Progress in Plant Protection

The contribution of conservation biological control method to integrated plant protection and organic farming
Konserwacyjna metoda biologiczna wsparciem integrowanej ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

Danuta Sosnowska, e-mail: danuta.sosnowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Biological control methods using viruses, microorganisms and macroorganisms to control pests (plant pests, pathogens and weeds) are one of the alternative means to chemical plant protection and they are considered as the priority activities in the Integrated Pest Management (IPM). A small number of biopesticides registered in Poland, especially for field crops, causes interest in the conservation biological method based on the human-modified agricultural landscape in order to create appropriate conditions for the development of beneficial organisms in the environment. This publication presents various human activities in the agricultural environment aimed at supporting the role of beneficial organisms.

 

Metody biologiczne polegające na wykorzystaniu wirusów, mikroorganizmów i makroorganizmów do zwalczania agrofagów (szkodników roślin, patogenów i chwastów) są jedną z alternatywnych metod w stosunku do chemicznych środków ochrony roślin i należą do priorytetowych działań w integrowanej ochronie roślin (IPM – Integrated Pest Management). Niewielka ilość zarejestrowanych w Polsce biopreparatów, szczególnie w uprawach polowych powoduje zainteresowanie konserwacyjną metodą biologiczną polegającą na modyfikacji krajobrazu rolniczego przez człowieka w celu stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych w środowisku. W niniejszej publikacji przedstawiono różne działania człowieka w środowisku rolniczym mające na celu wsparcie roli organizmów pożytecznych.

Słowa kluczowe
biocontrol; integrated plant protection; biologiczna ochrona roślin; integrowana ochrona roślin
Referencje

Bałazy S. 2002. Grzyby entomopatogeniczne na obszarach rolniczych. W: Działalność naukowa – wybrane zagadnienia 14. Polska Akademia Nauk, Warszawa: 120–124.

 

Bereś P.K. 2015a. Kruszynkiem w omacnicę. Top Agrar Polska 3: 138–141.

 

Bereś P.K. 2015b. Biologiczna metoda zwalczania omacnicy prosowianki. Farmer 6: 77–81.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309/71 z 24.11.2009, s. 71, z późn. zm.).

 

Evans J. 2008. Biopesticides: from cult to mainstream. Agrow Magazine 27: 11–14.

 

Fiedler Ż., Sosnowska D. 2006. Wpływ temperatury na efektywność patogenów grzybowych w ograniczaniu liczebności różnych stadiów rozwojowych Frankliniella occidentalis (Pergande). [The influence of temperature on effectiveness of the fungi pathogens in reduction of difference stages of Frankliniella occidentalis (Pergande)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 487–490.

 

Grzebisz W. 1996. Nawożenie azotowe buraków cukrowych. Agrochemia 2: 17–18.

 

Grzebisz W., Gała Z. 1995. O siewie buraków myśleć jesienią. Top Agrar Polska. Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa 10: 34–37.

 

Hoffman-Hergarten S., Sikora R.A. 1993. Studies on increasing the activity of nematode-trapping fungi against early attack by Heterodera schachtii using organic fertilizer. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschut 100: 170–175.

 

Hussein R.H.M., Ezzat S.M., Nabil H.A. 2014. Effects of some abiotic factors on mycelial growth rates of Isaria fumosorosea Wize and laboratory evaluation against Planococcus citri (Risso). Journal of Entomology 11 (6): 338–344. DOI: 10.3923/je.2014.338.344.

 

Jaffee B.A., Ferris H., Stapleton J.J., Norton M.V.K., Muldoon A.E. 1994. Parasitism of nematodes by the fungus Hirsutella rhossiliensis as affected by certain organic amendments. Journal of Nematology 26 (2): 152–161.

 

Karg J., Bałazy S. 2009. Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów i ich antagonistów w uprawach rolniczych. [Effect of landscape structure on the occurrence of agrophagous pests and their antagonists]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1015–1034.

 

Kuszelewski L. 1970. Studia nad słomą jako nawozem organicznym. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, Produkcja roślinna 97: 79–94.

 

Messing R., Broudeur J. 2018. Current challenges to the implementation of classical biological control. BioControl 63 (1): 1–9. DOI: 10.1007/s10526-017-9862-4.

