Progress in Plant Protection

The weed infestation of the potato (Solanum tuberosum L.) field under the conditions of growth biostymulators and herbicide applications
Zachwaszczenie łanu ziemniaka (Solanum tuberosum L.) w warunkach stosowania biostymulatorów i herbicydu

Alicja Baranowska, e-mail: alabar@tlen.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Nauk Technicznych, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Katedra Nauk Technicznych, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

In the years 2015–2017 the field experiments were carried out in the region of Eastern Poland. The aim of the experiment was to determine the impact of potato crop management methods using growth bioregulators and herbicide on air-dry weed mass, that was determined prior row closure of potatoes and before harvesting tubers. The experiment was established on light soil, in a split-plot design in three replications. The following factors were investigated: I. three early potato varieties – Bellarosa, Owacja, Vineta, II. methods of applications of growth biostimulators: GreenOK Universal – PRO and Asahi SL and their combination with the herbicide Avatar 293 ZC. The aerial dry weight of weeds, both at the beginning of potato vegetation, as well as before the harvest of tubers, significantly differentiated varietal properties, methods of care and weather conditions prevailing in the years of research. The smallest value of the air-dry matter of weeds in both dates of the determinations was found in the Bellarosa cultivar on the following sites: 5. for mechanically treated emergence, and after the final shape of ridge just before the emergence of potato plants sprayed with herbicide Avatar 293 ZC at a dose of 1.5 dm3/ha. The significant influence of weather factors on the value of the discussed feature was also proved.

 

Wyniki badań pochodzą z doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 2015–2017 w rejonie Polski wschodniej. Celem eksperymentu było określenie wpływu sposobów pielęgnacji łanu ziemniaka z zastosowaniem bioregulatorów wzrostu i herbicydu na powietrznie suchą masę chwastów, oznaczoną przed zwarciem rzędów ziemniaka i przed zbiorem bulw. Eksperyment założono na glebie lekkiej, w układzie split-plot, jako dwuczynnikowy w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I. trzy wczesne odmiany ziemniaka jadalnego – Bellarosa, Owacja, Vineta, II. sposoby stosowania biostymulatorów wzrostu: GreenOK Universal – PRO i Asahi SL oraz ich kombinacja z herbicydem Avatar 293 ZC. Powietrznie suchą masę chwastów zarówno na początku wegetacji ziemniaka, jak również przed zbiorem bulw, różnicowały istotnie właściwości odmianowe, sposoby pielęgnacji i warunki pogodowe panujące w latach badań. Najmniejszą wartość powietrznie suchej masy chwastów w obydwu terminach oznaczeń stwierdzono u odmiany Bellarosa na obiektach: 5. do wschodów pielęgnowanych mechanicznie, a po ostatecznym ukształtowaniu redlin tuż przed wschodami roślin ziemniaka opryskiwanych herbicydem Avatar 293 ZC w dawce 1,5 dm3/ha. Udowodniono również istotny wpływ czynników pogodowych na wartość omawianej cechy.

Słowa kluczowe
weed control; GreenOK Universal – PRO; Asahi SL; Avatar 293 ZC; zniszczenie chwastów
Referencje

Babuška P. 2004. Asahi kompendium wiedzy. ASAHI Chemical, Japonia: 1–30.

 

Badowski M., Domaradzki K., Filipiak K., Franek M., Gołębiowska H., Kieloch R., Kucharski M., Rola H., Rola J., Sadowski J., Sekutowski T., Zawerbny T. 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioleguratorów i adiuwantów. Cz. I. Doświadczenia polowe. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław, 167 ss.

 

Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1998. Agrometerologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 274 ss.

 

Barabaś P. 2015. Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem. Ziemniak Polski 1: 11–17.

 

Czeczko R., Mikos-Bielak M. 1997. Effect of applying the Atonik-Japanese growth stimulator in vegetables cultivation. In: Cost 915-Copernicus CIPA-CT 940120, Workshop on Food Quality Modelling (J. De Baerdemaeker, ed.). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 04–06.07.1997: 39.

 

Domaradzki K., Marczewska-Kolasa K., Bortniak M. 2015. Ocena skuteczności mieszaniny herbicydów i biostymulatorów w uprawie buraka cukrowego. [Evaluation of the effectiveness of a mixture of herbicides and biostimulators in the cultivation of sugar beet]. Przemysł Chemiczny 5 (94): 787–792. DOI: 10.15199/62.2015.5.28.

 

Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Jakubas M., Mocek A. 2013. Wpływ dodatków organicznych oraz preparatu EM-A na właściwości fizyczne, chemiczne oraz na stan struktury poziomu orno-próchnicznego gleby uprawnej. Część III. Stan struktury. [Impact of addition of organic additives and EM-A preparation on physical, chemical and structural state of the arable-humus soil horizon. Part III. Structure state]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (3): 119–123.

 

Gruczek T. 2004. Chemiczne i mechaniczne zwalczanie chwastów w ziemniakach oraz wpływ na jakość plonu. [Weed control in potato crop under increased occurrence of cockspur panicum Echinochloa crus-galli (L.) and the influence on potato tuber quality]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 715–717.

 

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H. 2017. Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego. [Effect of herbicides and growth biostimulants on weed reduction and yield of edible potato]. Fragmenta Agronomica 34 (4): 59–66.

 

Jovović Z., Latinović N., Velimirović A., Popović T., Stešević D., Poštić D. 2012. Effect of chemical weed treatment on weediness and of potato yield. Herbologia 13 (2): 51–59.

 

Kołodziejczyk M. 2016. Effect of nitrogen fertilisation and microbial preparations on quality and storage losses in edible potato. [Wpływ nawożenia azotem i preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się jakości oraz strat przechowalniczych ziemniaka jadalnego]. Acta Agrophysica 23 (1): 67–78.

 

Kowalska J. 2016. Effect of fertilization and microbiological bio-stimulators on healthiness and yield of organic potato. [Wpływ nawożenia oraz biostymulatorów mikrobiologicznych na zdrowotność i plonowanie ziemniaka w systemie ekologicznym]. Progress in Plant Protection 56 (2): 230–235. DOI: 10.14199/ppp-2016-039.

 

Nowacki W., Podolska G. 2005. Intensywność technologii a jakość ziemiopłodów. Materiały IX Konferencji Naukowej „Efektywne i bezpieczne technologie produkcji roślinnej”. Puławy, 1–2.06.2005: 135–140.

 

Paradiković N., Vinković T., Vinković Vrček I., Žuntar I., Bojić M., Medić-Šarić M. 2011. Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. Journal of the Science of Food and Agriculture 91 (12): 2146–2152. DOI: 10.1002/jsfa.4431.

 

Pytlarz-Kozicka M. 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemniaka. [The effect of treatment methods on the quantity and quality of potato yield]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 489: 147–155.

 

Roztropowicz S. 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wydawnictwo Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie: 1–50.

 

Sawicka B., Barbaś P., Dąbek-Gad M. 2011. Problem zachwaszczenia w warunkach stosowania bioregulatorów wzrostu i nawożenia dolistnego w uprawie ziemniaka. [The problem of weed infestation in conditions of applying the growth bioregulators and foliar fertilization in potato cultivation]. Nauka Przyroda Technologie 5 (2): #9.

 

Sawicka B., Barbaś P., Kuś J. 2006. Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji. [The influence of weed infestation of potato canopy on the total and trade yield under organic and integrated crop production systems]. Pamiętnik Puławski 142: 429–443.

 

Sawicka B., Pszczółkowski P. 2003. Próby ograniczenia zachwaszczenia łanu ziemniaka w uprawie pod osłonami. Część III. Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw. [Attempts to control infestation of potato canopy cultivated under shields. Part III. The effect of weed overgrowth in the stand upon the total and market yield of tubers]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 228: 233–247.

 

Urbanowicz J. 2012. Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polski w latach 2000–2011. [The occurrence of weeds and methods of their control in potatoes in Poland in the years 2000–2011]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 265: 129–135.

 

Urbanowicz J. 2015. Herbicydy zalecane do ochrony ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 25–29.

 

Wojciechowski W., Sowiński J. 2007. Wpływ sposobu zagospodarowania pól na zapas diaspor chwastów w glebie. [The effect of field management on weed seed bank in the soil]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 62 (2): 33–39.

 

Zarzecka K. 2000. Zależność plonowania ziemniaka od zachwaszczenia. Fragmenta Agronomica 17 (2): 120–134.

 

Zarzecka K., Gugała M. 2004. Kształtowanie się zachwaszczenia odmian ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji. [Weed infestation of potato crops depending on weed control methods]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 232: 177–184.

 

Progress in Plant Protection (2018) 58: 275-281
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-11-05 15:10:52
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-038
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy