Progress in Plant Protection

Observations of leaf blister mites from the genus Eriophyes (Acari: Eriophyoidea) infesting pear trees of Konferencja cultivar
Obserwacje podskórników z rodzaju Eriophyes (Acari: Eriophyoidea) zasiedlających drzewa gruszy odmiany Konferencja

Krzysztof Kołątaj, e-mail: kkolataj@o2.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Streszczenie

Leaf blister mites (Eriophyes sp.) belong to the superfamily of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) and infest trees from the family Rosaceae. Their feeding activity initiate formation of small blistered galls on leaves and flower buds in spring. In 2016 and 2017 observations of leaf blister mites infesting pear trees of Konferencja cultivar were carried out. The aim of observations was to show a general outline of changes in population of leaf blister mites happening during the growing season as well as to indicate, in which period within the year the most intensive occurrence of these pests should be expected. In 2016 the trees were infested more severely than in 2017. In both years the most rapid changes in number of leaf blister mites present on leaves were noticed in May when intensive population growth took place and in September when their population intensively decreased. Based on the course of changes in assessed parameters it can be supposed that generations living in summertime may not have an ability to create galls.

 

Podskórniki (Eriopyes sp.) należą do nadrodziny szpecieli (Acari: Eriophyoidea) i zasiedlają drzewa z rodziny różowatych (Rosaceae). W okresie wiosennym podczas żerowania inicjują powstawanie niewielkich, pęcherzykowatych galasów na liściach i zawiązkach kwiatów. W latach 2016 i 2017 wykonane zostały obserwacje podskórników zasiedlających drzewa gruszy odmiany Konferencja. Celem obserwacji było przedstawienie ogólnego zarysu zmian zachodzących w populacji podskórników podczas sezonu wegetacyjnego, jak również wskazanie, w którym okresie w ciągu roku należy spodziewać się najbardziej intensywnego występowania tych szkodników. W roku 2016 drzewa były dużo silniej zasiedlone aniżeli w roku 2017. W obydwu latach najbardziej gwałtowne zmiany w liczebności podskórników żyjących na liściach zostały zauważone w maju, kiedy miał miejsce intensywny wzrost populacji oraz we wrześniu, kiedy to ich liczba silnie malała. Na podstawie przebiegu zmian w podlegających ocenie parametrach można przypuszczać, iż pokolenia żyjące w okresie letnim mogą nie posiadać zdolności tworzenia galasów.

Słowa kluczowe
eriophyoid mites; pear; infestation; galls; szpeciele; grusza; zasiedlenie; galasy
Referencje

Ali Hammad A.M. 2004. Studies on the Ecology, Host Range and Possible Control Measures of Eriophyid Mites (Acarina: Eriophyidae). University of Khartoum, Faculty of Agriculture, 61 ss.

 

Alston D., Murray M., Nischwitz C. 2012. Utah Home Orchard Pest Management Guide. Utah Pests. Utah State University Cooperative Extension, 38 ss.

 

Badowska-Czubik T., Danelski W., Rozpara E. 2014. Density and degree of damage to leaves and shoots of some plum and pear cultivars by eriophyoid mites (Eriophyoidea). [Zasiedlenie oraz stopień uszkodzenia liści i pędów kilku odmian śliwy i gruszy przez szpeciele Eriophyoidea]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59 (3): 5–7.

 

Boczek J. 1970. Szpeciele (Eriophyoidea) roślin sadowniczych w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E – Ochrona Roślin 1 (1): 70–91.

 

Boczek J., Lewandowski M. 2016. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 412 ss. ISBN 978-83-7583-653-0.

 

Boczek J., Szewczyk M. 1970. Obserwacje nad biologią szpeciela podskórnika gruszowego Eriopyes piri (Pgst.) Acarina: Eriophyidae. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 109: 153–164.

 

Chavarria G., Herter F.G., do Carmo Bassols Raseira M., Rodrigues A.C., Reisser C., Baptista da Silva J. 2009. Mild temperatures on bud breaking dormancy in peaches. Ciência Rural, Santa Maria 39 (7): 2016–2021. DOI: 10.1590/S0103-84782009000700010.

 

de Lillo E., Valenzano D., Saldarelli P. 2015. Attuali conoscenze sugli Eriofioidei vettori di Virus. Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, Anno LXIII 2015: 113–121.

 

Easterbrook M.A. 1996. Damage and control of eriophyoid mites in apple and pear. s. 527–541. W: Eriophyoid Mites Their Biology, Natural Enemies and Control (E.E. Lindquist, M.W. Sabelis, J. Bruin, red.). Volume 6. World Crop Pests. Elsevier, Amsterdam, 790 ss. DOI: 10.1016/S1572-4379(96)80033-9.

 

Gratwick M. (red.). 1992. Pear leaf blister mite. s. 347–349. W: Crop Pests in the UK. Collected edition of MAFF leaflets. First edition. Springer Science+Business Media, Dordrecht, 490 ss. ISBN 978-94-010-4654-1. DOI: 10.1007/978-94-011-1490-5.

 

Hatfiled J.L., Prueger J.H. 2015. Temperature extremes: Effect on plant growth and development. Weather and Climate Extremes 10, Part A: 4–10. DOI: 10.1016/j.wace.2015.08.001.

 

Juhásová G., Praslièka J. 2002. Occurrence and harmful effects of Gymnosporangium sabinae (Dicks.) winter in Slovak Republic. Plant Protection Science 38 (3): 89–93.

 

Kiedrowicz A., Rector B.G., Lommen S., Kuczyński L., Szydło W., Skoracka A. 2017. Population growth rate of dry bulb mite, Aceria tulipae (Acariformes: Eriophyidae), on agriculturally important plants and implications for its taxonomic status. Experimental Applied Acarology 73 (1): 1–10. DOI: 10.1007/s10493-017-0173-3.

 

Larsen H.J. 2011. Leaf blister mites. Colorado State University – Western Colorado Research Center 3: 1–3.

 

Maula F., Ali Khan I. 2016. Effect of temperature variation on the developmental stages of Tetranychus urticae Koch and Panonychus ulmi Koch (Tetranychidae: Acarina) under laboratory conditions in Swat valley of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Journal of Entomology and Zoology Studies 4 (1): 279–283.

 

Murray K., de Francesco J. 2014. Pest management strategic plan for pears in Oregon and Washington. Summary of a workshop held on November 20th, 2013 in Hood River, OR. Oregon State University: 1–99.

 

Nalepa A. 1925. Zur Kenntnis der auf den einheimischen Pomaceen und Amygdaleen lebenden Eriophyes-Arten. Marcellia 22 (1–6): 62–68.

 

Nasareen P.N.M., Ramani N. 2014. Survey on gall forming Eriophyid Mites (Acari: Eriophyidae) associated with economically import ant plants of North Kerala. Journal of Entomology and Zoology Studies 2 (5): 126–133.

 

Navia D., Santos de Mendonça R., Skoracka A., Szydło W., Knihinicki D., Hein G.L., da Silva Pereira P.R.V., Truol G., Lau D. 2012. Wheat curl mite, Aceria tosichella, and transmitted viruses: An expanding pest complex affecting cereal crops. Experimental and Applied Acarology 59 (1): 95–143. DOI: 10.1007/s10493-012-9633-y.

 

Nin S., Ferri A., Sacchetti P., Giordani E. 2012. Pear resistance to Psilla (Cacopsylla pyri L.). A review. Advances in Horticultural Science 26 (2): 59–74.

 

Petanović R., Kiełkiewicz M. 2010. Plant–eriophyoid mite interactions: specific and unspecific morphological alterations. Part II. Experimental and Applied Acarology 51 (1–3): 81–91. DOI: 10.1007/s10493-009-9328-1.

 

Praslička J., Schlarmannová J., Matejovičová B., Tancík J. 2011. The predatory mite Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae) as a biocontrol agent of Eriophyes pyri (Acari: Eriophyidae) on pear. Biologia, Section Zoology 66 (1): 146–148. DOI: 10.2478/s11756-010-0137-0.

 

Sekrecka M., Hołdaj M. 2013. Metodyka prowadzenia obserwacji występowania podskórnika gruszowego (Eriophyes piri Pgst.). s. 30–32. W: Metodyki prowadzenia obserwacji występowania wybranych organizmów szkodliwych i oceny potrzeby wykonania zabiegów ochrony roślin (B.H. Łabanowska, P. Sobiczewski, Z. Płuciennik, B. Meszka, red.). Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 108 ss. ISBN 978-83-89800-60-2.

 

Sekrecka M., Niemczyk E. 2006. Introducing Typhlodromus pyri (Phytoseiidae) into apple orchards in Poland. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 14 (3): 202–207.

 

Skoracka A., Smith L., Oldfield G., Cristofaro M., Amrine J.W. 2010. Host-plant specificity and specialization in eriophyoid mites and their importance for the use of eriophyoid mites as biocontrol agents of weeds. Experimental and Applied Acarology 51 (1–3): 93–113. DOI: 10.1007/s10493-009-9323-6.

 

Vidović B., Marinković S., Marić I., Petanović R. 2014. Comparative morphological analysis of apple blister mite, Eriophyes mali Nal., a new pest in Serbia. Pesticides and Phytomedicine / Pesticidi i Fitomedicina 29 (2): 123–130. DOI: 10.2298/PIF1402123V.

 

Wawrzynski R.P., Hahn J.D., Ascerno M.E. 2005. Insect and Mite Galls. University of Minnesota Extension Service: 1–6.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 106-118
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-05-31 13:37:33
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-015
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy