Progress in Plant Protection

The comparison of the occurrence of the beneficial insects from Carabidae and Syrphidae families on a mix of flowering plants at two localities of Poland
Porównanie występowania owadów pożytecznych z rodzin Carabidae i Syrphidae na mieszance kwitnących roślin w dwóch miejscowościach Polski 

Michał Hurej, e-mail: michal.hurej@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin , Plac Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska

Jacek Twardowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin , Plac Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska

Janusz Nowacki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska Kolegium Zembala , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Paweł Sienkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska Kolegium Zembala , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Paweł Trzciński

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska Kolegium Zembala , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań , Polska

Witold Łykowski

BASF Polska Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa , Polska
Abstract

The aim of the study was a comparison of species composition and abundance of two insect families, i.e. ground beetles, Carabidae and hoverflies, Syrphidae, occurring on a mix of flowering plants at the two localities in western part of Poland. The studies were conducted in Jarosławiec (Wielkopolska province) and Pągów (Opole province), on the experimental fields belonging to BASF Polska Sp. z o.o., in 2012–2013. Pitfall traps were used for collecting Carabidae while entomological nets as well as yellow traps were used for collecting Syrphidae ecological analyses of ground beetles and hoverflies assemblages showed significant differences between the two compared localities, in particular qualitative evaluation.

 

Celem badań było porównanie składu gatunkowego i liczebności dwóch rodzin owadów, tj. chrząszczy Carabidae oraz muchówek Syrphidae w mieszance kwitnących roślin, w dwóch miejscowościach zachodniej Polski. Badania prowadzono w Jarosławcu (województwo wielkopolskie) i w Pągowie (województwo opolskie), na polach doświadczalnych należących do firmy BASF Polska Sp. z o.o. w latach 2012–2013. Do odłowów Carabidae stosowano pułapki Barbera, natomiast Syrphidae odławiano za pomocą czerpaka entomologicznego i żółtych pułapek Moerickego. W charakterystyce ekologicznej zgrupowań biegaczowatych oraz bzygowatych wykazano znaczne różnice między obiema porównywanymi miejscowościami, zwłaszcza pod względem jakościowym. 

Key words
mixture of flowering plants; biodiversity; Carabidae; Syrphidae; mieszanka kwitnących roślin; bioróżnorodność
References

Altieri M.A. 1999. The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment 74: 19–31.

Altieri M.A., Letourneau D.K. 1982. Vegetation management and biological control in agroecosystems. Crop Protection 1 (4): 405–430.

Balmer O., Pfiffner L., Schied J., Willareth M., Leimgruber A., Luka H., Traugott M. 2013. Noncrop Flowering Plants Restore Top-Down Herbivore Control in Agricultural Fields. Ecology and Evolution. John Wiley & Sons Ltd.: 1–13.

Carreck N.L., Williams I.H. 1997. Observations on two commercial flower mixtures as food sources for benefcial insects in the UK. Journal of Agricultural Science 128: 397–403.

Ditner N., Balmer O., Beck J., Blick T., Nagel P., Luka H. 2013. Effects of experimentally planting non-crop flowers into cabbage fields on the abundance and diversity of predators. Biodiversity and Conservation 22: 1049–1061.

Gurr G.M., Wratten S.D., Altieri M.A. 2004. Ecological Engineering for Pest Management: Advances in Habitat Manipulation for Arthropods. CSIRO Publishing, 225 pp.

Harwood R.W.J., Wratten S.D., Nowakowski M. 1992. The effect of managed field margins on hoverfly (Diptera: Syrphidae) distribution and within-field abundance. The BCPC Conference – Pests and Diseases: 1033–1037.

Heitzmann A., Lys J.A., Netwig W. 1990. Ecological compensation through strip-management: botanical and zoological aspects. Schweizerische Landwirtschaftliche Forschung 29 (4): 331–337.

Hurej M., Król J., Twardowski J. 1998. Attraction of aphid predators by cultivated and weedy strips. Aphids and Other Homopterous Insects 6: 117−124.

Schmutterer H., Gaudchau M. 1986. Anlockung von Syrphiden durch kunstlich als Ersatz für Unkräter in Winterweizenbeständen angesäte Phacelie (Phacelia tanacetifolia) und Auswirkung auf Getreideblattläusse. DFG, Forschungsbericht: Herbizide II. VHC Verlagsges, Weinheim: 115–128.

Sunderland J.P., Sullivan M.S., Poppy G.M. 2001. Distribution and abundance of aphidophagous hoverflis (Diptera: Syrphidae) in wildflower patches and field margin habitats. Agricultural and Forest Entomology 3: 57–64.

Thiele H. 1977. Carabid Beetles in Their Environments. Springer-Verlag, 369 pp.

Twardowski J. 2002. Wpływ zwiększonego zróżnicowania roślinnego w agrocenozach na populacje fitofagów i ich wrogów naturalnych. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 143 ss.

Twardowski J., Hurej M., Jaworska T. 2006. An effect of strip-management on carabid beetles (Col., Carabidae) in sugar beet crop. Journal of Plant Protection Research 46 (1): 61−71. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 30-39
First published on-line: 2015-01-27 11:09:20
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-006
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list