 

Miętkiewski R., Tkaczuk C., Żurek M., Geests L.P.S. 1994. Temperature requirements of four entomopathogenic fungi. Acta Mycologica 29 (1): 109–120.

 

Mikiciński A., Sobiczewski P. 2018. Perspektywy zastosowania bakterii w ochronie jabłoni i grusz przed zarazą ogniową (Erwinia amylovora). [Perspectives on the use of bacteria in the protection of apple and pear against fire blight (Erwinia amylovora)]. Progress in Plant Protection 58 (1): 68–75. DOI: 10.14199/ppp-2018-009.

 

Popławski Z. 1996. Słoma – jako nawóz organiczny. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy, 15 ss.

 

Ravensberg W.J. 2011. Roadmaps to the Succesfull Development and Commercialization of Microbial Pest Control Products for Control of Arthropods. Springer, Dordrecht, Heidelberg, 383 pp.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

 

Sandner H. 1971. Biologiczne metody ochrony roślin. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 201 ss.

 

Sharififard M., Mossadegh M.S., Vazirianzadeh B. 2012. Effects of temperature and humidity on the pathogenicity of the entomopathogenic fungi in control of the house fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) under laboratory conditions. Journal of Entomology 9 (5): 282–288. DOI: 10.3923/je.2012.282.288.

 

Sosnowska D. 2003. Możliwości zastosowania Pochonia chlamydosporia Zare et Gams oraz Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson w biologicznym zwalczaniu mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) i guzaków korzeniowych (Meloidogyne spp.). Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, Zeszyt 9, 95 ss.

 

Sosnowska D. 2018. Pasożytniczy grzyb Isaria fumosorosea do biologicznego zwalczania mączlika szklarniowego w uprawach pomidora w szklarniach. Szklarnie, Tunele, Osłony 5: 33–35.

 

Sosnowska D., Banaszak H. 1998. Występowanie pasożytniczych grzybów w populacji mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) w rejonie Torunia. [Occurrence of parasitic fungi on population of sugar beet nematode (Heterodera schachtii Schmidt) in Toruń region]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 38 (2): 457–460.

 

Sosnowska D., Banaszak H. 2000. The effect of organic fertilizers on fungi parasitization of beet cyst nematode (Heterodera schachtii Schmidt) eggs in sugar beet cultivated in a three years rotation. [Wpływ nawożenia organicznego na spasożytowanie jaj mątwika burakowego (Heterodera schachtii) przez grzyby w trzyletnich rotacjach uprawy buraka cukrowego]. Journal of Plant Protection Research 40 (1): 73–79.

 

Steenberg T., Eilenberg J. 1995. Natural occurrence of entomopathogenic fungi on Aphids at an agricultural field site. Czech Mycology 48 (2): 89–96.

 

Tkaczuk C. 2008. Występowanie i potencjał infekcyjny grzybów owadobójczych w glebach agrocenoz i środowisk seminaturalnych w krajobrazie rolniczym. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Rozprawa Naukowa 94, 160 ss.

 

Tomalak M., Sosnowska D. (red.). 2008. Organizmy pożyteczne w środowisku rolniczym. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 95 ss. ISBN 978-83-89867-32-2.

 

Tomalak M., Zaremba M. 2004. Dostępność środków ochrony roślin dla rolnictwa ekologicznego i zasady ich rejestracji w Polsce. [Availability of plant protection agents for ecological agriculture and regulations on their registration in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 462–472.

 

van Lenteren J.C., Bolckmans K., Köhl J., Ravensberg W.J., Urbaneja A. 2018. Biological control using invertebrates and microorganisms: plenty of new opportunities. BioControl 63 (1): 39–59. DOI: 10.1007/s10526-017-9801-4.

 

Yeo H., Pell J.K., Alderson P.G., Clark S.J., Pye B.J. 2003. Laboratory evaluation of temperature effects on the germination and growth of entomopathogenic fungi and on their pathogenicity to two aphid species. Pest Management Science 59 (2): 156–165. DOI: 10.1002/ps.622.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 288-293
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-11-20 12:24:18
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-040
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy