Progress in Plant Protection

Herbicide tolerance of some varieties of willow (Salix ssp.)

Tolerancja na herbicydy wybranych odmian wierzby (Salix ssp.) 

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Agnieszka Ulatowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Abstract

Field experiments on the reaction of three Salix vinimalis cultivars (Turbo, Kortowska, Start) to herbicides were conducted in 2010–2011. The tested herbicides – Targa Super 05 EC, Fusilade Forte 150 EC, Focus Ultra 100 EC, Pantera 040 EC, Agil 100 EC and Selekt Super 120 EC were applied during the vegetation of season of willow (Salix ssp). All cultivars showed a high level of tolerance to used herbicides except for a lower selectivity to the active substance – clethodym. In both years of investigations the climatic conditions at the time of application influenced the reaction of cultivars to Selekt Super 120 EC. Observations showed the highest phytotoxicity (growth retardation, deformation of shoots, necrosis of leaves) to the cultivar Kortowska 28 days after the treatment. The highest symptoms of damage were observed in 2010 and the percentage values were respectively 26.7% – Start, 30.7% – Turbo, and 50.2% – Kortowska. In the second year of investigation used herbicides caused the lower phytotoxity as compared to 2010 (12.4% – Start, 19.6% – Turbo and 17.5% – Kortowska). As a result of the low tolerance of studied cultivars to the active substance – clethodym, a significant decrease in the yield of cultivars of Turbo and Kortowska was recorded. The above relationship was not stated for the cultivar Start. 

 

Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2010–2011 w trzech odmianach wierzby wiciowej – Turbo, Kortowska i Start. Testowane herbicydy: Targa Super 05 EC, Fusilade Forte 150 EC, Focus Ultra 100 EC, Pantera 040 EC, Agil 100 EC oraz Selekt Super 120 EC zastosowano w okresie wegetacji roślin. Badane odmiany wierzby energetycznej wykazały wysoką tolerancję na większość zastosowanych graminicydów, jednocześnie uzyskując wysoką wrażliwość na substancję aktywną – kletodym (Selekt Super 120 EC). W obydwu latach badań warunki klimatyczne, panujące podczas wykonywania zabiegu, wpłynęły na reakcję poszczególnych odmian na Selekt Super 120 EC. Na podstawie przeprowadzonych ocen stwierdzono najsilniejsze uszkodzenia (zahamowanie wzrostu, deformacja liści, nekrozy liści) po upływie 28 dni od zabiegu w odmianie Kortowska. Największe uszkodzenia wierzby energetycznej zaobserwowano w sezonie wegetacyjnym 2010 roku. Wyniosły one odpowiednio 26,7% (Start), 30,7% (Turbo) i 50,2% (Kortowska). W drugim roku badań zastosowany herbicyd spowodował mniejsze uszkodzenie badanych odmian niż w 2010 roku (12,4% – Start, 19,6% – Turbo i 17,5% – Kortowska). W wyniku niskiej tolerancji badanych odmian na substancję aktywną – kletodym, uzyskano istotne obniżenie plonowania w dwóch odmianach wierzby energetycznej (Turbo i Kortowska), natomiast powyższej zależności nie uzyskano w odmianie Start. 

Key words
willow (Salix vinimalis); herbicides; phytotoxicity; yield; wierzba wiciowa (Salix vinimalis); herbicydy; fitotoksyczność; plon  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 913-916
First published on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-157
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list