Progress in Plant Protection

Chemical control of winter triticale leaves against diseases and leaf beetle larvae and its influence on economic indicators of cultivation in Podkarpacie voivodeship
Chemiczna ochrona liści pszenżyta ozimego przed chorobami i skrzypionkami oraz jej wpływ na wskaźniki ekonomiczne uprawy w województwie podkarpackim

Łukasz Siekaniec, e-mail: l.siekaniec@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Paweł K. Bereś, e-mail: p.beres@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Zdzisław Kaniuczak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska
Streszczenie

The studies on the economic efficiency of fungicides and insecticides used in winter triticale crops were conducted in 2013 and 2015–2016 in Boguchwała. An average infection of leaf area by pathogens accounted to 57.8%, and the damage caused by larvae of cereal beetle was on average 21.2%. The effectiveness of applied pesticides ranged from 7.3 to 92.9% for fungicides and for insecticides from 57.8 to 93.2%. Surplus of the saved triticale production ranged from 31 to 846 PLN/ha, respectively. The cost coverage index ranged from 0.03 to 4.3 respectively, whereas the treatment profitability index ranged from 1.4 to 9.1, respectively. The percentage cost index ranged from 1.6 to 9.7, respectively.

 

Badania nad efektywnością ekonomiczną zastosowanych fungicydów oraz insektycydów w pszenżycie ozimym wykonano w latach 2013 i 2015–2016 w Boguchwale. Średnie porażenie powierzchni liści przez patogeny grzybowe pszenżyta wyniosło 57,8%, a uszkodzenie przez larwy skrzypionek – 21,2%. Skuteczność zastosowanych środków grzybobójczych wyniosła od 7,3 do 92,9%, a insektycydów od 57,8 do 93,2%. Nadwyżka produkcji wahała się od 31 do 846 PLN/ha. Wskaźnik pokrycia kosztów wyniósł od 0,3 do 4,3, a wskaźnik opłacalności zabiegów od 1,4 do 9,1. Procentowy wskaźnik kosztów wahał się od 1,6 do 9,7.

Słowa kluczowe
winter triticale; diseases; pests; chemical control; economic indicators; pszenżyto ozime; choroby; szkodniki; ochrona chemiczna; wskaźniki ekonomiczne
Referencje

Bennett F.G.A. 1984. Resistance of powdery mildrew in wheat: a revew of its use in agriculture and breeding programmes. Plant Pathology 33: 279–330. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1984.tb01324.x.

 

Bereś P.K. 2014. Atlas szkodników roślin rolniczych. Hortpress, Warszawa, 160 ss.

 

Bielski S. 2015. Ekonomiczna efektywność zróżnicowanej intensywności ochrony fungicydowej pszenżyta ozimego. [Economical effect of differentiated intensity of winter triticale fungicide protection]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3 (81): 62–70.

 

Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., Błażej J., Pisarek M. 2010. Podatność rodów pszenżyta ozimego na porażenie przez wybrane patogeny i żerowanie skrzypionek (Oulema spp.). [Susceptibility of winter triticale breeding lines to Oulema spp. feeding and infection by selected pathogenes]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 1673–1678.

 

Brzozowska I., Brzozowski J., Jastrzębska M. 1997. Wpływ zabiegów ochronnych i ochronno-nawozowych na plonowanie, zawartość i jakość białka ziarna pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 14 (2): 32–39.

 

Bubniewicz P. 1988. Ważniejsze szkodniki i choroby na pszenżycie (Triticale). Materiały 28. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. 2, postery: 11–14.

 

Bubniewicz P., Mrówczyński M. 2009. Szkodliwa entomofauna pszenżyta ozimego na odmianie tradycyjnej – Witon i krótkosłomej – Magnat. [Harmfull entomofauna of winter triticale on traditional cultivar – Witon and short-straw one – Magnat]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 95–99.

 

Bubniewicz P., Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński G. 2011. Integrowana metoda ograniczania szkodników. s. 161–168. W: „Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego” (M. Korbas, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 190 ss. ISBN 978-83-89867-68-1.

 

Cichy H., Olejniczak J. 2010. Podatność pszenżyta ozimego na mączniaka zbóż w warunkach polowych i szklarniowych. [Susceptibility of triticale to infection by powdery mildew in field and greenhouse condition]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 1779–1784.

 

Cyfert R. 2008. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. Pszenżyto ozime. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka: 89–97.

 

Falger P., Mrówczyński M., Jaworski R., Marcinkowski J., Grudzień-Kozaczka L. 2009. Efektywność ekonomiczna produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem kosztów ochrony roślin. [Economic efficiency of agricultural production, considering the cost of plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1588–1595.

 

Feuillet C., Keller B. 1998. Molecular aspects of biotic stress resistance in wheat. Proceedings of the 9th International Wheat Genetics Symposium, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 2–7 August 1998: 171–177.

 

Filoda G. 2009. Zagrożenie upraw pszenżyta ozimego przez rdze. [The threat of winter triticale crops by rusts]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 623–626.

 

Golinowska M. 2009. Ekonomika ochrony roślin w teorii i praktyce. [Economics of plant protection in theory and practice]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 23–33.

 

Golinowska M., Wiciak T., Kruszyński M., Adamska H. 2014. Intensywność nakładów na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwie indywidualnym. [Intensity of expenditure on chemical weed control in an individual farm]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (1): 50–56.

 

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M. 2012. Występowanie chorób pszenicy ozimej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. [Prevalence of winter wheat diseases depending on selected agrotechnical factors]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 998–1004. DOI: 10.14199/ppp-2012-172.

 

Jaśkiewicz B. 2011. Wpływ intensywności ochrony roślin na plonowanie i elementy plonu niektórych odmian pszenżyta ozimego. [Effect of cultivation intensity on yielding and yield components of some winter triticale cultivars]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 577–580.

 

Juszczak M., Krasiński T. 1998. Ekonomiczna ocena ochrony pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. [Economic estimation of winter wheat and winter rape protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 38 (1): 247–257.

 

Kaniuczak Z. 2010. Skuteczność biologiczna oraz wskaźniki ekonomiczne chemicznego zwalczania szkodników w pszenżycie jarym. [Biological effectiveness and economic indicators of chemical control of pests on spring triticale]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1): 29–33.

 

Kaniuczak Z., Bereś P.K., Kowalska J. 2011. Występowanie oraz szkodliwość ważnych gospodarczo szkodników zbóż w gospodarstwach ekologicznych na Podkarpaciu w latach 2008–2010. [Occurrence and harmfulness of economically important cereals pests in ecological farms in Podkarpackie province in 2008–2010]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (3): 189–195.

 

Kaniuczak Z., Siekaniec Ł. 2017. Economic indicators and effectiveness of chemical control of leaf beetle larvae and diseases in spring wheat in Podkarpacie voivodeship Poland. [Wskaźniki ekonomiczne i skuteczność chemicznego zwalczania larw skrzypionek i chorób w pszenicy jarej na Podkarpaciu]. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 16 (1): 45–54.

 

Korbas M., Mrówczyński M. 2011. Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 190 ss. ISBN 978-83-89867-68-1.

 

Lisowicz F., Kaniuczak Z., Śnieżek G. 1993. Metody sygnalizacji i progi zwalczania najważniejszych chorób i szkodników zbóż. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Boguchwała, 12 ss.

 

Paluch M., Parylak D., Ogórek R., Tendziagolska E. 2012. Ograniczanie porażenia rdzą brunatną (Puccinia recondita) pszenżyta ozimego uprawianego w monokulturze. [The possibility of the limitation of brown rust (Puccinia recondita) occurrence infection on winter triticale grown as continuous crop by application of soil conditioners and effective microorganisms]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo CII, 588: 137–144.

 

Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska A., Szymańska G. 2010. Ocena porażenia pszenżyta jarego przez grzyby w zależności od deszczowania, sposobu uprawy roli i nawożenia azotem. [Effect of sprinkling irrigation, tillage systems and nitrogen fertilization on health status of spring triticale]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 944–948.

 

Pruszyński S. 1997. Znaczenie ochrony roślin w rozwoju rolniczych technologii produkcji. [Plant protection in agricultural production technology]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 37 (1): 19–26.

 

Radosavac A., Knežević D. 2017. Economic importance of use of pesticides in wheat production. Economics of Agriculture 64 (4): 1323–1334.

 

Tratwal A., Kubasik W., Mrówczyński M. 2017. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 247 ss. ISBN 978-83-64655-29-6.

 

Zych J. 2012. Lista opisowa odmian. Pszenżyto ozime. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka: 108–121.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 306-313
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-12-06 08:43:43
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-043
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy