Progress in Plant Protection

Dynamics of number of the pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) on the selected varieties of pea and faba bean
Dynamika liczebności mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) na wybranych odmianach grochu i bobiku 

Przemysław Strażyński, e-mail: P.Strazynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Maria Ruszkowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Adam Bartkowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Arleta Krówczyńska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

The aim of the study was to assess the dynamics of number of the pea aphid on selected varieties of pea and faba bean. The experiment was conducted in a climate chamber in the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Poznań, under controlled conditions (constant temperature, humidity and photoperiod), with ten replications. Five varieties of peas: Muza, Milwa, Model, Mentor, Mecenas, and two varieties of faba bean: Nadwiślański and Amulet were tested. Observations of the number of aphids on each plant were conducted at regular intervals. The average fertility of aphids was defined for each variety. The results of the experiment showed that the pea plants were more inhabited by the pea aphid than faba bean varieties. Among the tested pea varieties, Acyrthosiphon pisum developed the best on the varieties Mecenas and Milwa, characterized by the highest protein level. As far as faba bean varieties are considered, low-tannin variety Amulet was a better host plant for the pea aphid.

 

Celem badań była ocena dynamiki liczebności mszycy grochowej na wybranych odmianach grochu i bobiku. Doświadczenie prowadzono w kabinie klimatycznej w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, w kontrolowanych warunkach (stała temperatura, wilgotność, fotoperiod), w dziesięciu powtórzeniach. Testowano pięć odmian grochu: Muza, Milwa, Model, Mentor, Mecenas oraz dwie odmiany bobiku – Nadwiślański i Amulet. Obserwacje liczebności mszyc na poszczególnych roślinach prowadzono w stałych odstępach czasu. Dla każdej z odmian określono także średnią płodność mszyc. W wyniku doświadczenia wykazano, że rośliny grochu były chętniej zasiedlane przez mszycę grochową niż odmiany bobiku. Spośród testowanych odmian grochu, Acyrthosiphon pisum najlepiej rozwijała się na odmianach Mecenas i Milwa, o najwyższej spośród badanych odmian zawartości białka. Z obydwu testowanych odmian bobiku, niskotaninowa odmiana Amulet była lepszym gospodarzem dla mszycy grochowej. 

Key words
pea; faba bean; varieties; pea aphid; Acyrthosiphon pisum; dynamics of number;  groch; bobik; odmiany; mszyca grochowa;  dynamika liczebności
References

Caillauda C.M., Via S. 2000. Specialized feeding behavior influence both ecological specialization and assortative mating in sympatric host races of pea aphids. American Naturalist 156: 606–621.

Cichocka E., Ciepiela A., Goszczyński W. 2002. Wpływ zawartości aminokwasów na podatność wybranych odmian bobu na mszycę burakową. [Effect of amino acid contents on acceptance of broad bean cultivars to black bean aphid]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 42 (2): 662–665.

Goławska S. 2010. Effect of various host-plants on the population growth and development of the pea aphid. Journal of Plant Protection Research 50 (2): 224–228.

Goławska S., Łukasik I., Wójcicka A. 2007. Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776) feeding behaviour on various host-plants. Aphids and Other Hemipterous Insects 13: 165–174.

Hodges L.R., McLean D.L. 1969. Correlation of transmission of Bean Yellow Mosaic Virus with salvation activity of Acyrthosiphon pisum Harris (Homoptera: Aphididae). Annals of the Entomological Society of America 62 (6): 1398–1401(4).

Holman J. 2009. Host Plant Catalog of Aphids. Palearctic Region. Springer, 1140 pp.

Kilian L., Nielson M.W. 1971. Differential effects of temperature on the biological activity of four biotypes of the pea aphid. Journal of Economic Entomology 64 (1): 153–155.

Kolasińska K., Wiewióra B. 2002. Wpływ zawartości tanin w nasionach bobiku Vicia faba L. na zdolność kiełkowania, wigor, zdrowotność i plon nasion. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 221: 235–240.

Leszczyński B. 1996. Kurs praktyczny w zakresie chemicznych interakcji owad-roślina na przykładzie mszyc (Aphidoidae). Wydawnictwa Uczelniane WSRP w Siedlcach: 16–36.

Montllor C.B. 1991. The influence of plant chemistry an aphids feeding behavior. p. 125–173. In: „Insect-Plant Interactions” (E. Ber-nays, ed.). CRC Press, London, 438 pp.

Montllor C.B., Tjallingii W.F. 1989. Stylet penetration by two aphid species on susceptible and resistance lettuce. Entomologia Experimentalis et Applicata 52: 103–111.

Mrówczyński M., Wachowiak H., Pruszyński G. 2006. Zagrożenie upraw małoobszarowych przez szkodniki i metody ochrony. [Pest control in minor crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 99–107.

Ropek D., Kulig B. 2009. Podatność odmian bobiku o zróżnicowanej zawartości tanin na szkodniki. [Susceptibility of faba bean cultivars with different tannin content to pests]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 134–137.

Ropek D., Kulig B. 2011. Wpływ uprawy mieszanki bobiku z owsem nagoziarnistym w systemie ekologicznym na występowanie szkodników. [The effect of field bean-hullness oat mixture in ecological cultivation on the occurrence of pests]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3): 1291–1295.

Sądej W., Nietupski M. 2000. Occurrence of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) on faba bean and some biotic factors reducing its numbers. Journal of Natural Science 5: 73–82.

Słomka W., Kordan B. 2008. Rozwój mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris) na siewkach wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.). [Development of Acyrthosiphon pisum Harris on selected cultivars of Pisum sativum seedings]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3): 970–973.

Słomka W., Kordan B. 2010. Bobowate (Fabaceae) jako siedlisko rozwoju mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris). [Papilionaceae as a habitat for the development of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 1747–1751.

Sohi S.S., Swenson K.G. 1964. Pea aphid biotypes differing in Bean Yellow Mosaic Virus transmission. Entomologia Experimentalis et Applicata 7 (1): 9–14.

Szelegiewicz H. 1968. Katalog fauny Polski. Mszyce. Aphidoidea. PWN, Warszawa, 316 ss.

Węgorek W. 1969. Specjalizacja pokarmowa mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris). Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 10 (2): 53–60.

Wójtowska M. 1990. Wpływ różnych czynników na liczebność mszycy grochowianki na różnych roślinach motylkowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 392: 161–169.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 10-13
First published on-line: 2015-01-27 10:00:30
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-002
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list