Progress in Plant Protection

Wpływ herbicydu i herbicydu z biostymulatorami na porażenie przez Rhizoctonia solani wybranych odmian ziemniaka
Influence of herbicide and herbicide with biostimulators on infection of selected potato cultivars by Rhizoctonia solani

Krystyna Zarzecka, e-mail: krystyna.zarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Marek Gugała, e-mail: marek.gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Anna Sikorska, e-mail: aniasikorska6@wp.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska
Streszczenie

Badania przeprowadzono w latach 2018–2020 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Eksperyment założono na glebie średniej, w układzie split-plot, jako dwuczynnikowy w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I – dwie średnio wczesne odmiany ziemniaka jadalnego: Malaga i Oberon, II – pięć sposobów stosowania herbicydu i herbicydu z biostymulatorami: obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna, Avatar 293 ZC (chlomazon + metrybuzyna), Avatar 293 ZC i PlonoStart, Avatar 293 ZC i Aminoplant oraz Avatar 293 ZC i Agro-Sorb Folium. Oceniano: procent bulw porażonych, średni stopień porażenia próby i średni stopień porażenia bulw ospowatością. Uzyskane wyniki wykazały, że sposoby stosowania herbicydu i herbicydu z biostymulatorami istotnie ograniczały średni stopień porażenia bulw ziemniaka rizoktonoiozą w porównaniu do bulw zebranych z obiektu kontrolnego.

 

The research was carried out in 2018–2020 at the Agricultural Experimental Farm of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The experiment was established on medium soil, in a split-plot design in three replications. The following factors were investigated: I – two medium-early varieties of potato were Malaga and Oberon, II – five ways of using herbicide and herbicide with biostimulators: control object – mechanical care, Avatar 293 ZC (clomazone + metribuzin), Avatar 293 ZC and PlonoStart, Avatar 293 ZC and Aminoplant as well as Avatar 293 ZC and Agro-Sorb Folium. The following factors were assessed: percentage of infected tubers, average degree of sample infection and average degree of tuber poison infection. The obtained results showed that the methods of using the herbicide and the herbicide with biostimulators significantly reduced the average degree of infection of potato tubers with rhizoctonosis compared to the tubers collected from the control object.

Słowa kluczowe
Agro-Sorb Folium; Aminoplant; herbicyd; odmiany ziemniaka; PlonoStart; Rhizoctonia solani; herbicide; potato cultivars
Referencje

Atkinson D., Thornton M.K., Miller J.S. 2010. Development of Rhizoctonia solani on stems, stolons and tubers of potatoes.I. Effect of inoculum source. American Journal of Potato Research 87: 374–381. DOI: 10.1007/s12230-010-9143-6

 

Boydston R.A. 2010. Managing weeds in potato rotations with herbicides. American Journal of Potato Research 87 (5): 420–427.DOI: 10.1007/s12230-010-9153-4

 

Bulgari R., Franzoni G., Ferrante A. 2019. Biostimulants application in horticultural crops under abiotic stress conditions. Agronomy 9 (6): 306. DOI: 10.3390/agronomy9060306

 

Correia N.M., Carvalho A.D.F. 2019. Herbicide selectivity for potato crop. Horticultura Brasileira 37 (3): 302–308. DOI: 10.1590/s0102-053620190308

 

Cwalina-Ambroziak B., Bogucka B. 2012. Pathogens of potato (Solanum tuberosum L.) tuber (Phytophtora infestans) occurring in treatments with foliar fertilization. Acta Agrobotanica 65 (3): 75–84. DOI: 10.5586/aa.2012.010

 

Cwalina-Ambroziak B., Głosek-Sobieraj M., Kowalska E. 2015. The effect of plant growth regulators on the incidence and severity of potato diseases. [Wpływ regulatorów wzrostu na nasilenie chorób ziemniaka]. Polish Journal of Natural Sciences 30 (1): 5–20.

 

Drobek M., Frąc M., Cybulska J. 2019. Plant biostimulants: importance of the quality and yield of horticultural crops and the improvement of plant tolerance to abiotic stress – a review. Agronomy 9 (6): 335: 1–18. DOI: 10.3390/agronomy9060335

 

Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Zdziarska T. 2020. Popyt na ziemniaki. s. 21–27. W: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe 47 (W. Dzwonkowski, red.). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

 

Farouk S. 2015. Imroving growth and productivity of potato (Solanum tuberosum L.) by some biostimulants and lithovit with or without boron. Journal of Plant Production, Mansoura University 6 (12): 2187–2206.

 

Głosek-Sobieraj M., Cwalina-Ambroziak B., Hamouz K. 2018. The effect of growth regulators and a biostimulator on the health status, yield and yield components of potatoes (Solanum tuberosum L.). Gesunde Pflanzen 70: 1–11. DOI: 10.1007/s10343-017-0407-7

 

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Dołęga H. 2018. Occurrence of defects of potato tubers in conditions of application of herbicides and biostimulants. [Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach stosowania herbicydów i biostymulatorów]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 17 (1): 13–22. DOI: 10.37660/aspagr.2018.17.1.2

 

Jankowska J., Lutomirska B., Pietraszko M. 2015. Występowanie parcha zwykłego na bulwach ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych. Ziemniak Polski 3: 23–29.

 

Jeske M., Pańka D., Wichrowska D. 2015. Wpływ ochrony chemicznej, nawożenia organicznego oraz użyźniacza glebowego UGmax na zdrowotność bulw ziemniaka. [Effect of chemical protection, organic fertilization and UGmax soil conditioner on health status of potato tubers]. Progress in Plant Protection 55 (1): 92–97. DOI: 10.14199/ppp-2015-016

 

Kołodziejczyk M. 2016. Effect of nitrogen fertilisation and microbial preparations on quality and storage losses in edible potato. [Wpływ nawożenia azotem i preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się jakości oraz strat przechowalniczych ziemniaka jadalnego]. Acta Agrophysica 23 (1): 67–78.

 

Krzysztofik B. 2008. Wpływ miejsca przechowywania na zmiany cech jakościowych bulw ziemniaka. [Effect of storage place on changes of potato quality factors]. Acta Agrophysica 11 (2): 449–456.

 

Liu K., Mc Inroy J.A., Hu C.H., Kloepper J.W. 2018. Mixtures of plant-growth-promoting rhizobacteria enhance biological control of multiple plant diseases and plant-growth promotion in the presence of pathogens. Plant Disease 102 (1): 67–72. DOI: 10.1094/PDIS-04-17-0478-RE

 

Lutomirska B. 2007. Wpływ odmiany i czynników meteorologicznych okresu wegetacji na ospowatość bulw ziemniaka. [The influence of cultivar and meteorological factors during vegetation season on black scurf of potato tubers]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 173–177.

 

Lutomirska B., Jankowska J. 2013. Ospowatość bulw zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka. [Black scurf in tubers of the potato advanced breeding material]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 789–795. DOI: 10.14199/ppp-2013-026

 

Lutomirska B., Jankowska J. 2014. Oddziaływanie czynników meteorologicznych na występowanie ospowatości bulw ziemniaka. [Influence of meteorological factors on occurrence and severity of black scurf on potato tubers]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 273: 119–128.

 

Molga M. 1986. Meteorologia rolnicza. Wydanie VII. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 492 ss. ISBN 83-09-00200-9.

 

Osowski J., Bernat E. 2010. Wpływ terminów zaprawiania i krojenia bulw na tempo wschodów i porażenie roślin rizoktoniozą ziemniaka. [The effect of date of seed dressing and cutting of tuber on emergence rate and infection of plant by rhizoctonia canker]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 687–694.

 

Pszczółkowski P., Sawicka B. 2018. The effect of application of biopreparations and fungicides on the yield and selected parameters of seed value of seed potatoes. [Wpływ aplikacji biopreparatów i fungicydów na plon i wybrane parametry wartości nasiennej sadzeniaków ziemniaka]. Acta Agrophysica 25 (2): 239–255. DOI: 10.31545/aagr/93104

 

Radtke W., Rieckmann W., Brendler F. 2000. Kartoffel: Krankheiten – Schadlinge Unkräuter. Verlag Th. Mann, Gelsenkirchen Buer, 272 ss. ISBN 978-37-8620-11-37.

 

Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska M., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K. 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, Oddział Jadwisin, 50 ss.

 

Skowera B., Jędrszczyk E.S., Kopcińska J., Ambroszczyk A.M., Kołton A. 2014. The effects of hydrothermal conditions during vegetation period on fruit quality of processing tomatoes. Polish Journal of Environmental Studies 23 (1): 195–202.

 

Van Oosten M.J., Pepe O., De Pascale S., Siletti S., Maggio A. 2017. The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 4: 5. DOI: 10.1186/s40538-017-0089-5

 

Wencong S., Mingcong L., Guangshan W., Renmao T., Cuiping L., Bing W., Rongshan L., Chunyu S., Xiuli C., Bo Z. 2019. The occurrence of potato common scab correlates with the community composition and function of the geocaulosphere soil microbiome. Microbiome 7: 14. DOI: 10.1186/s40168-019-0629-2

 

Zarzyńska K., Pietraszko M., Barbaś P. 2020. Występowanie parcha zwykłego i ospowatości bulw w wybranych odmianach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. [Occurrence of common scab and black scurf in selected potato cultivars grown under organic and conventional crop production systems]. Progress in Plant Protection 60 (4): 343–350. DOI: 10.14199/ppp-2020-038

Progress in Plant Protection (2021) 61: 253-259
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-09-21 15:24:14
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-028
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy