745. DOI: 10.1080/15572536.2006.11832645.

 

Bischoff J.F., Rehner S.A., Humber R.A. 2009. A multilocus phylogeny of the Metarhizium anisopliae lineage. Mycologia 101 (4): 512–530. DOI: 10.3852/07-202.

 

Boczek J., Lipa J. 1978. Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin. PWN, Warszawa, 594 ss.

 

Chandler D., Davidson G., Jacobson R.J. 2005. Laboratory and glasshouse evaluation of entomopathogenic fungi against the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), on tomato, Lycopersicon esculentum. Biocontrol Science and Technology 15 (1): 37–54. DOI: 10.1080/09583150410001720617.

 

Chandler D., Davidson G., Pell J.K., Vall B.V., Shaw K., Sunderland K.D. 2000. Fungal biocontrol of acari. Biocontrol Science and Technology 10 (4): 357–384. DOI: 10.1080/09583150050114972.

 

Draganova S.A., Simova S.A. 2010. Susceptibility of Tetranychus utricae Koch. (Acari: Tetranychidae) to isolates of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Pesticides and Phytomedicine 25 (1): 51–57. DOI: 10.2295/PIF1001051D.

 

Fiedler Ż., Sosnowska D. 2007. Nematophagous fungus Peacilomyces lilacinus (Thom) Samson is also a biological agent for control of greenhouse insects and mite pests. BioControl 52 (4): 547–558. DOI: 10.1007/s10526-006-9052-2.

 

Humber A.R. 2012. Identification of entomopathogenic fungi. Chapter VI. p. 151–187. In: ”Manual of Techniques in Invertebrate Pathology” Second edition (L.A. Lacey, eds.). Academic Press Publ., London, UK, 484 pp.

 

Inglis G.D., Enkerli J., Goettel M.S. 2012. Laboratory techniques used for entomopathogenic fungi: Hypocreales. Chapter VII. p. 189–253. In: ”Manual of Techniques in Invertebrate Pathology” Second edition (L.A. Lacey, eds.). Academic Press Publ., London, UK, 484 pp.

 

Koike M., Kodama T., Kikuchi A., Okabe M., Kuramoti K., Saito Y. 2005. Effects of Verticillium lecanii (Lecanicillium spp.) against twospotted spider mite, Tetranychus urticae and its natural enemy Phytoseiulus persimilis. p. 7–11. In: “Abstracts of 38th annual meeting of society of invertebrate pathology”. Anchorage Publ., Alaska, USA.

 

Lipa J.J., Sosnowska D., Pruszyński S. 1998. Advances in biological control of Leptinotarsa decemlineata in Poland. OEPP/EPPO Bulletin 28 (4): 463–469. DOI: 10.1111/j.1365-2338.1998.tb00753.x.

 

Maketon M., Orosz-Coghlan P., Sinprasert J. 2008. Evaluation of Metarhizium anisopliae (Deuteromycota: Hyphomycetes) for control of broad mite Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) in mulberry. Experimental and Applied Acarology 46 (1–4): 157–167. DOI: 10.1007/s10493-008-9153-y.

 

Maniania N.K., Bugeme D.M., Wekesa V.W., Delalibera I. Jr., Knapp M. 2008. Role of entomopathogenic fungi in the control of Tetranychus evansi and Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), pests of horticultural crops. Experimental and Applied Acarology 46 (1–4): 259–274. DOI: 10.1007/s10493-008-9180-8.

 

Miętkiewski R., Bałazy S., Tkaczuk C. 2000. Mycopathogens of mites in Poland – A review. Biocontrol Science and Technology 10 (4): 459–465. DOI: 10.1080/09583150050115043.

 

Pytlak T., Fiedler Ż., Sosnowska D. 2014. Wpływ różnych koncentracji zarodników grzybów entomopatogenicznych i nematopatogenicznych na przeżywalność drapieżnego roztocza Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor). [The influence of different spore concentrations of entomopathogenic and nematopathogenic fungi on survival of the predatory mite Amblydromalus limonicus (Garman & McGregor)]. Progress in Plant Protection 54 (4): 467–470. DOI: 10.14199/ppp-2014-079.

 

Simova S., Draganova S. 2003. Virulence of isolates of entomopathogenic fungi to Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae, Acarina). Rasteniev’dni Nauki 40 (1): 87–90.

 

Sosnowska D. 2013. Postępy w badaniach i wykorzystanie grzybów pasożytniczych w integrowanej ochronie roślin. [Progress in research and the use of pathogenic fungi in integrated plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 747–750. DOI: 10.14199/ppp-2013-018.

 

Tamai M.A., Alves S.B., de Almeida J.E.M., Faion M. 2002. Evaluation of entomopathogenic fungi for control of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). [Avaliação de fungos entomopatogênicos para o controle de tetranychus urticae koch (Acari: Tetranychidae)]. Arquivos do Instituto Biológico 69 (3): 77–84.

 

Van der Geest L.P.S., Elliot S.L., Breeuwer J.A.J., Beerling E.A.M. 2000. Diseases of mites. Experimental and Applied Acarology 24 (7): 497–560. DOI: 10.1023/A:1026518418163.

 

Wekesa V.W., Maniania N.K., Knapp M., Boga H.I. 2005. Pathogenicity of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae to the tobacco spider mite Tetranychus evansi. Experimental and Applied Acarology 36 (1–2): 41–50. DOI: 10.1007/s10493-005-0508-3.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 198-202
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-08-08 14:58:06
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-026
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy