Progress in Plant Protection

Occurrence of Phytophthora species in watercourses and reservoirs in Poland and the threat to cultivated plants by this genera
Występowanie Phytophthora w ciekach i zbiornikach wodnych w Polsce i zagrożenie upraw przez gatunki tego rodzaju 

Magdalena Ptaszek

Instytut Ogrodnictwa , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Leszek B. Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Abstract

Phytophthora species are very dangerous plant pathogens, which can multiplicate in water because of zoospore formation and spread within it in particular regions, country or even continent. Additionally, increase of international plant trade has also resulted in the introduction of new Phytophthora species and their spread. Seventeen Phytophthora species were detected in Polish rivers, canals and water ponds with domination of P. plurivora and furthermore P. cambivora, P. cinnamomi, P. citrophthora, P. megasperma and P. lacustris. Phytophthora spp. were detected from water over the year with restriction during summer and winter using the rhododendron leaf baits. It was shown that Phytophthora isolates, regardless of water source and detection period were pathogenic to the tested plant species.

 

Gatunki Phytophthora są groźnymi patogenami roślin, które dzięki zarodnikom pływkowym mogą rozwijać się w wodzie i rozprzestrzeniać się z nią w określonym regionie, kraju, a nawet na kontynencie. Wzrastający, międzynarodowy obrót materiałem roślinnym również powoduje zawlekanie nowych gatunków Phytophthora i powiększanie zasięgu ich występowania. W Polsce w ciekach i zbiornikach wodnych stwierdzono występowanie 17 gatunków tego rodzaju z dominacją P. plurivora, a następnie P. cambivora, P. cinnamomi, P. citrophthora, P. megasperma, P. lacustris. Stosując do detekcji patogenów liście pułapkowe róża-necznika, Phytophthora spp. wykrywano w wodzie przez cały rok, ze znacznym ograniczeniem ich liczebności latem i zimą. Wykazano, że izolaty Phytophthora spp., niezależnie od miejsca i okresu detekcji, były patogeniczne dla testowanych gatunków roślin. 

Key words
Phytophthora; water sources; occurrence; harmfulness; źródła wody; występowanie; szkodliwość
References

Baker K.F., Matkin O.A. 1978. Detection and control of pathogens in water. Ornamentals Northwest 2 (2): 12–13.

Bewley W.F., Buddin W. 1921. On the fungus flora of glasshouse water supplies in relation to plant diseases. Annals of Applied Biology 8 (1): 10–19.

Brasier C.M. 2008. The biosecurity threat to the UK and global environment from international trade in plants. Plant Pathology 57 (5): 792–808.

Bush E.A., Hong C.X., Stromberg E.L. 2003. Fluctuations of Phytophthora and Pythium spp. in components of recycling irrigation system. Plant Disease 87 (12): 1500–1506.

Cech Th.L. 2004. Development and spread of the Phytophthora disease of alders in Austria. p. 31. In: Proceedings of the Third International IUFRO Working Party ”Phytophthora in forest and natural ecosystems”. Germany, Freising, 11–17.09.2004, 167 pp.

Erwin D.C., Ribeiro O.K. 1996. Phytophthora Diseases Worldwide. APS Press, St. Paul, MN, 562 pp.

Gibbs J.N., Lipscombe M.A., Peace A.J. 1999. The impact of Phytophthora disease on riparian popultions of common alder (Alnus glutinosa) in southern Britain. European Journal of Plant Pathology 29 (1): 39–50.

Hansen E., Delatour C. 1999. Phytophthora species in oak forests of north-east France. Annals of Forest Science 56 (7): 539–547.

Hong C.X., Moorman G.W. 2005. Plant pathogens in irrigation water: challenges and opportunities. Critical Reviews in Plant Sciences 24 (3): 189–208.

Jung T., Blaschke M. 2004. Phytophthora root and collar rot of alders in Bavaria: distribution, modes of spread and possible management strategies. Plant Pathology 53 (2): 197–208.

Kozłowska C., Brennejzen B., Benben K. 1961. Stan zagrożenia lasów polskich w roku 1960 przez ważniejsze choroby pochodzenia grzybowego. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 226: 47–56.

Matsiakh I., Kramarets V., Orlikowski L.B., Trzewik A. 2012. Pierwsze doniesienie o występowaniu Phytophthora spp. i Pythium litorale w rzekach Beskidu ukraińskich Karpat. [First report of Phytophthora spp. and Pythium litorale occurrence in Beskid‘s rivers (of the Ukrainian Carpathians)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1200–1203.

Miligroom M.G., Peever T.L. 2003. Population biology of plant pathogens. Plant Disease 87 (6): 608–617.

Murphy S.K., Rizzo D.M. 2003. First report of Phytophthora ramorum on Canyon Live Oak in California. Plant Disease 87 (3), p. 315.

Nechwatal J., Bakonyi J., Cacciola S.O., Cooke D.E.L., Jung T., Nagy Z.A., Vannini A., Vettrraino A.M., Brasier C.M. 2013. The morphology, beheviour, and molecular phylogeny of Phytophthora taxon Salixsoil and its redesignation as Phytophthora lacustris sp. nov. Plant Pathology 62 (2): 355–369.

Nechwatal J., Mendgen K. 2006. Widespread detection of Phytophthora taxon Salixsoil in the littoral zone of Lake Contance, Germany. European Journal of Plant Pathology 114: 261–264.

Orlikowski L.B. 2006. Relationship between source of water used for plant sprinkling and occurrence of Phytophthora shoot rot and tip blight in container-ornamental nurseries. Journal of Plant Protection Research 46 (2): 163–168.

Orlikowski L.B., Gabarkiewicz R., Skrzypczak Cz. 1995. Phytophthora species in Polish ornamental nurseries. I. Isolation and identification of Phytophthora species. Phytopathologia Polonica 21: 73–79.

Orlikowski L.B., Oszako T. 2009. Fytoftorozy w szkółkach i drzewostanach leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 67 ss.

Orlikowski L.B., Oszako T., Szkuta G. 2003. First record of alder Phytophthora in Poland. Journal of Plant Protection Research 43 (1): 33–39.

Orlikowski L.B., Ptaszek M. 2009. Rola chwastów ruderalnych i wody w przeżywalności i rozprzestrzenianiu Phytophthora cryptogea w środowisku. [Influence of ruderal plants and water on survival and spread of Phytophthora cryptogea in the environment]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1085–1090.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2008. Współzależność pomiędzy źródłem wody i porą roku a występowaniem Phytophthora spp. w środowisku. [Relationship between source of water, surveying time and occurence of Phytophthora spp.]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 246–251.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2011a. Occurrence of Phytophthora species in rivers, canals and water reservoirs in relation to its location. Seasonal analysis and fungicide residues. Ecological Chemistry and Engineering18 (11): 1551–1556.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2011b. Przydatność pułapek liściowych do detekcji Phytophthora spp. z wody. Sylwan 155 (7): 493–499.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T., Wojtkowska M. 2010. Występowanie Phytophthora spp. w wodzie i chorobotwórczość wybranych izolatów P. citricola dla roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 554: 159–164.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T., Wojtkowska M., Meszka B. 2012a. Woda jako źródło rozprzestrzeniania gatunków Phytophthora w środowisku. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 12, 3 (39): 179–186.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Wierzchowski M. 2012b. Występowanie i ocena chorobotwórczości izolatów Phytophthora spp. uzyskanych z rzek i zbiornika wodnego. Sylwan 156 (7): 533–541.

Orlikowski L.B., Szkuta G. 2005. Phytophthora ramorum w Polsce i potencjalne zagrożenie lasów przez ten gatunek. Leśne Prace Badawcze 1: 65–69.

Orlikowski L.B., Wiejacha K. 2005. Phytophthora ramorum – nowy inwazyjny czynnik chorobotwórczy dla roślin na świecie i w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych 6: 3–14.

Oszako T., Orlikowski L.B. 2005. Porażone drzewa, siewki olszy i gleba jako źródło Phytophthora alni w Polsce. [Phytophthora alni as the main caus of the alder decline in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 343–350.

Oszako T., Orlikowski L.B., Trzewik A., Orlikowska T. 2007. Studies on the occurrence of Phytophthora ramorum in nurseries, forest stands, and garden centers. p. 19–25. In: Monograph “Alien and Invasive Species and International Trade” (H.F. Hugh, T. Oszako, eds). Instytut Badawczy Leśnictwa, Raszyn, 179 pp.

Rizzo D.M., Garbelotto M., Davidson J.M., Slaughter G.W. 2002. Phytophthora ramorum as the cause of extensive mortality of Quercus spp. and Lithocarpus densiflorus in California. Plant Disease 86 (3): 205–214.

Streito J.-C., Legrand P.H., Tabary F., De Villartay J.G. 2002. Phytophthora disease of alder (Alnus glutinosa) in France: investigation between 1995 and 1999. Forest Pathology 32: 17–191.

Themann K., Werres S., Dienner H.-A., Lütmann R. 2002. Comparisson of different methods to detect Phytophthora spp. in recycling water from nurseries. Journal of Plant Pathology 84 (1): 41–50.

Thompson S.V., Allen R.M. 1974. Occurrence of Phytophthora przez species and other potential plant pathogens in recycled irrigation water. Plant Disease Report 58 (10): 945–949. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 64-70
First published on-line: 2015-01-27 11:46:10
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-011
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list