Progress in Plant Protection

Influence of cultivation intensity on plant health and yield variability of winter wheat varietes
Wpływ intensywności uprawy na zdrowotność roślin oraz zmienność plonowania odmian pszenicy ozimej

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Tomasz Kulon, e-mail: t.kulon.bukowka@coboru.pl

Stacja Oceny Odmian w Zybiszowie, Zybiszów 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
Streszczenie

The field studies were performed within Post-Registration Variety Testing Agrotechnical System (PDO) to evaluate yield variability and health status of eighteen winter wheat cultivars depending on cultivation intensity during 2016–2018. The trials compared standard variant with intensive variant of cultivation, which included higher level of nitrogen fertilization, application of fungicides and growth retardants, and foliar nutrition using multicomponent product. The observations performed in 2016 and 2017 revealed that plants were infected by septoria tritici bloth (Septoria tritici). The highest differences between the variants were found for KWS Dakotana and Belissa in both years of disease occurrence. Belissa cultivar was characterized by the lowest yield at both variants of cultivation. At standard variant, the highest yielding varieties were Artist, Linus, KWS Kiran, whereas at intensive variant KWS Ozon and Ostroga. No yield variability of the tested varieties for standard variant was proved, while the most variable yields were recorded for KWS Ozon, Patrias, Delawar at intensive variant.

 

W latach 2016–2018 wykonano badania polowe w ramach Porejestracyjnego Doświadczalnictwa Polowego (PDO) nad oceną zmienności plonowania i zdrowotności łanu 18 odmian pszenicy ozimej w zależności od intensywności uprawy. Porównywano wariant standardowy z wariantem intensywnym uprawy (zwiększone nawożenie azotowe + stosowanie fungicydów i antywylegaczy + dokarmianie dolistne preparatem wieloskładnikowym). W latach 2016–2017 odnotowano porażenie septoriozą paskowaną liści (Septoria tritici). Największe różnice w porażeniu roślin pomiędzy badanymi wariantami stwierdzono dla odmian KWS Dakotana i Belissa w obu latach występowania choroby. Odmiana Belissa odznaczała się najniższym poziomem plonowania w obu wariantach uprawy. W wariancie standardowym najlepiej plonowały odmiany pszenicy ozimej Artist, Linus i KWS Kiran, natomiast w wariancie intensywnym KWS Ozon i Ostroga. Nie wykazano zmienności w plonowaniu odmian pszenicy uprawianych w wariancie standardowym, zaś w wariancie intensywnym zmienne plony dawały odmiany pszenicy ozimej KWS Ozon, Patrias i Delawar.

Słowa kluczowe
winter wheat varieties; agrotechnical level; septoria tritici bloth; grain yield; plant infection; odmiany pszenicy ozimej; poziom agrotechniki; septorioza paskowana liści pszenicy; plon ziarna; porażenie roślin
Referencje

Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z. 1987a. A model for the analysis of series of experiments repeated at several places over a period of years. I. Theory. Biuletyn Oceny Odmian 10: 7–33.

 

Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z. 1987b. A model for the analysis of series of experiments repeated at several places over a period of years. I. Example. Biuletyn Oceny Odmian 10: 35–71.

    

Gala-Czekaj D., Gorczyca A., Oleksy A. 2013. Zdrowotność pszenicy twardej odmiany Komnata w zależności od dawki nawożenia azotowego. [The health status of durum wheat of cultivar Komnata depending on dose of nitrogen fertilization]. Episteme 21 (2): 393–403.

 

Ishikawa S., Hare M.C., Kettlewell P.S. 2012. Effects of strobilurin fungicide programmes and fertilizer nitrogen rates on winter wheat: severity of Septoria tritici, leaf senescence and yield. The Journal of Agricultural Science 150 (4): 411–426. DOI: 10.1017/S0021859611000670.

 

Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D. 2014. Reakcja pszenicy jarej odmiany Kandela na zróżnicowaną intensywność uprawy. [Reaction of spring wheat cultivar Kandela to diversified intensity of cultivation]. Fragmenta Agronomica 31 (3): 58–65.

 

Kołodziejczyk M., Szmigiel A. 2014. Wpływ intensywności technologii uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej. [Influence of intensity cultivation technology on yielding of some spring wheat cultivars]. Fragmenta Agronomica 31 (3): 75–84.

 

Kutcher H.R., Turkington T.K., McLaren D.L., Irvine R.B., Brar G.S. 2018. Fungicide and cultivar management of leaf spot diseases of winter wheat in Western Canada. Plant Disease 102 (9): 1828–1833. DOI: 10.1094/PDIS-12-17-1920-RE.

 

Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. 2018. COBORU, Słupia Wielka: 53–56.

 

Mirzwa-Mróz E., Zamorski C. 2002. Podatność genotypów pszenicy ozimej na porażenie przez Mycosphaerella graminicola [Fuckel] Schroeter. [Reaction of winter wheat genotypes to infection by Mycosphaerella graminicola [Fuckel] Schroeter]. Acta Agrobotanica 55 (1): 233–246. DOI: 10.5586/aa.202.022.

 

Oleksiak T., Mańkowski D.R. 2005. Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych. [Interaction of wheat cultivars in variable environmental conditions on the basis of survey investigation]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 235: 5–11.

 

Piekarczyk M., Lemańczyk G. 2013. Wpływ nawożenia azotem na zdrowotność wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej. [Effect of nitrogen fertilization on health status of some winter wheat cultivars grown on light soil]. Progress in Plant Protection 53 (3): 494–497. DOI: 10.14199/ppp-2013-052.

 

Rachoń L., Szumiło G., Bobryk-Mamczarz A. 2018. Podatność na choroby grzybowe wybranych genotypów pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. [Susceptibility of selected winter wheat genotypes to fungal diseases in relation to the level of cultivation technology]. Agronomy Science LXXIII (1): 29–39. DOI: 10.24326/asx.2018.1.3.

 

Weber R., Bujak H. 2016. Zmienność plonowania wybranych odmian pszenżyta ozimego w zależności od technologii uprawy i środowiska. [Variability yielding of winter triticale varieties according to cultivation technology and environment]. Fragmenta Agronomica 33 (1): 87–95.

 

Weber R., Bujak H., Nowosad K. 2016. Analiza zmienności porażenia odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku przez grzyb Puccinia recondita f. sp. tritici. [Variability analysis of infection winter wheat cultivars in Lower Silesia by fungus Puccinia recondita f. sp. tritici]. Progress in Plant Protection 56 (1): 89–95. DOI: 10.14199/ppp-2016-016.

 

Wyczling D., Pańka D., Lenc L., Sadowski C. 2005. Wpływ ochrony fungicydami na zdrowotność i plon pszenicy ozimej. [Influence of herbicide protection on health status and yielding of winter wheat]. Acta Agrobotanica 58 (2): 287–306.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 149-155
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-06-28 09:55:21
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-020
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy