Progress in Plant Protection

Attractiveness of broad bean for Sitona spp. in conditions of soil pollution with heavy metals mixtures

Atrakcyjność bobu dla oprzędzików (Sitona spp.) w warunkach zanieczyszczenia gleby mieszaninami metali ciężkich 

Janina Gospodarek, e-mail: rrjgospo@cyf-kr.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków , Polska
Abstract

The aim of the work was to compare the effect of soil pollution with single heavy metals (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn) and its mixtures with zinc and nickel on attractiveness of broad bean for Sitona beetles. Soil contamination with mixture of zinc with nickel and mixtures of these metals with cadmium, copper or lead on III level of soils pollution by these metals according to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation classification led to a significant decline in attractiveness of broad bean for Sitona beetles. Inhibition of feeding in case of mixture of zinc with nickel was much stronger than when this metals were used separately. Mixture of zinc with nickel and periodically also zinc with lead, zinc with cadmium and nickel with copper on II level of pollution according to the Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa classification may reduce feeding of Sitona spp. 

 

Celem pracy było porównanie wpływu zanieczyszczenia gleby pojedynczymi metalami ciężkimi (Cd, Cu, Pb, Ni i Zn) oraz ich mieszaninami z cynkiem i niklem na atrakcyjność bobu dla chrząszczy oprzędzików (Sitona spp.). Zanieczyszczenie gleby mieszaniną cynku z niklem, jak również mieszaninami tych metali z kadmem, miedzią lub ołowiem na poziomie III stopnia zanieczyszczenia gleb tymi metalami, według klasyfikacji Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, prowadziło do istotnego spadku atrakcyjności bobu dla chrząszczy Sitona spp. Efekt hamowania żerowania w przypadku mieszaniny cynku i niklu był o wiele silniejszy aniżeli wtedy, gdy te metale stosowano oddzielnie. Mieszanina Zn z Ni, a okresowo także Zn z Pb, Zn z Cd oraz Ni z Cu na poziomie II stopnia zanieczyszczenia według klasyfikacji IUNG również mogą ograniczać żerowanie oprzędzików. 

Key words
Sitona spp.; Vicia faba L.; heavy metals; mixtures; soil pollution; metale ciężkie; mieszaniny; zanieczyszczenie gleby  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 791-795
First published on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-136
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list