Progress in Plant Protection

Influence of application of retardants with pinoxaden on selected quality characteristics of winter wheat grain
Wpływ stosowania retardantów z pinoksadenem na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Kinga Matysiak, e-mail: K.Matysiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Kiniec, e-mail: A.Kiniec@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

The field trials were carried out at the Institute of Plant Protection – National Research Institute in the years 2010/2011 and 2012/2013. The experiments were established on winter wheat cultivar Alcazar. The aim of the study was to assess the effect of pinoxaden applied with plant growth regulators on the crop grain quality. The application of the tested products was performed at BBCH 24 growth stage of winter wheat (only herbicide) and mix application of pinoxaden with different growth regulators at the growth stage of BBCH 31. In both years of research, pinoxaden (Axial 100 EC) positively affected the content of protein, gluten and the value of Zeleneg’o coefficient, while the mixture of herbicide with trinexapac ethyl decreased grain quality parameters. In the studies, no significant differences were found in the quality of wheat grain after the use of pinoxaden with chlormequat chloride and prohexadione of calcium. However, depending on the year, the mixture of pinoxaden with CCC or prohexadione of calcium increased or decreased grain quality parameters. In both years of study, no significant differences were found in the degree of hardness of the seeds between experimental treatments.

 

Badania polowe prowadzono w latach 2010/2011 i 2012/2013, w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, w pszenicy ozimej odmiany Alcazar. Aplikację badanych preparatów wykonano w fazie BBCH 24 pszenicy ozimej – tylko herbicyd oraz w fazie BBCH 31 – mieszanina pinoksadenu z retardantami wzrostu. W obydwu latach badań herbicyd (Axial 100 EC) wpłynął korzystnie na zawartość białka, glutenu oraz na wartość współczynnika Zeleneg’o, natomiast łączne stosowanie herbicydu z trineksapakiem etylu przyczyniło się do obniżenia jakości ziarna. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono istotnych różnic w jakości ziarna pszenicy po zastosowaniu pinoksadenu z chlorkiem chloromekwatu lub z proheksadionem wapnia. Jednakże, w zależności od roku badań mieszaniny pinoksadenu z CCC lub proheksadionem wapnia podwyższały lub obniżały parametry jakościowe ziarna. W obydwu latach badań nie stwierdzono istotnych różnic w stopniu twardości ziarniaków pomiędzy obiektami badań.

Słowa kluczowe
winter wheat; pinoxaden; trinexapak ethyl; cholomequat chloride; prohexadione calcium; grain quality; pszenica ozima; pinoksaden; trineksapak etylu; chlorek chloromekwatu; proheksadion wapnia; jakość ziarna
Referencje

Adamczewski K., Praczyk T. 1997. Regulatory wzrostu w rolnictwie. s. 167–187. W: „Regulatory wzrostu i rozwoju roślin, Zastosowanie w ogrodnictwie, rolnictwie, leśnictwie i w kulturach tkanek” Tom 2 (L.S. Jankiewicz, red.). PWN, Warszawa, 562 ss. ISBN 83-01-12187-4.

 

Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Leszczyńska D. 2005. Kształtowanie cech wypiekowych pszenicy uprawianej z zastosowaniem retardantów. [Baking values of winter wheat after retardants application]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 597–600.

 

Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Leszczyńska D. 2006. Wpływ wybranych antywylegaczy na wartość wypiekową pszenicy ozimej. [Effect of some retardants on baking quality of winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 89–92.

 

Domaradzki K., Sekutowski T. 2004. Wpływ terminów nawożenia azotem i herbicydami na regulację zachwaszczenia i niektóre cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. [Effect of nitrogen fertilization dates and herbicides on weed control and quality of winter wheat grain]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 657–660.

 

Domska D., Rogalski L. 1993. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wartość odżywczą białka żyta i pszenicy uprawianych w warunkach północno-wschodniej Polski. Fragmenta Agronomica 3 (39): 59–67.

 

Drzewiecki S., Pietryga J. 2002. Wpływ preparatu Antywylegacz płynny 675 SL stosowanego łącznie z nawozami dolistnymi na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej. [Influence of growth regulator with foliar fertilizers on quality of winter wheat grain]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 42 (2): 522–525.

 

Drzewiecki S., Pietryga J. 2003. Wpływ łącznego stosowania regulatora wzrostu Terpal C 460 SL z nawozami dolistnymi na cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. [Influence of joint application of chlormequat chloride + ethephon (Terpal C 460 SL) and foliar fertilizers on quality parameters of winter wheat grain]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 595–597.

 

Dubis B., Borysewicz J. 2008. Wpływ nawożenia azotem na plon i technologiczną jakość wybranych odmian pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 25 (1): 111–119.

 

Dziamba S., Mikos M. 1987. Wpływ flordimexu T (Camposan) i nawożenia na zawartość w ziarnie pszenżyta, pszenicy i żyta białka oraz lizyny w białku. Roczniki Nauk Rolniczych Seria A 107 (2): 9–21.

 

Fidanza M.A., Wetzel III H.C., Agnew M.L., Kaminski J.E. 2006. Evaluation of fungicide and plant growth regulator tank-mix program mes on dollar spot severity of creeping bentgrass. Crop Protection 25 (9): 1032–1038. DOI: 10.1016/j.cropro.2006.02.005.

 

Gil Z., Narkiewicz-Jodko M., Urban M. 2003. Wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej w zależności od stosowanych herbicydów. [Technological value of grain of winter wheat upon the applied herbicides]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 628–631.

 

Gil Z., Narkiewicz-Jodko M., Urban M. 2004. Wpływ herbicydów na wartość przemiałową ziarna i wypiekową mąki odmian pszenicy ozimej. [Effect of herbicides on milling and baking value of winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 683–685.

 

Harasim E., Wesołowski M. 2013. Wpływ retardanta Moddus 250 EC i nawożenia azotem na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 30 (3): 70–77.

 

Krawczyk M., Irzyk M., Mikos-Bielak M. 1995. Efekt działania kombinowanych regulatorów wzrostu na retardację wzrostu i jakość plonu zbóż. Materiały 35. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, część 2: 338–342.

 

Kucharski M., Sadowski J., Kieloch R. 2012. Adiuwanty w zabiegach przedwschodowych – wpływ na skuteczność diflufenikanu i jakości ziarna pszenicy ozimej. [Adjuvants in preemergence application – influence on diflufenican efficacy and quality of winter wheat grain]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1): 51–54. DOI: 10.1499/ppp-20012-010.

 

Langensiepen M., Hanus H., Schoop P., Graesle W. 2008. Validating CERES-wheat under North-German environmental conditions. Agricultural Systems 97 (1–2): 34–47. DOI: 10.1016/j.agsy.2007.11.001.

 

Leszczyńska D., Grabiński J. 2003. Efektywność retardantów w zasiewach pszenicy ozimej w zależności od dawki i terminu aplikacji. [Effectiveness of retardants in winter wheat depending on dose and application term]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 775–777.

 

Leszczyńska D., Nieróbca P. 2004. Badania nad efektywnością działania retardantów w zasiewach pszenicy ozimej. [Studies on effectiveness of retardants in winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 906–908.

 

Maćkowiak W., Budzianowski G., Mazurkiewicz L., Paizert K., Woś H. 2001. Wpływ wzrastających dawek azotu i różnych sposobów stosowania regulatorów wzrostu na plonowanie pszenżyta ozimego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 220: 99–108.

 

Pawłowska J., Dietrych-Szóstak D. 1994. Efekt zastosowania regulatorów wzrostu w pszenżycie jarym. Materiały 34. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, część 2: 102–105.

 

Pietryga J., Drzewiecki S. 2003. Wpływ regulatora wzrostu Moddus 250 EC na wzrost, plonowanie i wybrane cechy technologiczne ziarna pszenicy ozimej. [Influence of growth regulator Moddus 250 EC (trinexapac etyl) on growth, yield and grain quality of winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (2): 859–862.

 

Pietryga J., Drzewiecki S. 2004. Ocena działania regulatorów rozwoju roślin w zabiegu łączonym z nawozami dolistnymi w pszenicy ozimej. [Effectiveness of growth regulators mixed with foliar fertilizers applied in winter wheat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1020–1023.

 

Podolska G., Stankowski S. 2001. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 218/219: 127–136.

 

Podolska G., Stypuła G., Stankowski S. 2004. Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej w zależności od intensywności ochrony zasiewów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Section E – Agricultura 59 (1): 269–276.

 

Pruszyński S., Mrówczyński M. (red.). 2002. Łączne stosowanie agrochemikaliów. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 175 ss.

 

Romek B., Dzienia S. 1992. Wpływ retardantów na plon i jakość plonów pszenżyta ozimego. Materiały 32. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, część 2: 140–144.

 

Rothkaehl J. 1995. Właściwości technologiczne ziarna pszenicy. Metody oceny jakości ziarna pszenicy. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Piotrowice: 1–4.

 

Woźnica Z. 1988. Wpływ Flordimexu TH na wyleganie i plony żyta przy zróżnicowanych dawkach azotu i gęstościach siewu. Roczniki Nauk Rolniczych Seria A 107 (3): 39–51.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 203-208
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-08-14 14:16:49
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-027
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy