Progress in Plant Protection

Weed infestation and yielding of mixtures of blue lupine and spring rye cultivated for green mass
Zachwaszczenie i plonowanie mieszanek łubinu wąskolistnego z żytem jarym uprawianych na zieloną masę

Anna Płaza, e-mail: plaza@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Barbara Gąsiorowska, e-mail: barbara.gasiorowska@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Anna Cybulska, e-mail: anna.cybulska@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Emilia Rzążewska, e-mail: emilia.rzazewska@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Rafał Górski, e-mail: szur@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The paper presents the results from years 2009–2011. The objective of the research was to assess the influence of the components in the mixtures of blue lupine and spring rye and the harvest date on weed density and yield. The experiments contained the following groupings: blue lupine (pure sown) 100%, spring rye (pure sown) 100%, blue lupine 75% + spring rye 25%, blue lupine 50% + spring rye 50%, blue lupine 25% + spring rye 75% and the harvest date: flowering stage of blue lupine, flat green pod stage of blue lupine. The results allowed to conclude that the blue lupine cultivated in pure sown was characterized by higher weed infestation than blue lupine cultivated in the mixtures with spring rye. The mass and number of weed recorded in the mixtures of blue lupine with spring rye that were harvested at the flowering stage of blue lupine were lower than when collected at the flat green pod stage of blue lupine.

 

W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2009–2011 mające na celu określenie wpływu udziału komponentów w mieszance i terminu zbioru na zachwaszczenie i plonowanie mieszanek łubinu wąskolistnego z żytem jarym. W doświadczeniu badano udział komponentów w mieszance: łubin wąskolistny (siew czysty) 100%, żyto jare (siew czysty) 100%, łubin wąskolistny 75% + żyto jare 25%, łubin wąskolistny 50% + żyto jare 50%, łubin wąskolistny 25% + żyto jare 75%. Badano także termin zbioru: faza kwitnienia łubinu wąskolistnego, faza płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego. Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż łubin wąskolistny uprawiany w siewie czystym charakteryzował się większym zachwaszczeniem niż uprawiany w mieszankach z żytem jarym. W mieszankach łubinu wąskolistnego z żytem jarym zebranych w fazie kwitnienia łubinu wąskolistnego odnotowano mniejszą masę i liczbę chwastów niż w mieszankach zebranych w fazie płaskiego zielonego strąka łubinu wąskolistnego.

Słowa kluczowe
mixture; blue lupine; spring rye; weed; yield; mieszanka; łubin wąskolistny; żyto jare; zachwaszczenie; plon
Referencje

Bojarszczuk J., Księżak J., Staniak M. 2014. Evaluation of yielding of oats-pea mixtures cultivated in organic farming. [Ocena plonowania mieszanek grochu z owsem uprawianych w systemie ekologicznym]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59 (3): 12–17.

 

Bojarszczuk J., Staniak M., Księżak J. 2013. Ocena zachwaszczenia mieszanek grochu z pszenicą jarą uprawianych w systemie ekologicznym. [Weed infestation of mixture of pea with spring wheat cultivated in organic system]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 33–40.

 

Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D. 2007. Ocena plonowania i odchwaszczającego działania jarych mieszanek zbożowych. [Assessment of yielding and weeding effects of mixed spring cereals]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 516: 11–18.

 

Buraczyńska D. 2009. Zachwaszczenie mieszanek strączkowo-zbożowych przy zróżnicowanym składzie ilościowo-jakościowym. [Weed infestation of legume-cereal mixtures associated with different quantitative and qualitative composition]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 779–783.

 

Buraczyńska D., Ceglarek F. 2009. Plon i skład chemiczny nasion mieszanek strączkowo-zbożowych. [Yield and chemical composition of legume/cereal mixture seeds]. Fragmenta Agronomica 26 (3): 15–24.

 

Corre-Hellou G., Dibet A., Hauggaard-Nielsen H., Crozat Y., Gooding M., Ambus P., Dahlmann C., von Fragstein P., Pristeri A., Monti M., Jensen E.S. 2011. The competitive ability of pea–barley intercrops against weeds and the interactions with crop productivity and soil N availability. Field Crops Research 122 (3): 264–272. DOI: 10.1016/j.fcr.2011.04.004.

 

Creamer N.G., Bennett M.A., Stinner B.R., Cardina J., Regnier E.E. 1996. Mechanism of weed suppression in cover crop-based production systems. HortScience 31 (3): 410–413.

 

Parylak D., Zawieja J., Jędruszczak M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbkowska T., Snarska K. 2006. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, właściwości odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczaniu zachwaszczenia. [Use of the mixed crops, cultivar properties or allelopathy in weed control]. Progess in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 33–44.

 

Płaza A., Makarewicz A., Gąsiorowska B., Cybulska A., Górski R., Rzążewska E. 2017. Plonowanie a zachwaszczenie mieszanek łubinu wąskolistnego z owsem uprawianych na zieloną masę. [The yielding and weed infestation of blue lupine mixtures with oat cultivated for green mass]. Progess in Plant Protection 57 (2): 130–134. DOI: 10.14199/ppp-2017-020.

 

Sobkowicz P., Podgórska-Lesiak M. 2007. Zmiany w zachwaszczeniu zasiewów czystych i mieszanek dwóch odmian grochu z jęczmieniem pod wpływem nawożenia azotowego. [Changes in weed infestation in pure stands and mixtures of two pea cultivars with barley affected by nitrogen fertilization]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 271–275.

 

Staniak M., Bojarszczuk J., Księżak J. 2013. Zachwaszczenie zbóż jarych uprawianych w siewie czystym i z wsiewką seradeli (Ornithopus sativa L.) w warunkach gospodarstwa ekologicznego. [Weed infestation of spring cereals cultivated in pure sowing and undersown with serradella (Ornithopus sativa L.) in organic farm]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 13 (2): 121–131.

 

Staniak M., Bojarszczuk J., Księżak J. 2014. The assessment of weed infestation of oats-pea mixtures grown in organic farm. [Ocena zachwaszczenia mieszanek owsa z grochem uprawianych w warunkach gospodarstwa ekologicznego]. Journal of Research and Applications in Agricultural Enginering 59 (4): 83–88.

 

Staniak M., Księżak J. 2010. Weed infestation of legume-cereal mixtures cultivated in organic farming. [Zachwaszczenie mieszanek strączkowo-zbożowych uprawianych ekologicznie]. Journal of Research and Applications in Agricultural Enginering 55 (4): 121–125.

 

Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Buczek J., Tobiasz-Salach R. 2009. Wpływ poziomu intensywności uprawy na bioróżnorodność flory zachwaszczającej mieszankę wyki siewnej z jęczmieniem jarym. [The effects of cultivation intensity on the biodiversity of weeds occurring in common vetch mixture with spring barley]. Fragmenta Agronomica 26 (4): 170–180.

 

Wojciechowski W., Kozak M., Białkowska M., Ćwiertniewska M. 2013. Wpływ mieszanek strączkowo-zbożowych na zachwaszczenie łanu. [Effect of legume-cereal mixtures for weed infestation]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (1): 110–114. DOI: 10.14199/ppp-2013-126.

 

Progress in Plant Protection (2018) 58: 241-246
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-10-08 10:13:27
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-032
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy