Progress in Plant Protection

Biodiversity of weed flora in sugar beet

Bioróżnorodność flory segetalnej w uprawie buraka cukrowego 

Robert Idziak, e-mail: robertid@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Łukasz Sobiech

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Zenon Woźnica

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Grzegorz Skrzypczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Abstract

In 2004–2008 at the Research and Education Center Brody weed community in sugar beet was analysed, using the Braun-Blanquet method, constancy and cover coefficients of species, the diversity of species indicators (by Simpson and Shannon-Wiener), and Margalef index. In the individual years the biodiversity of weed flora in sugar beet showed slight differences in contrast to the intensity of occurrence of weed species. Weed community classified as the Polygono-Chenopodion, accompanying group was represented by the species: Lamium purpureum, Euphorbia helioscopia, Veronica perlica, Fumaria officinalis and Aperion spicae-venti with Apera spica-venti and Veronica hederifolia orders Polygono-Chenopodietalia, Polygonion avicularis and Centauretalia cyani. Occuring weed species belonged to three classes: Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris and Agropyretea intermedio-repentis. There were from 9 to 20 species of weeds in sugar beet, and the indexes: Margalef ranged from 1.3 to 1.7, Simpson from 0.5 to 0.7 and Shanonn- Wiener from 1.3 to 2.8. 

 

Celem badań przeprowadzonych w latach 2004–2008, w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Brody, była ocena bioróżnorodności flory segetalnej w uprawie buraka cukrowego na podstawie składu gatunkowego i liczebności chwastów, które poddano analizie metodą Braun-Blanqueta, oceniając stopnie stałości gatunków, współczynniki pokrycia, wskaźnik Shannona-Wienera, Simpsona oraz Margalefa. Rożnorodność florystyczna badanych zbiorowisk chwastów segetalnych towarzyszących uprawie buraka cukrowego ulegała niewielkim zmianom w latach, większym w liczebności gatunków. Zbiorowisko chwastów zaklasyfikowano do związku Polygono-Chenopodion, z gatunkami Lamium purpureum, Euphorbia helioscopia, Veronica perlica i Fumaria officinalis oraz związku Aperion spicae-venti z gatunkami Apera spica-venti i Veronica hederifolia, rzędów Polygono-Chenopodietalia, Polygonion avicularis oraz Centauretalia cyani. W obrębie badanych powierzchni, obecne gatunki chwastów należały do trzech klas: Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris i Agropyretea intermedio-repentis. W uprawie buraka cukrowego stwierdzono obecność od 9 do 20 gatunków chwastów, wskaźnik Margalefa wahał się od 1,3 do 1,7; Simpsona od 0,5 do 0,7; a Shanonna-Wienera od 1,3 do 2,8. 

Key words
biodiversity; weeds; diversity index; dominance index; sugar beet; bioróżnorodność; chwasty; wskaźnik różnorodności; wskaźnik dominacji; burak cukrowy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1170-1176
First published on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-201
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list